SIST EN 12312-8:2018

Oznaka standarda: SIST EN 12312-8:2018
Koda projekta: 00274087
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 8: Maintenance or service stairs and platforms
Naslov (slovenski): Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 8. del: Stopnice in odri za vzdrževalna dela in servisiranje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12312-8:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 49.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-11
Referenčna oznaka: EN 12312-8:2018
Področje projekta (angleško): 1.1 General This European Standard specifies the technical requirements to minimize the hazards listed in Clause 4 which can arise during the commissioning, the operation and the maintenance of maintenance stairs and platforms when used as intended, including misuse reasonably foreseeable by the manufacturer, when carried out in accordance with the specifications given by the manufacturer or his authorized representative. It also takes into account some requirements recognized as essential by authorities, aircraft and ground support equipment (GSE) manufacturers as well as airlines and handling agencies. These machines are designed to be used as aircraft ground support equipment with the intended use to serve aircraft in outdoor conditions on the apron. They may also be used indoors at hangars. The use of such equipment for operations not in conjunction with aircraft is not defined as intended use therein. Due to the good operational conditions on the apron, deviations from some clauses of EN 280 were deemed acceptable. This European Standard applies to: a) self-propelled fixed or adjustable maintenance stairs and elevating platforms; b) towable maintenance stairs and platforms equipped with powered means, e.g. for height adjustment, stabilizers, designed for aircraft maintenance purposes including access to the aircraft. NOTE 1 Powered will be also understood as manual effort stored in springs or hydraulic accumulators, etc., the dangerous action of which can be produced or can continue after the manual effort has ceased or directly applied manual effort for lifting or lowering loads. NOTE 2 Those clauses of this standard that can apply may also be used as a guideline for the design of towable maintenance stairs and platforms without powered means. This European Standard does not apply to: c) maintenance docks either fixed to the ground or moveable only for docking procedure. d) ground support equipment specifically intended, built and equipped with a fluid system for aircraft de-icing and anti-icing (see EN 12312 6). NOTE 3 This does not prevent aircraft de-icers meeting the requirements of EN 12312–6 from being used as a means of access for aircraft maintenance, e.g. windshield cleaning, etc. e) mobile elevating work platforms (MEWP) used at the airports for purposes other than aircraft maintenance, e.g. buildings and facilities (see EN 280). This standard does not establish requirements for hazards caused by noise and vibration. NOTE 4 EN 1915–3 and EN 1915–4 provide the general GSE vibration and noise requirements. This European Standard does not deal with hazards in respect to a standard automotive chassis and from other vehicles on the apron. This part of EN 12312 is not applicable to maintenance stairs and platforms which are manufactured before the date of publication of this standard by CEN. This part of EN 12312 when used in conjunction with EN 1915 1, EN 1915 2, EN 1915 3 and EN 1915 4 provides the requirements for maintenance stairs and platforms. 1.2 Classification For the purposes of this European Standard, Mobile elevating work platforms (MEWPs) to be used for aircraft maintenance access are divided into two main groups A and B: a) Group A: MEWPs where the vertical projection of the centre of the platform area is always inside the tipping lines. NOTE See 5.2 hereafter for requirements applying to Group A MEWPs. b) Group B: MEWPs where the vertical projection of the centre of the platform area may be outside the tipping lines. NOTE See 5.3 hereafter for requirements applying to Group B MEWPs. c) In addition, Group C consists of maintenance access stairs, where persons are not elevated by the machine but climb a flight of steps. NOTE See 5.4 hereafter for requirements applying to Group C maintenance stairs. Relating to travelling, MEWPs are divided into three types: d) Type 1: Travelling is only allowed with the MEWP in its transport position;
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa tehnične zahteve za zmanjšanje nevarnosti, navedenih v točki 4, do katerih lahko pride pri začetku uporabe, delovanju ter vzdrževanju stopnic in odrov za vzdrževalna dela ter pri namenski uporabi, vključno s pričakovano nepravilno uporabo, ki jo določi proizvajalec, ko jih v skladu s specifikacijami izvaja proizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik. Upošteva tudi nekatere zahteve, ki jih vladni organi, proizvajalci letal in podporne opreme na tleh, letalske družbe in agencije za oskrbo letal priznavajo za bistvene. Ti stroji so namenjeni za uporabo kot podporna oprema na tleh za letalski promet s predvideno uporabo za letala v zunanjih pogojih na letalski ploščadi. Lahko se uporabljajo tudi v zaprtih prostorih v hangarjih. Uporaba takšne opreme za postopke, ki niso v zvezi z letali, v tem dokumentu ni opredeljena kot predvidena uporaba. Zaradi dobrih obratovalnih pogojev na letalski ploščadi so bila odstopanja od nekaterih točk standarda EN 280 opredeljena kot sprejemljiva. Ta evropski standard se uporablja za: a) fiksne ali nastavljive stopnice za vzdrževalna dela in dvižne odre z lastnim pogonom; b) vlečne stopnice in odre za vzdrževalna dela, ki so opremljeni s pogonsko enoto, na primer za višinsko prilagoditev, ali stabilizatorji za namene vzdrževanja letala, vključno z dostopom do letala. OPOMBA 1: Izraz »s pogonsko enoto« se razume tudi kot ročna sila, shranjena v vzmeteh ali hidravličnih akumulatorjih itd., katerih nevarno proizvajanje ali nadaljevanje delovanja je mogoče še po prenehanju ročnega proizvajanja sile, ali neposredno uveljavljena ročna sila za dvigovanje ali spuščanje bremen. OPOMBA 2: Primerne točke tega standarda je mogoče uporabiti tudi kot smernice za projektiranje vlečenih stopnic brez pogonske enote. Ta evropski standard se ne uporablja za: c) priključke za vzdrževanje, ki so pritrjeni na tla ali so premični le za namene priključitve; d) podporno opremo na tleh, ki je posebej predvidena, izdelana in opremljena s sistemom s tekočino za odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu na letalu (glej EN 12312 6); OPOMBA 3: To ne preprečuje uporabe sistemov za odstranjevanje ledu, ki izpolnjujejo zahteve standarda EN 12312-6, kot sredstva za dostop pri vzdrževanju letala, na primer za čiščenje vetrobranskega stekla itd. e) mobilne dvižne delovne platforme (MEWP), ki se uporabljajo na letališčih za namene, ki niso vzdrževanje letal, npr. stavbe in naprave (glej EN 280). Ta standard ne postavlja zahtev za nevarnosti, ki jih povzročajo hrup in vibracije. OPOMBA 4: Standarda EN 1915-3 in EN 1915-4 določata splošne zahteve glede hrupa in vibracij pri podporni opremi na tleh. Ta evropski standard ne obravnava nevarnosti v zvezi z standardno avtomobilsko šasijo in drugimi vozili na letališki ploščadi. Ta del standarda EN 12312 se ne uporablja za stopnice in odre za vzdrževalna dela, izdelane, preden je CEN objavil ta standard. Ta del standarda EN 12312 skupaj z deli EN 19151, EN 19152, EN 19153 in EN 19154 določa zahteve za stopnice in odre za vzdrževalna dela. 1.2 Klasifikacija Za namene tega evropskega standarda so premične dvižne delovne ploščadi (MEWP), ki se uporabljajo za dostop pri vzdrževanju letala, razdeljene v dve glavni skupini (A in B): a) Skupina A: premične dvižne delovne ploščadi, pri katerih je navpična projekcija središča ploščadi vedno znotraj zunanjih linij. OPOMBA: Za zahteve glede premičnih dvižnih delovnih ploščadi skupine A glej točko 5.2 v tem dokumentu. b) Skupina B: premične dvižne delovne ploščadi, pri katerih je navpična projekcija središča ploščadi lahko zunaj zunanjih linij. OPOMBA: Za zahteve glede premičnih dvižnih delovnih ploščadi skupine B glej točko 5.3 v tem dokumentu. c) Dodatna skupina C zajema dostopne stopnice za vzdrževalna dela, pri katerih osebe ne dviga stroj, temveč morajo te same preplezati določen sklop stopnic.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 12312-8:2005+A1:2009 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 8. del: Stopnice in odri za vzdrževalna dela 01-Jul-2015
Nadomešča SIST EN 12312-8:2005+A1:2009 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 8. del: Stopnice in odri za vzdrževalna dela 22-Aug-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi