SIST EN 378-1:2017

Oznaka standarda: SIST EN 378-1:2017
Koda projekta: 00182056
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
Naslov (slovenski): Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, razvrstitve in kriteriji za izbiro
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 378-1:2017 angleški jezik Active SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 01.040.27 27.080 27.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements for the safety of persons and property, provides guidance for the protection of the environment and establishes procedures for the operation, maintenance and repair of refrigerating systems and the recovery of refrigerants. The term "refrigerating system" used in this European Standard includes heat pumps. This part of EN 378 specifies the classification and selection criteria applicable to refrigerating systems. These classification and selection criteria are used in part 2, 3 and 4. This standard applies: a) To refrigerating systems, stationary or mobile, of all sizes, except to road vehicle air conditioners covered by specific product standards such as ISO/DIS 13043 and SAE J 639. b) To secondary cooling or heating systems; c) To the location of these refrigerating systems and d) To replaced parts and added components after adoption of this standard if they are not identical in function and capacity Systems using refrigerants other than those listed in Annex E of this European Standard (or ISO/FDIS 817:2013) are not covered by this standard. Annex C specifies how to determine the amount of refrigerant permitted in a given space, which when exceeded, requires additional protective measures to reduce the risk . Annex E specifies criteria for safety and environmental considerations of different refrigerants used in refrigeration and air conditioning. This standard is not applicable to refrigerating systems and heat pumps which were manufactured before the date of its publication as a European Standard except for extensions and modifications to the system which were implemented after publication. This standard is applicable to new refrigerating systems, extensions or modifications of already existing systems, and for existing stationary systems, being transferred to and operated on another site. This standard also applies in the case of the conversion of a system to another refrigerant type, in which case conformity to the relevant clauses of parts 1 to 4 of the standard shall be assessed.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za varnost oseb in premoženja, določa smernice za varstvo okolja ter določa postopke za delovanje, vzdrževanje in popravilo hladilnih sistemov ter izpraznitev hladilnih sredstev. Pojem »hladilni sistem« v tem evropskem standardu zajema tudi toplotne črpalke. Ta del standarda EN 378 določa merila za razvrstitev in izbiro ustreznih hladilnih sistemov. Ta merila za razvrstitev in izbiro so uporabljena v delih 2, 3 in 4. Ta standard se uporablja za: a) hladilne sisteme, nepremični ali premične, vseh velikosti, razen klimatskih naprav cestnih vozil, ki jih zajemajo posebni standardi za proizvode, kot sta ISO/DIS 13043 in SAE J 639; b) sekundarne hladilne ali ogrevalne sisteme; c) mesto postavitve teh hladilnih sistemov; in d) dele in komponente, ki so bili zamenjani in dodani po sprejetju tega standarda, če nimajo enake funkcije in zmogljivosti. Sistemi, ki uporabljajo hladilna sredstva, ki niso navedena v dodatku E tega evropskega standarda (ali standarda ISO/FDIS 817:2013), niso zajeti v tem standardu. Dodatek C opredeljuje, kako določiti količino hladilnega sredstva, ki je dovoljena v nekem prostoru in za katero so, ko je presežena, potrebni dodatni zaščitni ukrepi za zmanjšanje tveganja. Dodatek E določa merila za varnost in okoljske vidike različnih hladilnih sredstev, ki se uporabljajo za hlajenje in hlajenje s klimatskimi napravami. Ta standard se ne uporablja za hladilne sisteme in toplotne črpalke, ki so bile izdelane pred datumom objave standarda kot evropskega standarda, razen za razširitve in spremembe sistema, ki so bile uvedene po objavi. Ta standard se uporablja za nove hladilne sisteme, razširitve ali spremembe že obstoječih sistemov in za obstoječe stacionarne sisteme, ki se prenesejo in upravljajo na drugem mestu postavitve. Ta standard se uporablja tudi v primeru predelave sistema za drugo vrsto hladilnega sredstva, pri čemer je treba oceniti skladnost z ustreznimi točkami delov 1–4 tega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 378-1:2017/oprA1:2019 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, razvrstitev in kriteriji za izbiro - Dopolnilo A1 08-maj-2019
Nadomešča SIST EN 378-1:2008+A2:2012 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, razvrstitve in kriteriji za izbiro 07-dec-2016
Revidiran SIST EN 378-1:2008+A1:2011 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, razvrstitve in kriteriji za izbiro 01-mar-2014
Revidiran SIST EN 378-1:2008+A2:2012 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, razvrstitve in kriteriji za izbiro 01-mar-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi