SIST-TS CEN/TS 16614-3:2016

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 16614-3:2016
Koda projekta: 00278330
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 3: Public transport fares exchange format
Naslov (slovenski): Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 3. del: Format za izmenjavo informacij o vozovnicah
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 16614-3:2016 angleški jezik Active SIST-2E: 267.41 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.220.01 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-07
Področje projekta (angleško): 1.1 General NeTEx is dedicated to the exchange of scheduled data (network, timetable and fare information). It is based on Transmodel V5.1 (EN 12986), IFOPT (EN 28701) and SIRI (CEN/TS 15531-4, CEN/TS 15531-5 and EN 15531-1, EN 15531-2, EN 15531-3 ) and supports the exchange of information of relevance for passenger information about public transport services and also for running Automated Vehicle Monitoring Systems (AVMS). NOTE NeTEx is a refinement and an implementation of Transmodel and IFOPT; the definitions and explanations of these concepts are extracted directly from the respective standard and reused in NeTEx, sometimes with adaptations in order to fit the NeTEx context. Although the data exchanges targeted by NeTEx are predominantly oriented towards provisioning passenger information systems and AVMS with data from transit scheduling systems, it is not restricted to this purpose and NeTEx can also provide an effective solution to many other use cases for transport data exchange. 1.2 Fares scope This Part 3 of NeTEx, is specifically concerned with the exchange of fare structures and fare data, using data models that relate to the underlying network and timetable models defined in Part 1 and Part 2 and the Fare Collection data model defined in Transmodel V51. See the use cases below for the overall scope of Part 3. In summary, it is concerned with data for the following purposes: (i) To describe the many various possible fare structures that arise in public transport (for example, flat fares, zonal fares, time dependent fares, distance based fares, stage fares, pay as you go fares, season passes, etc., etc.). (ii) To describe the fare products that may be purchased having these fare structures and to describe the conditions that may attach to particular fares, for example if restricted to specific groups of users, or subject to temporal restrictions. These conditions may be complex. (i) To allow actual price data to be exchanged. Note however that NeTEx does not itself specify pricing algorithms or how fares should be calculated. This is the concern of Fare Management Systems. It may be used may be used to exchange various parameters required for pricing calculations that are needed to explain or justify a fare. (iii) To include the attributes and the text descriptions necessary to present fares and their conditions of sale and use to the public. NeTEx should be regarded as being ‘upstream’ of retail systems and allows fare data to be managed and integrated with journey planning and network data in public facing information systems. It is complementary to and distinct from the ‘downstream’ ticketing and retail systems that sell fares and of the control systems that validate their use. See ‘Excluded Use Cases’ below for further information on the boundaries of NeTEx with Fare Management Systems. 1.3 Transport modes All mass public transport modes are taken into account by NeTEx, including train, bus, coach, metro, tramway, ferry, and their submodes. It is possible to describe airports, air journeys, and air fares, but there has not been any specific consideration of any additional requirements that apply specifically to air transport. 1.4 Compatibility with existing standards and recommendations The overall approach for the definition of fares within NeTEx Part 3 follows the approach used by Transmodel V5.1, namely the definition of access rights rather than of just products. This approach, used in Transmodel V5.1 (Fare Collection data model) to specify the access rights related to the urban public transport (for all urban modes) has been extended to cover access rights for long-distance rail. NOTE The concepts from Transmodel V5.1 and IFOPT used and/or modified by NeTEx are incorporated into Transmodel V6 to guarantee compatibility and coherence of standards.
Področje projekta (slovensko): NeTEx je namenjen izmenjavi rednih podatkov (omrežnih in voznorednih informacij ter informacij o vozninah). Temelji na Transmodelu različice 5.1 (EN 12986), IFOPT (EN 28701) in SIRI (CEN/TS 15531-4, CEN/TS 15531-5 in EN 15531-1, EN 15531-2, EN 15531-3) ter podpira izmenjavo za potnike pomembnih informacij o storitvah javnega prevoza in za delovanje avtomatskih nadzornih sistemov za vozila (AVMS). OPOMBA: NeTEx je izboljšava ter izvedba Transmodela in IFOPT; definicije in razlage teh konceptov so pridobljene neposredno iz zadevnega standarda ter znova uporabljene v standardu NeTEx, včasih s prilagoditvami, da ustrezajo kontekstu standarda NeTEx. Čeprav je izmenjava podatkov NeTEx namenjena predvsem posredovanju podatkov iz sistemov razporedov prevoza informacijskim sistemom za potnike in avtomatskim nadzornim sistemom za vozila, ni omejena le na to dejavnost; NeTEx je lahko učinkovita rešitev v številnih drugih primerih izmenjave podatkov o prevozu. 1.2 Področje uporabe za voznine Ta 3. del standarda NeTEx posebej obravnava izmenjavo struktur voznin in podatkov o vozninah z uporabo podatkovnih modelov, povezanih z osnovnim modelom omrežja in modelom voznega reda, ki sta določena v 1. in 2. delu, ter z modelom za pobiranje voznine, določenim v Transmodelu različice 5.1. Za celotno področje uporabe 3. dela glej primere uporabe, navedene spodaj. Če povzamemo, so obravnavani podatki za naslednje namene: (i) Opis različnih možnih struktur voznin, ki se pojavljajo v javnem prevozu (npr. fiksne voznine, conske voznine, časovno določene voznine, voznine glede na razdaljo, voznine za določeno obdobje, sprotne voznine, sezonske vozovnice itd.). (ii) Opis izdelkov voznin, ki se lahko kupijo s temi strukturami voznin, in opis pogojev, ki lahko veljajo za posamezne voznine, na primer veljavnost za določene skupine uporabnikov ali časovne omejitve. Ti pogoji so lahko kompleksni. (iii) Zagotovitev izmenjave dejanskih podatkov o cenah. Opomba: NeTEx ne določa algoritmov za določanje cen oziroma načina za izračun voznin. To je domena sistemov upravljanja voznin. Lahko se uporablja za izmenjavo različnih parametrov, potrebnih za izračune cen, s katerimi se pojasnjuje ali upravičuje voznina. (iv) Vključitev atributov in besedilnih opisov, potrebnih za predstavitev voznin ter njihovih pogojev prodaje in uporabe javnosti. NeTEx je treba obravnavati kot »nadgradnjo« sistemov za plačila na drobno, saj omogoča upravljanje podatkov o vozninah ter njihovo integracijo z načrtovanjem poti in omrežnimi podatki v javnih informacijskih sistemih. Ustrezno dopolnjuje in se razlikuje od »nižjih« sistemov za preverjanje vozovnic in plačila na drobno, prek katerih se prodajajo voznine, ter od nadzornih sistemov, ki preverjajo njihovo uporabo. Za več informacij o omejitvah standarda NeTEx v okviru sistemov upravljanja voznin glejte »Izvzeti primeri uporabe« v nadaljevanju. 1.3 Načini transporta NeTEx upošteva vse načine množičnega javnega prevoza, kar vključuje vlake, avtobuse, potniške vagone, metroje, tramvaje, trajekte in njihove podnačine. Možen je opis letališč, potovanj z letalom in letalskih voznin, vendar dodatne zahteve, ki veljajo posebej za letalski prevoz, niso posebej obravnavane. 1.4 Združljivost z obstoječimi standardi in priporočili Celoten pristop k določanju voznin v okviru 3. dela standarda NeTEx sledi pristopu, ki ga uporablja Transmodel različice 5.1, in sicer določanje pravic za dostop namesto zgolj izdelkov. Ta pristop, uporabljen v Transmodelu različice 5.1 (podatkovni model za pobiranje voznine), s katerim se določijo pravice za dostop v zvezi z mestnim javnim prevozom (za vse mestne načine), je bil razširjen tako, da zajema pravice za dostop za medkrajevni železniški prevoz. OPOMBA: Koncepti iz Transmodela različice 5.1 in IFOPT, ki se uporabljajo in/ali spreminjajo v standardu NeTEx, so vključeni v Transmodel različice 6, s čimer se zagotovita združljivost in ujemanje standardov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST-TS FprCEN/TS 16614-3:2019 - Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 3. del: Format za izmenjavo informacij o vozovnicah 04-apr-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi