SIST EN IEC 60934:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 60934:2019
Koda projekta: 65213
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Circuit-breakers for equipment (CBE) (IEC 60934:2019)
Naslov (slovenski): Odklopniki za opremo (CBE) (IEC 60934:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 60934:2019 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EPR - Električni pribor
ICS: 29.120.40 29.120.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-12
Referenčna oznaka: EN IEC 60934:2019
Področje projekta (angleško): This document is applicable to mechanical switching devices designed as "circuit-breakers for equipment" (CBE) for household and similar applications. CBEs according to this document are intended to provide protection to circuits within electrical equipment including its components (e.g. motors, transformers, internal wiring). This document covers also CBEs applicable for protection of electrical equipment in case of undervoltage and/or overvoltage. This document also covers CBEs which are suitable for isolation. CBEs are not applicable for overcurrent protection of wiring installations of buildings. CBEs according to this document have: - a rated voltage not exceeding 440 V AC (between phases) and/or DC not exceeding 250 V; - a rated current not exceeding 125 A; - a short-circuit capacity (Icn) of at least 6 × In (AC types) and 4 × In (DC types) but not exceeding 3 000 A. CBEs may have a conditional short-circuit current (Inc) rating in association with a specified short-circuit protective device (SCPD). A guide for coordination of a CBE associated in the same circuit with a SCPD is given in Annex F. For CBEs having a degree of protection higher than IP20 according to IEC 60529, for use in locations where hazardous environmental conditions prevail (e.g. excessive humidity, heat or cold or deposition of dust) and in hazardous locations (e.g. where explosions are liable to occur), special constructions may be required. This document contains all the requirements necessary to ensure compliance with the operational characteristics required for these devices by type tests. It also contains the details relative to test requirements and methods of testing necessary to ensure reproducibility of test results. This document states: a) the characteristics of CBEs; b) the conditions with which CBEs shall comply, with reference to: 1) their operation and behaviour in normal service; 2) their operation and behaviour in case of overload; 3) their operation and behaviour in case of short-circuits up to their rated short-circuit capacity; 4) their dielectric properties; c) the tests intended for confirming that these conditions have been met and the methods to be adopted for the tests; d) the data to be marked on the devices; e) the test sequences to be carried out and the number of samples to be submitted for certification purposes (see Annex C); f) the routine tests to be carried out to reveal unacceptable variations in material or manufacture, likely to affect safety (see Annex I).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument se uporablja za mehanske stikalne naprave, ki so izdelane kot »odklopniki za opremo« (CBE) za gospodinjsko in podobno uporabo. Odklopniki za opremo v skladu s tem dokumentom se uporabljajo za zaščito tokokrogov znotraj električne opreme, vključno z njenimi komponentami (npr. motorji, transformatorji, notranje ožičenje). Ta dokument zajema tudi odklopnike za opremo, ki se uporabljajo za zaščito električne opreme v primeru podnapetosti in/ali prenapetosti. Ta dokument zajema tudi odklopnike za opremo, ki so primerni za izolacijo. Odklopniki za opremo se ne uporabljajo za nadtokovno zaščito napeljav stavb. Odklopniki za opremo v skladu s tem dokumentom imajo: – nazivno napetost, ki ne presega 440 V izmenične napetosti (med fazami) in/ali enosmerne napetosti, ki ne presega 250 V; – nazivni tok, ki ne presega 125 A; – kratkostično zmogljivost (Icn) najmanj 6 × In (z izmenično napetostjo) in 4 × In (z enosmerno napetostjo), vendar ne presega 3000 A. Odklopniki za opremo imajo lahko pogojno kratkostično tokovno obremenljivost (Inc) v povezavi z določeno napravo za zaščito pred kratkim stikom (SCPD). Navodila za usklajevanje povezanega odklopnika za opremo v istem tokokrogu z napravo za zaščito pred kratkim stikom so podana v dodatku F. Pri odklopnikih za opremo, katerih stopnja zaščite je višja od IP20 v skladu s standardom IEC 60529 in se uporabljajo na območjih, kjer prevladujejo nevarni okoljski pogoji (npr. prekomerna vlažnost, toplota ali hlad, nabiranje prahu), ter na nevarnih območjih (npr. kjer lahko pride do eksplozij), so morda potrebne posebne konstrukcije. Ta dokument vsebuje vse zahteve, ki so nujne za zagotovitev skladnosti z obratovalnimi značilnostmi, ki so za te naprave zahtevane v tipskih preskusih. Vsebuje tudi podrobnosti glede preskusnih zahtev in metod preskušanja, ki so nujne za zagotovitev ponovljivosti rezultatov preskusov. Ta dokument določa: a) lastnosti odklopnikov za opremo; b) pogoje, s katerimi morajo odklopniki za opremo izpolnjevati zahteve glede na: 1) delovanje in obnašanje v običajnih pogojih, 2) delovanje in obnašanje pri preobremenitvi, 3) delovanje in obnašanje v primeru kratkega stika do nazivne kratkostične zmogljivosti, 4) dielektrične lastnosti; c) preskuse, katerih cilj je potrditi, da so bili ti pogoji in metode izvajanja teh preskusov izpolnjeni; d) podatke, ki morajo biti označeni na napravah; e) preskusna zaporedja, ki jih je treba izvesti, in število vzorcev za namene certificiranja (glej dodatek C); f) rutinske preskuse, ki jih je treba izvesti za odkritje nesprejemljivih odstopanj v materialu ali proizvodnji, ki lahko vplivajo na varnost (glej dodatek I).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60934:2003 - Odklopniki za opremo (CBE) (IEC 60934:2000) 24-Sep-2019
Nadomešča SIST EN 60934:2003/A2:2013 - Odklopniki za opremo (CBE) (IEC 60934:2000/A2:2013) 24-Sep-2019
Nadomešča SIST EN 60934:2003/A1:2007 - Odklopniki za opremo (CBE) (IEC 60934:2000/A1:2007) 24-Sep-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi