SIST EN 14033-3:2010+A1:2012

Oznaka standarda: SIST EN 14033-3:2010+A1:2012
Koda projekta: 00256593
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 3: General safety requirements
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14033-3:2010+A1:2012 angleški jezik Withdrawn SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 45.120
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-01
Razveljavitev: 01-sep-2017
Referenca razveljavitve: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN 14033-3:2009+A1:2011
Področje projekta (angleško): 1.1 General This European Standard specifies the significant hazards, hazardous situations and events, common to rail bound machines and arising due to the adaptation for their use on railways. These machines are intended for construction, maintenance and inspection of track, structures, infrastructure and fixed electric traction equipment, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer, see Clause 4. This European Standard applies to railbound machines and other vehicles - referred to as machines - working exclusively on the railway (utilising friction adhesion between the rail and rail wheels) but including machines that in working position are partly supported on the ballast or the formation and used for construction, maintenance and inspection of track, structures, infrastructure and fixed electric traction equipment. This European Standard applies to machines that are intended to operate signalling and control systems. Other similar machines are dealt with in other European Standards, see Annex D. This European Standard specifies the common hazards, in normal circumstances, during running, assembly and installation, commissioning, use (including setting, programming, and process changeover), operation, cleaning, fault finding, maintenance and de-commissioning of the machines. Additional safety measures can be required by exceptional circumstances, such as extreme ambient temperatures (less than - 20 °C or greater than + 40 °C), highly corrosive or contaminating environment; e.g. due to the presence of chemicals, and potentially explosive atmospheres. Air pressure caused by the passing of high-speed trains at more than 190 km/h is also not dealt with. NOTE 1 Specific measures for exceptional circumstances are not dealt with in this European Standard. The specific measures for exceptional circumstances introduced by a railway infrastructure manager and requirements introduced by the manufacturer and/or machine operator as referred to in the scope are not dealt with in this European Standard. When such additional measures are necessary, they should be agreed between the manufacturer and the machine operator. The manufacturer will be responsible for compliance with the Directive(s) concerned independent of this European Standard for additional hazards created by any additional or alternative requirements. NOTE 2 This European Standard deals only with the additional hazards from the adaptation of a machine for its use on rail. Other standards specific to the particular machine as far as available will need to be used in addition to this European Standard to give the complete requirements. The common hazards specified include the general hazards presented by the machines, and also the hazards presented by the following specific machine functions, common to two or more machine types: - ballast excavation, ballast cleaning, ballast regulating, ballast consolidating; - tamping; - track renewal; - craning; - maintenance of the components of the infrastructure; during commissioning, use, maintenance and servicing. This European Standard does not deal comprehensively with specific machine functions other than the common functions listed in the previous paragraph, or with all possible hazards presented by complete machines or by the combination of functions. NOTE 3 For such specific functions or hazards, the use of specific European Standards is recommended. This European Standard does not deal with: - requirements with regard to the quality of work and the performance of the machine; - machines that utilise the catenary for traction purposes; - specific requirements introduced by a railway infrastructure manager; - additional or alternative requirements introduced by the manufacturer and/or operator. 1.2 Validity of this European Standard This European Standard applies to all machines, which are ordered after one year from the publication date
Področje projekta (slovensko): 1.1 Splošno Ta evropski standard opredeljuje bistvene nevarnosti, nevarne situacije in dogodke, ki so skupni težki tirni mehanizaciji in do katerih pride zaradi prilagoditve njene uporabe na železniških progah. Ta mehanizacija je namenjena gradnji, vzdrževanju in pregledovanju zgornjega ustroja, konstrukcij, infrastrukture in fiksne električne vlečne opreme, kadar se uporablja v skladu z namembnostjo in pod pogoji napačne uporabe, ki jih razumno predvidi proizvajalec, glej točko 4. Ta evropski standard velja za železniške stroje in druga vozila – imenovana stroji – ki vozijo izključno na železniških tirih (z uporabo tornega oprijemanja med tiri in kolesi) in vključno s stroji, ki jih v delovnem položaju delno podpira balast ali formacija in se uporabljajo za gradnjo, vzdrževanje in pregledovanje zgornjega ustroja, konstrukcij, infrastrukture in fiksne električne vlečne opreme. Ta evropski standard velja za stroje, ki so namenjeni upravljanju signalnih in krmilnih sistemov. Druge podobne stroje obravnavajo drugi evropski standardi, glej dodatek D. Ta evropski standard obravnava skupne nevarnosti v normalnih okoliščinah med vožnjo, sestavljanjem in vgradnjo, prevzemom, uporabo (ki vključuje nastavitev, programiranje in postopek prehoda), upravljanjem, čiščenjem, iskanjem napak, vzdrževanjem in izločitvijo strojev iz uporabe. Dodatni varnostni ukrepi so lahko potrebni v izjemnih okoliščinah, kot so ekstremna temperatura okolja (pod –20 °C ali nad +40 °C), močno korozivno ali strupeno okolje, npr. zaradi prisotnosti kemikalij in potencialno eksplozivne atmosfere. Ne obravnava zračnega pritiska, ki ga povzročajo hitri vlaki pri več kot 190 km/h. OPOMBA 1: Ta evropski standard ne obravnava posebnih ukrepov pri izjemnih okoliščinah. Ta evropski standard ne obravnava posebnih ukrepov pri izjemnih okoliščinah, ki jih uvede upravljavec železniške infrastrukture, in zahtev, ki jih uvede proizvajalec in/ali upravljavec stroja, kot je navedeno v namenu. Kadar so taki dodatni ukrepi potrebni, se morata o njih dogovoriti proizvajalec in upravljavec stroja. Za skladnost z zadevnimi direktivami, neodvisnimi od tega evropskega standarda, za dodatne nevarnosti, ki nastanejo zaradi dodatnih ali alternativnih zahtev, je odgovoren proizvajalec. OPOMBA 2: Ta evropski standard obravnava samo dodatne nevarnosti zaradi prilagajanja stroja za uporabo na tirih. Poleg tega standarda se morajo, če so na voljo, uporabiti še drugi standardi, specifični za določen stroj, ki podajo popolne zahteve. Opisane skupne nevarnosti vključujejo splošne nevarnosti, ki jih predstavljajo stroji, ter nevarnosti, ki jih predstavljajo naslednje posebne funkcije mehanizacije, skupne dvema ali več vrstam strojev: - izkopavanje balasta, čiščenje balasta, uravnavanje balasta, utrjevanje balasta; - gramoziranje; - obnova tračnic; - dvigovanje; - vzdrževanje infrastrukturnih komponent; med zagonom, uporabo, vzdrževanjem in servisiranjem. Ta evropski standard razen skupnih funkcij, navedenih v prejšnjem odstavku, posebnih funkcij mehanizacije ne obravnava celostno, niti ne obravnava vseh možnih nevarnosti, ki jih predstavlja celotna mehanizacija ali kombinacija funkcij. OPOMBA 3: Za take specifične funkcije ali nevarnosti se priporoča uporaba posebnih evropskih standardov. Ta evropski standard ne obravnava: - zahtev v zvezi s kakovostjo dela in učinkovitostjo stroja; - strojev, ki za vlečenje uporabljajo vozno mrežo; - posebnih zahtev, ki jih uvede upravljavec železniške infrastrukture; - dodatnih ali alternativnih zahtev, ki jih uvede proizvajalec in/ali upravljavec. 1.2 Veljavnost tega evropskega standarda Ta evropski standard velja za vse stroje, naročene eno leto po datumu objave.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 14033-3:2017 - Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve 01-sep-2014
Nadomeščen z SIST EN 14033-3:2017 - Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve 07-jun-2017
Konsolidira SIST EN 14033-3:2010/kFprA1:2011 - Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve 01-jan-2012
Konsolidira SIST EN 14033-3:2010 - Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve 01-jan-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi