SIST EN 13381-4:2013

Oznaka standarda: SIST EN 13381-4:2013
Koda projekta: 00127247
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied passive protection to steel members
Naslov (slovenski): Preskusne metode za ugotavljanje prispevka k požarni odpornosti konstrukcijskih elementov - 4. del: Zaščita jeklenih elementov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13381-4:2013 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 13.220.01 91.080.13
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-10
Referenčna oznaka: EN 13381-4:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a test method for determining the contribution made by applied passive fire protection systems to the fire resistance of structural steel members, which can be used as beams or columns. It considers only sections without openings in the web. It is not directly applicable to structural tension members without further evaluation. Results from analysis of I or H -sections are directly applicable to angles, channels and T-sections for the same section factor, whether used as individual elements or as bracing. This European Standard does not apply to solid bar or rod. This European standard covers fire protection systems that involve only passive materials and not to reactive fire protection materials as defined in this document. The evaluation is designed to cover a range of thicknesses of the applied fire protection material, a range of steel sections, characterized by their section factors, a range of design temperatures and a range of valid fire protection classification periods. This European standard contains the fire test procedures, which specifies the tests which should be carried out to determine the ability of the fire protection system to remain coherent and attached to the steelwork, and to provide data on the thermal characteristics of the fire protection system, when exposed to the standard temperature/time curve specified in EN 1363-1. The fire test methodology makes provision for the collection and presentation of data, which can be used as direct input to the calculation of fire resistance of steel structural members in accordance with the procedures given in EN 1993-1-2 and EN 1994-1-2. This European standard also contains the assessment, which prescribes how the analysis of the test data shall be made and gives guidance on the procedures by which interpolation should be undertaken. The assessment procedure is used to establish: a) on the basis of temperature data derived from testing loaded and unloaded sections, a correction factor and any practical constraints on the use of the fire protection system under fire test conditions, (the physical performance); b) on the basis of the temperature data derived from testing short steel sections, the thermal properties of the fire protection system, (the thermal performance). The limits of applicability of the results of the assessment arising from the fire test are defined, together with permitted direct application of the results to different steel sections and grades and to the fire protection system. The results of the test and assessment obtained according to this European standard are directly applicable to steel sections of I and H cross sectional shape and hollow sections.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa preskusno metodo za ugotavljanje prispevka uporabljenih pasivnih sistemov protipožarnega varstva k požarni odpornosti konstrukcijskih jeklenih elementov, ki se lahko uporabljajo kot nosilci ali stebri. Obravnava samo profile brez odprtin v kopreni. Ni neposredno uporaben za konstrukcijske natezne elemente brez nadaljnjega ocenjevanja. Rezultati analize I- ali H-profilov so neposredno uporabni za kote, kanale in T-profile za isti faktor profila ne glede na to, ali se uporabljajo kot posamezni elementi ali opora. Ta evropski standard se ne uporablja za trdno palico ali drog. Ta evropski standard zajema sisteme protipožarnega varstva, ki vključujejo samo pasivne materiale, in se ne uporablja za reaktivne protipožarne materiale, kot je določeno v tem dokumentu. Predvideno je, da ocenjevanje zajema obseg debelin uporabljenega protipožarnega materiala, obseg jeklenih profilov, ki jih označujejo njihovi faktorji, obseg načrtovanih temperatur in obseg obdobij veljavne razvrstitve protipožarne zaščite. Ta evropski standard vključuje postopke preskušanja požarne varnosti, kar določa preskuse, ki jih je treba opraviti za ugotavljanje zmožnosti sistema protipožarnega varstva glede ohranjanja skladnosti in pritrditve na jekleno konstrukcijo ter za pridobitev podatkov o toplotnih lastnostih sistema protipožarnega varstva v času izpostavljenosti standardni krivulji temperatura-čas, določeni v standardu EN 1363-1. Metodologija preskusa požarne varnosti vključuje zbiranje in predstavitev podatkov, ki se lahko neposredno vnesejo v izračun požarne odpornosti jeklenih konstrukcijskih elementov v skladu s postopki, navedenimi v standardih EN 1993-1-2 in EN 1994-1-2. Ta evropski standard prav tako vsebuje presojo, ki predpisuje način analiziranja podatkov preskusa, in navodila o postopkih, ki se nanašajo na interpolacijo. Postopek presoje se uporablja za ugotavljanje: a) korekcijskega faktorja in morebitnih praktičnih omejitev glede uporabe sistema protipožarnega varstva pod pogoji požarnega preskusa na podlagi podatkov o temperaturi, pridobljenih pri preskušanju delovanja obremenjenih in neobremenjenih profilov (fizično delovanje); b) toplotne lastnosti sistema protipožarnega varstva na podlagi podatkov o temperaturi, pridobljenih pri preskušanju delovanja kratkih jeklenih profilov (toplotno delovanje). Določijo se omejitve uporabnosti rezultatov presoje na podlagi požarnega preskusa skupaj z dovoljeno neposredno uporabo rezultatov za različne jeklene profile in razrede ter sistem protipožarnega varstva. Rezultati preskusa in presoje, pridobljeni v skladu s tem evropskim standardom, so neposredno uporabni za jeklene profile prerezne oblike I in H ter votle profile.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ENV 13381-4:2003 - Preskusne metode za ugotavljanje prispevka k požarni odpornosti konstrukcijskih elementov - 4. del: Zaščita jeklenih elementov 08-May-2013
Revidiran SIST ENV 13381-4:2003 - Preskusne metode za ugotavljanje prispevka k požarni odpornosti konstrukcijskih elementov - 4. del: Zaščita jeklenih elementov 16-Apr-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi