SIST EN 62351-7:2018

Oznaka standarda: SIST EN 62351-7:2018
Koda projekta: 62451
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 7: Network and System management (NSM) data object models
Naslov (slovenski): Upravljanje elektroenergetskega sistema in pripadajoča izmenjava informacij - Varnost podatkov in komunikacij - 7. del: Podatkovni modeli pri upravljanju omrežij in sistemov (NSM)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62351-7:2018 angleški jezik Active SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PSE - Procesni sistemi v energetiki
ICS: 29.240.30 35.240.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-03
Referenčna oznaka: EN 62351-7:2017
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62351 defines network and system management (NSM) data object models that are specific to power system operations. These NSM data objects will be used to monitor the health of networks and systems, to detect possible security intrusions, and to manage the performance and reliability of the information infrastructure. The goal is to define a set of abstract objects that will allow the remote monitoring of the health and condition of IEDs (Intelligent Electronic Devices), RTUs (Remote Terminal Units), DERs (Distributed Energy Resources) systems and other systems that are important to power system operations. Power systems operations are increasingly reliant on information infrastructures, including communication networks, IEDs, and self-defining communication protocols. Therefore, management of the information infrastructure has become crucial to providing the necessary high levels of security and reliability in power system operations. The telecommunication infrastructure that is in use for the transport of telecontrol and automation protocols is already subject to health and condition monitoring control, using the concepts developed in the IETF Simple Network Management Protocol (SNMP) standards for network management. However, power system specific devices (like teleprotection, telecontrol, substation automation, synchrophasors, inverters and protections) need instead a specific solution for monitoring their health. The NSM objects provide monitoring data for IEC protocols used for power systems (IEC 61850, IEC 60870-5-104) and device specific environmental and security status. As a derivative of IEC 60870-5-104, IEEE 1815 DNP3 is also included in the list of monitored protocols. The NSM data objects use the naming conventions developed for IEC 61850, expanded to address NSM issues. For the sake of generality these data objects, and the data types of which they are comprised, are defined as abstract models of data objects. In addition to the abstract model, in order to allow the integration of the monitoring of power system devices within the NSM environment in this part of IEC 62351, a mapping of objects to the SNMP protocol of Management Information Base (MIBs) is provided. The objects that are already covered by existing MIBs are not defined here but are expected to be compliant with existing MIB standards.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62351 opredeljuje podatkovne modele pri upravljanju omrežij in sistemov (NSM), ki se nanašajo na delovanje elektroenergetskega sistema. Ti podatkovni modeli pri upravljanju omrežij in sistemov bodo uporabljeni za nadziranje ustreznega delovanja omrežij in sistemov, odkrivanje morebitnih varnostnih vdorov ter za upravljanje zmogljivosti in zanesljivosti informacijske infrastrukture. Cilj je določiti niz abstraktnih predmetov, ki bodo omogočili oddaljeno nadzorovanje ustreznosti in stanja inteligentnih elektronskih naprav (IED), daljinskih terminalskih enot (RTU), sistemov distribuiranih virov energije (DER) in drugih sistemov, ki so pomembni za delovanje elektroenergetskega sistema. Delovanje elektroenergetskega sistema je vse bolj odvisno od informacijskih infrastruktur, vključno s komunikacijskimi omrežji, inteligentnimi elektronskimi napravami in samoopredeljenimi komunikacijskimi protokoli. Zaradi tega je upravljanje informacijske infrastrukture postalo ključno za zagotavljanje potrebnih visokih ravni varnosti in zanesljivosti delovanja elektroenergetskega sistema. Telekomunikacijska infrastruktura, ki je v uporabi za prenos protokolov daljinskega vodenja in avtomatizacijo, je že pod nadzorom za spremljanje ustreznosti in stanja s pomočjo konceptov, že razvitih v standardih za upravljanje omrežij, ki obravnavajo protokol za upravljanje naprav v omrežju IETF (SNMP). Toda za posebne naprave v elektroenergetskem sistemu (npr. zaščita na daljavo, daljinsko vodenje, avtomatizacija razdelilne naprave, sinhroni faznik, inverterji in zaščite) so namesto tega potrebne posebne rešitve za nadzor ustreznosti njihovega delovanja. Ti podatkovni modeli pri upravljanju omrežij in sistemov zagotavljajo nadzorne podatke za protokole IEC, ki se uporabljajo za elektroenergetski sistem (IEC 61850, IEC 60870-5-104) ter za okoljski in varnostni status določenih naprav. Kot izpeljanka standarda IEC 60870-5-104 je IEEE 1815 DNP3 prav tako vključen na seznam nadzorovanih protokolov. Podatkovni modeli pri upravljanju omrežij in sistemov upoštevajo dogovor glede poimenovanj za IEC 61850, ki dodatno obravnava vprašanja v zvezi s temi modeli. Zaradi splošnosti teh podatkovnih objektov in vrst podatkov, iz katerih so sestavljeni, so opredeljeni kot abstraktni modeli podatkovnih objektov. Poleg abstraktnega modela je za integracijo nadzora nad napravami elektroenergetskega sistema v okolju upravljanja omrežij in sistemov v tem delu IEC 62351 potrebna preslikava objektov na protokol za upravljanje naprav v omrežju, ki je del upravljanja informacijske baze (MIB). Objekti, ki jih že zajema obstoječe upravljanje informacijske baze, tukaj niso opredeljeni, vendar se zanje predvideva, da so skladni z obstoječimi standardi za upravljanje informacijskih baz.

Najbolje prodajani standardi