SIST EN 746-2:2010

Oznaka standarda: SIST EN 746-2:2010
Koda projekta: 00186016
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial thermoprocessing equipment - Safety requirements for combustion and fuel handling systems
Naslov (slovenski): Industrijska termoprocesna oprema - 2. del: Varnostne zahteve za sisteme zgorevanja in sisteme za ravnanje z gorivom
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 746-2:2010 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 25.180.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-07
Referenčna oznaka: EN 746-2:2010
Področje projekta (angleško): This part of EN 746 together with EN 746-1 specifies safety requirements for single and multiple burners that are part of Industrial Thermoprocessing Equipment. (In this standard referred to as IThE). This document deals with significant hazards, hazardous situations and events relevant to combustion and fuel handling systems that are part of IThE as listed in Clause 4, when used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer. This European Standard covers: - fuel pipework downstream of and including the manual isolating valve; - burner(s), burner system and ignition device; - safety related control system (protective system). This European Standard applies to any oxidation with air or other gases containing free oxygen of gaseous, liquid and solid fuels or any combustion of them to release thermal energy. For thermal or catalytic post combustion and waste incineration, this European Standard applies only to auxiliary burners designed to start-up and/or support the process. The pressure hazard of the piping and components covered by this standard is within the limits of maximum pressure/size relationship as described in normative Annex E. This European Standard also gives the necessary requirements for the information for use. This European Standard does not cover hazards from heating generated by electricity. This European Standard does not deal with the hazards created by the release of flammable substances from the products processed in the IThE. NOTE EN 1539, Dryers and ovens, in which flammable substances are released — Safety requirements This European Standard is not applicable to combustion and fuel handling systems - of welding and soldering machines; - up-stream of the IThE manual isolating valve. This European Standard is not applicable to electricity cabling and power cabling upstream of the IThE control panel/protective system. Noise can be a significant hazard for combustion and fuel handling systems. It is not dealt with in this standard. This European Standard is not applicable to combustion and fuel handling systems as part of IThE which is manufactured before the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Ta del EN 746 skupaj z EN 746-1 določa varnostne zahteve za enojne ali večkratne gorilnike, ki so del industrijske termoprocesne opreme (v tem standardu imenovano IThE). Ta dokument obravnava velike nevarnosti, nevarne situacije in primere, ki se tičejo sistemov za zgorevanje in rokovanje goriv, ki so del IThE, kot je navedeno v Klavzuli 4, kadar se uporabljajo, kot je predvideno, in pod pogoji uporabe, ki jih predvidi proizvajalec. Ta evropski standard zajema: - cevovode za gorivo, ki so v smeri toka, vključno z ročnim izolacijskim ventilom; - gorilnike, gorilne sisteme in naprave za vžig; - nadzorni sistem, povezan z varnostjo (zaščitni sistem). Ta evropski standard velja za vso oksidacijo z zrakom ali drugimi plini, ki vsebujejo prost kisik, pri plinastih, tekočih ali trdnih gorivih ali njihovem izgorevanju za sprostitev toplotne energije. Za toplotno ali katalitično poizgorevanje in zgorevanje odpadkov, ta evropski standard velja samo za pomožne gorilnike, namenjene za zagon in/ali podporo procesu. Nevarnost zaradi pritiska v ceveh in sestavnih delih, zajeta v tem standardu, je znotraj mej maksimalnega razmerja pritisk/velikost, kot je opisano v Dodatku E. Ta evropski standard prav tako podaja potrebne zahteve za informacije o uporabi. Ta evropski standard ne zajema nevarnosti, ki nastanejo zaradi toplote, ki jo generira elektrika. Ta evropski standard se ne ukvarja z nevarnostmi, ki nastanejo zaradi izpusta gorljivih snovi iz proizvodov, izdelanih z IThE. OPOMBA EN 1539, sušilniki in pečice, v katerih so gorljive snovi izpuščene – varnostne zahteve tega evropskega standarda ne veljajo za sisteme za zgorevanje in rokovanje z gorivi; - stroje za varjenje in spajkanje; - IThE ročni izolacijski ventil v smeri proti toku. Ta evropski standard ne velja za električne kable in električne kable v smeri proti toku IThE nadzorne plošče/zaščitnega sistema. Hrup je lahko velika nevarnost za sisteme za zgorevanje in rokovanje z gorivi. Ni zajet v tem standardu. Ta evropski standard ne velja za sisteme za zgorevanje in rokovanje z gorivi, ki so del IThE, ki so bili proizvedeni pred datumom njegove objave kot EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 746-2:2000 - Industrial thermoprocessing equipment - Part 2: Safety requirements for combustion and fuel handling systems 01-Jul-2010
Revidiran oSIST prEN 746-2:2020 - Industrijska termoprocesna oprema - 2. del: Varnostne zahteve za sisteme zgorevanja in sisteme za ravnanje z gorivom 08-Aug-2018
Revidiran oSIST prEN ISO 13577-2:2021 - Industrijske peči in pripadajoča procesna oprema - Varnost - 2. del: Sistemi zgorevanja in ravnanja z gorivom 10-Mar-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi