SIST EN 14033-2:2017

Oznaka standarda: SIST EN 14033-2:2017
Koda projekta: 00256608
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 2: Technical requirements for travelling and working
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 2. del: Tehnične zahteve za vožnjo in delovanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14033-2:2017 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 45.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN 14033-2:2017
Področje projekta (angleško): 1.1 General This European Standard defines the specific technical railway requirements for working with machines and other vehicles used for construction, maintenance and inspection of track, structures, track formation and fixed electric traction equipment as specified in EN 14033-1. This European Standard applies to all railbound machines and other vehicles - referred to as machines - working exclusively on the railway (utilising adhesion between the rail and rail wheels) and used for construction, maintenance and inspection of track, structures, infrastructure and fixed electric traction equipment. This European Standard applies to machines that are intended to operate signalling and control systems. Other similar machines are dealt with in other European Standards, see Annex M. Additional requirements can apply for working on infrastructures with narrow gauge or broad gauge lines, lines of tramways, railways utilising other than adhesion between the rail and rail wheels and underground infrastructures. This European Standard is applicable to 1 435 mm nominal track gauge. Some requirements may be applicable for working on infrastructures with nominal narrow track gauge or nominal broad track gauge lines, lines of tramways, railways utilising other than adhesion between the rail and rail wheels and underground infrastructures. This European Standard covers the safety requirements for the railway specific problems for working on different infrastructures. The application of these requirements is the object of a verification procedure, which does not form part of this European Standard, but an Annex J is included for information. In all cases an authorisation to work is required to access the infrastructure. This European Standard is also applicable for machines that in working position are partly supported on the ballast or the formation. This European Standard does not apply to - the requirements with regard to the quality of work, including the related measuring methods, and the performance of the machine; ) - the specific requirements established by each railway infrastructure manager for the use of machines which will be the subject of negotiation between the manufacturer and the infrastructure manager. This European Standard does not deal with the following additional requirements: - working methods; - operation in severe working conditions requiring special measures (e.g. work in tunnels or in cuttings, extreme environmental conditions such as freezer applications, high temperatures, corrosive environment, tropical environment, contaminating environments, strong magnetic fields); - operation subject to special rules (e.g. potentially explosive atmospheres); - hazards due to errors in software; - hazards occurring when used to handle suspended loads which may swing freely; - hazards due to wind pressure greater than normal e.g. pressures caused by the passing of trains at speed in excess of 190 km/h. 1.2 Validity of this European Standard This European Standard applies to all machines, which are ordered after one year from the publication date of this European Standard.
Področje projekta (slovensko): 1.1Splošno Ta evropski standard določa posebne tehnične zahteve v zvezi z železnicami za delo s stroji in drugimi vozili, ki se uporabljajo za gradnjo, vzdrževanje in pregledovanje zgornjega ustroja, struktur, tirnic in fiksne opreme za električno vleko, kakor je določeno v standardu EN 14033-1. Ta evropski standard se uporablja za vso tirno mehanizacijo in druga vozila, s skupnim imenom »težka mehanizacija«, ki delujejo izključno na železniških tirih (z izkoriščanjem oprijemljivosti med tirnicami in kolesi) ter se uporabljajo za gradnjo, vzdrževanje in pregledovanje zgornjega ustroja, struktur, tirnic in fiksne opreme za električno vleko. Ta evropski standard se uporablja za mehanizacijo, ki je namenjena upravljanju signalizacijskih in nadzornih sistemov. Drugi podobni stroji so obravnavani v drugih evropskih standardih (glej dodatek M). Dodatne zahteve lahko veljajo za delo na območju infrastruktur z ozkimi ali širokimi tiri, tramvajskimi tiri, železniškimi tiri, ki ne izkoriščajo oprijemljivosti med tirnicami in kolesi ter na območju podzemnih infrastruktur. Ta evropski standard se uporablja za nazivno tirno širino 1435 mm. Nekatere zahteve lahko veljajo za delo na območju infrastruktur z nominalno ozkimi ali širokimi tiri, tramvajskimi tiri, železniškimi tiri, ki ne izkoriščajo oprijemljivosti med tirnicami in kolesi, ter na območju podzemnih infrastruktur. Ta evropski standard zajema varnostne zahteve za težave, povezane z železniškimi tiri, za delo na območju različnih infrastruktur. Uporaba teh zahtev je predmet postopka preverjanja, ki ni del tega evropskega standarda, vendar so dodatne informacije podane v dodatku J. V vseh primerih je za dostop do infrastrukture potrebno dovoljenje za delo. Ta evropski standard se uporablja tudi za mehanizacijo, ki jo v delovnem položaju delno podpira gramozna greda ali formacija. Ta evropski standard se ne uporablja za: – zahteve, povezane s kakovostjo dela, vključno s povezanimi merilnimi postopki in zmogljivostjo stroja; – posebne zahteve, ki jih je določil vsak upravitelj železniške infrastrukture za uporabo strojev, ki bodo predmet pogajanj med proizvajalcem in upraviteljem infrastrukture. Ta evropski standard ne obravnava naslednjih dodatnih zahtev: – delovni postopki; – obratovanje v težkih delovnih pogojih, ki zahtevajo posebne ukrepe (npr. delo v tunelih ali zajedah, skrajnih okoljskih razmerah, kot so zmrzal, visoke temperature, korozivna okolja, tropsko okolje, onesnažujoče okolje, močna magnetna polja); – obratovanje, pri katerem veljajo posebna pravila (npr. potencialno eksplozivne atmosfere); – nevarnosti zaradi napak v programski opremi; – nevarnosti, ki se pojavijo pri ravnanju z visečimi tovori, ki lahko prosto nihajo; – nevarnosti zaradi tlaka vetra, ki je večji od običajnega, npr. tlaki, ki jih povzroči vožnja mimoidočih vlakov s hitrostjo nad 190 km/h. 1.2 Veljavnost tega evropskega standarda Ta evropski standard se uporablja za vso mehanizacijo, ki je naročena eno leto po datumu objave tega evropskega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14033-2:2008+A1:2012 - Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 2. del: Tehnične zahteve za delovanje 07-jun-2017
Revidiran SIST EN 14033-2:2008+A1:2012 - Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 2. del: Tehnične zahteve za delovanje 01-sep-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi