SIST EN 61850-5:2013

Oznaka standarda: SIST EN 61850-5:2013
Koda projekta: 23426
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Communication networks and systems for power utility automation - Part 5: Communication requirements for functions and device models
Naslov (slovenski): Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo porabe električne energije - 5. del: Komunikacijske zahteve za funkcije in modeli naprav (IEC 61850-5:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61850-5:2013 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PSE - Procesni sistemi v energetiki
ICS: 29.240.30 33.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-06
Referenčna oznaka: EN 61850-5:2013
Področje projekta (angleško): The specifications of this part refer to the communication requirements of the functions in power automation systems. Most examples of functions and their communication requirements in this part are originated primarily from the substation automation domain and may be reused or extended for other domains within power utility automation if applicable. Note that sometimes instead of the term substation automation domain the term substation domain is used, especially if both the switchyard devices (primary system) and the automation system (secondary system) is regarded. The description of the functions is not used to standardize the functions, but to identify communication requirements between Intelligent Electronic Devices within plants and substations in the power system, between such stations s (e.g. between substation for line protection) and between the plant or substation and higher-level remote operating places (e.g. network control centres) and maintenance places. Also interfaces to remote technical services (e.g. maintenance centres) are considered. The general scope is the communication requirements for power utility automation systems. The basic goal is interoperability for all interactions providing a seamless communication system for the overall power system management. Standardizing functions and their implementation is completely outside the scope of this standard. Therefore, it cannot be assumed a single philosophy of allocating functions to devices. To support the resulting request for free allocation of functions, a proper breakdown of functions into parts relevant for communication is defined. The exchanged data and their required performance are defined. The same or similar intelligent electronic devices from substations like protective and control devices are found in other installations like power plants also. Using this standard for such devices in these plants facilitates the system integration e.g. between the power plant control and the related substation automation system. For some of such other application domains like wind power plants, hydro power plants and distributed energy resources specific standard parts according to IEC 61850 series have been already defined and published.
Področje projekta (slovensko): Specifikacije iz tega dela se nanašajo na komunikacijske zahteve za funkcije v sistemih za avtomatizacijo porabe električne energije. Večina primerov funkcij in njihovih komunikacijskih zahtev v tem delu izvira predvsem iz domene avtomatizacije razdelilne postaje, pri čemer jih je mogoče po potrebi ponovno uporabiti ali razširiti za druge domene v okviru avtomatizacije porabe električne energije. Včasih se namesto izraza domena avtomatizacije razdelilne postaje uporablja izraz domena razdelilne postaje, zlasti če se upoštevajo ranžirne naprave (primarni sistem) in avtomatizacijski sistem (sekundarni sistem). Opis funkcij se ne uporablja za standardizacijo funkcij, ampak za opredelitev komunikacijskih zahtev med inteligentnimi elektronskimi napravami v obratih in razdelilnih postajah v napajalnem sistemu, med takšnimi postajami (npr. med razdelilno postajo za zaščito linije) ter med obratom ali razdelilno postajo in oddaljenimi upravljalnimi prostori na višji ravni (npr. omrežna nadzorna središča) in vzdrževalnimi prostori. Obravnavani so tudi vmesniki do oddaljenih tehničnih storitev (npr. vzdrževalna središča). Splošno področje uporabe so komunikacijske zahteve za sisteme za avtomatizacijo porabe električne energije. Osnovni cilj je interoperabilnost za vse interakcije, pri čemer se zagotovi celosten komunikacijski sistem za celovito upravljanje napajalnega sistema. Standardizacija funkcij in njihovo izvajanje sta popolnoma zunaj področja uporabe tega standarda. Zato ni mogoče predpostaviti, da gre za enotno filozofijo dodeljevanja funkcij napravam. V podporo posledični zahtevi za prosto dodeljevanje funkcij je opredeljena ustrezna razčlenitev funkcij na dele, ustrezne za komunikacijo. Opredeljeni so izmenjani podatki in njihovo zahtevano delovanje. Enake ali podobne inteligentne elektronske naprave iz razdelilnih postaj, kot so zaščitne in krmilne naprave, so tudi v drugih obratih, kot so elektrarne. Uporaba tega standarda za takšne naprave v teh obratih lajša integracijo sistema, npr. med krmilnim sistemom elektrarne in povezanim sistemom avtomatizacije razdelilne naprave. Za nekatere tovrstne druge domene uporabe, kot so vetrne elektrarne, hidroelektrarne in distribuirani energetski viri, so že opredeljeni in izdani posebni deli standarda v skladu s skupino standardov IEC 61850.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61850-5:2004 - Communication networks and systems in substations - Part 5: Communication requirements for functions and device models (IEC 61850- 5:2003) 01-Jun-2013
Revidiran SIST EN 61850-5:2004 - Communication networks and systems in substations - Part 5: Communication requirements for functions and device models (IEC 61850- 5:2003) 06-May-2014
Dopolnjen z SIST EN 61850-5:2013/A1:2022 - Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo porabe električne energije - 5. del: Komunikacijske zahteve za funkcije in modeli naprav - Dopolnilo A1 01-Jul-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi