SIST ISO 16092-2:2020

Oznaka standarda: SIST ISO 16092-2:2020
Koda projekta: 063389
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Machine tools safety - Presses - Part 2: Safety requirement for mechanical presses
Naslov (slovenski): Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice - 2. del: Varnostna zahteva za mehanske stiskalnice
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 16092-2:2020 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 13.110 25.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-03
Referenčna oznaka: ISO 16092-2:2019
Področje projekta (angleško): This document, in addition to ISO 16092-1, specifies technical safety requirements and measures to be adopted by persons undertaking the design, manufacture and supply of the following groups of mechanical presses and mechanical press production systems: — Group 1: Presses with a part revolution clutch(es); — Group 2: Presses with a servo drive system (Mechanical servo presses). NOTE 1 Requirements in this document are essentially applicable to both groups of the mechanical press. If a requirement applies to only one group, then the group is specified. NOTE 2 Other types of motorized drive systems provide similar functionalities to what is commonly called “servo drives” or "servo motors”, and as such their use is considered the same within the terms used in this document (e.g. variable frequency drive systems). The presses covered by this document range in size from small high-speed machines with a single operator producing small workpieces to large relatively slow-speed machines with several operators and large complex workpieces. This document deals with all significant hazards relevant to mechanical presses and ancillary devices (e.g. moving die cushions, work-piece ejectors, feeding and transfer systems) which are integral to the machine, when they are used as intended and under the conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). All phases of the machine life cycle as described in ISO 12100:2010, 5.4 have been taken into consideration. NOTE 2 All significant hazards means those identified or associated with presses at the time of the publication of this document. In addition to machines not covered by ISO 16092-1:2017, this document does not cover machines which: a) transmit energy to impart press slide motion by using hydraulic or pneumatic means; b) have two or more slides moving in different angular orientations from each other; NOTE 3 This document applies to presses which have two or more slides moving in the same angular orientations, e.g. a press which has inner and outer slides. c) transmit energy to impart press slide motion by using a linear motor mechanism(s).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument poleg standarda ISO 16092-1 določa tehnične varnostne zahteve in zaščitne ukrepe, ki jih morajo sprejeti osebe, ki se ukvarjajo s projektiranjem, proizvodnjo in dobavljanjem naslednjih skupin mehanskih stiskalnic ter sistemov proizvodnje mehanskih stiskalnic: - Skupina 1: stiskalnice z delno vrtljivimi sklopkami; - Skupina 2: stiskalnice s sistemom servo pogona (mehanske servo stiskalnice). OPOMBA 1: Zahteve v tem dokumentu na splošno veljajo za obe skupini mehanskih stiskalnic. Če se zahteva uporablja samo za eno skupino, se skupina določi. OPOMBA 2 Druge vrste sistemov z motornim pogonom ponujajo podobne funkcije kot sistemi, ki se običajno imenujejo »servo pogoni« ali »servo motorji«, zato se njihova uporaba šteje kot enaka v okviru izrazov, uporabljenih v tem dokumentu (npr. sistemi pogonov z variabilno frekvenco). Stiskalnice, ki jih zajema ta dokument, se po velikosti razlikujejo od majhnih, hitrih strojev, pri katerih en sam upravljavec proizvaja majhne obdelovance, do velikih, relativno počasnih strojev z več upravljavci in velikimi, kompleksnimi obdelovanci. Ta dokument opisuje vsa večja tveganja, relevantna za mehanske stiskalnice in pomožne naprave (npr. blazine za premične kocke, izmetala obdelovancev, sistemi za podajanje in prenos), ki so sestavni del stroja, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glej točko 4). Upoštevane so vse stopnje življenjskega cikla stroja, kot je opisano v točki 5.4. standarda ISO 12100:2010. OPOMBA 2 Vsa večja tveganja pomenijo tista, ki so prepoznana ali povezana s stiskalnicami v času objave tega dokumenta. Poleg strojev, ki jih ne zajema standard ISO 16092-1:2017, ta dokument ne zajema strojev, ki: a) prenašajo energijo za posredovanje drsnega gibanja stiskalnice na hidravličen ali pnevmatičen način; b) imajo dve ali več drsnih ploskev, ki so medsebojno pod različnimi koti; OPOMBA 3: Ta dokument se uporablja za stiskalnice, ki imajo dve ali več drsnih ploskev, ki se premikajo v isti kotni smeri, npr. stiskalnica, ki ima notranje in zunanje drsne plošče. c) prenašajo energijo za posredovanje drsnega gibanja stiskalnice z linearnimi motornimi mehanizmi.

Najbolje prodajani standardi