SIST EN 12331:2015

Oznaka standarda: SIST EN 12331:2015
Koda projekta: 00153169
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Food processing machinery - Mincing machines - Safety and hygiene requirements
Naslov (slovenski): Stroji za predelavo hrane - Stroji za mletje mesa - Varnostne in higienske zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12331:2015 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 67.260
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-11
Referenčna oznaka: EN 12331:2015
Področje projekta (angleško): 1.1 This European Standard specifies requirements for the design and manufacture of mincing machines (see Figures 1a and 1b) used in a stationary position. The machines covered by this European Standard are used for size reduction of fresh or frozen meat, meat products and fish by cutting in a set of cutting tools. Mincing machines for domestic uses are not included in this European Standard. Filling mincers are covered by EN 12463 "Food processing machinery - Filling machines and auxiliary machines - Safety and hygiene requirements". This European Standard applies only to machines that are manufactured after the date of issue of this European Standard. Mincing machines in connection with using a hold to run foot switch are not covered by this European Standard. This European Standard covers: - mincing machines used in shops and preparation rooms; - mincing machines used in kitchens where sausages are prepared; - mincing machines used industrially; - accessories. The extent to which hazards are covered, is indicated in this European Standard. For other hazards which are not covered by this European Standard, machinery should comply with EN ISO 12100 where applicable. This European Standard is not dealing with specific requirements for the control of mincing machines with foot switch. 1.2 This European Standard covers the following types: - Mincing machine with tray, feed intake and pusher, diameter <= 52 mm on feed intake (see Figure 3) - Mincing machine with tray, feed intake, restrictor plate and pusher, diameter > 52 mm on feed intake (see Figure 4) - Mincing machine with feed intake hopper and cover, screw conveyor, with 1) or without mixing screw in feed intake hopper (see Figure 5) - Mincing machine with feed intake hopper, with or without cover, screw conveyor, with 1) or without mixing screw in feed intake hopper, with loading device (continuously or discontinuously) Mincing machines comprise a machine base, a worm casing with a worm, a feed intake tray or hopper, a screw conveyor (and sometimes an additional mixing screw in the feed intake hopper), a set of cutting tools, a lock nut, a loading device, a drive motor and, depending on machine type, electrical, hydraulic and pneumatic components. They will also have various safeguarding devices as examples in Clause 5. Mincing machines may be equipped e.g. with - an extraction claw, - an ejector or extractor, - a protective hood over the discharge outlet, - a cover over the inlet opening of the feed intake hopper, - a transport carriage for the lock nut, the set of cutting tools, the worm and the screw conveyor, - a lifting device for the lock nut, the set of cutting tools, the worm and the screw conveyor, - a loading device. 1.3 Intended use The fresh or frozen meat, meat product or the fish is fed manually or by means of the loading device into the mincing machine. The product is fed to the worm either by means of a pusher or a screw conveyor and size reduced in the set of cutting tools. It is not intended that mincing machines are cleaned with pressurized water. However, it is to be foreseen that it is difficult to guarantee that this method will never be used in practice. In order to deal with this eventuality, the requirements of 5.3.3.2 should apply. This European Standard specifies all significant hazards, hazardous situations and events relevant to mincing machines, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). This European Standard specifies the hazards which can arise during commissioning, operation, cleaning, use, maintenance and decommissioning of the machine. -------- 1) In this case, EN 13570 should be taken into consideration.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta evropski standard določa zahteve za načrtovanje in izdelavo strojev za mletje mesa (glej sliki 1a in 1b), ki se uporabljajo na stalnem mestu. Stroji, ki jih zajema ta evropski standard, se uporabljajo za zmanjšanje velikosti svežega ali zmrznjenega mesa, mesnih izdelkov in rib z rezanjem z garnituro rezalnega orodja. Ta evropski standard ne vključuje strojev za mletje mesa za domačo uporabo. Polnilne stroje za mletje mesa zajema EN 12463 »Stroji za predelavo hrane – Polnilniki in pomožni stroji – Varnostne in higienske zahteve«. Ta evropski standard velja samo za stroje, ki so bili izdelani po datumu objave tega evropskega standarda. Ta evropski standard ne zajema strojev za mletje mesa v povezavi z uporabo pridržitvenega nožnega stikala. Ta evropski standard zajema: – stroje za mletje mesa, ki se uporabljajo v trgovinah in pripravljalnicah; – stroje za mletje mesa, ki se uporabljajo v kuhinjah za pripravo klobas in salam; – stroje za mletje mesa za industrijsko uporabo; – pomožne pripomočke. Ta evropski standard določa obseg kritja nevarnosti. Kar zadeva druge nevarnosti, ki jih ta evropski standard ne zajema, naj bi bili stroji v skladu s standardom EN ISO 12100, kjer je to primerno. Ta evropski standard ne obravnava posebnih zahtev za krmiljenje strojev za mletje mesa z nožnim stikalom. 1.2 Ta evropski standard zajema naslednje vrste: – stroj za mletje mesa s pladnjem, polnilno odprtino in potisnim nastavkom (premer polnilne odprtine <= 52 mm (glej sliko 3)); – stroj za mletje mesa s pladnjem, polnilno odprtino, omejevalno ploščo in potisnim nastavkom (premer polnilne odprtine > 52 mm (glej sliko 4)); – stroj za mletje mesa s polnilnim lijakom in pokrovom, polžnim transporterjem, z 1) mešalnim polžem v polnilnem lijaku ali brez njega (glej sliko 5); – stroj za mletje mesa s polnilnim lijakom, s pokrovom ali brez njega, s polžnim transporterjem, z 1) mešalnim polžem v polnilnem lijaku ali brez njega, z nalagalnikom (zvezno ali nezvezno nalaganje). Stroji za mletje mesa so sestavljeni iz podstavka stroja, ohišja polža s polžem, polnilnega pladnja ali lijaka, polžnega transporterja (včasih je vključen dodatni mešalni polž v polnilnem lijaku), garniture rezalnega orodja, blokirne matice, nalagalnika, pogonskega motorja ter (odvisno od vrste stroja) električnih, hidravličnih in pnevmatskih sestavnih delov. Vključujejo tudi različne varnostne naprave kot primere v točki 5. Stroji za mletje lahko na primer vključujejo naslednje dele opreme: – podaljševalno roko; – ejektor ali ekstraktor; – zaščitni pokrov prek odvodne odprtine; – pokrov prek dovodne odprtine polnilnega lijaka; – transportni nosilec za blokirno matico, garnituro orodja, polž in polžni transporter; – dvižno napravo za blokirno matico, nabor orodij, polž in polžni transporter; – nalagalnik. 1.3 Predvidena uporaba Sveže ali zmrznjeno meso, mesni izdelki ali ribe se v stroj za mletje mesa nalagajo ročno ali prek nalagalnika. Proizvod se nalaga na polža prek potisnega nastavka ali polžnega transporterja, njegova velikost pa se zmanjša z garnituro rezalnega orodja. Stroji za mletje mesa niso namenjeni za čiščenje z vodnim curkom pod tlakom. Vendar je treba predvideti, da ni mogoče zagotoviti, da ta metoda v praksi ne bo nikoli uporabljena. Za obravnavo te možnosti naj bi se upoštevale zahteve iz točke 5.3.3.2. Ta evropski standard določa vse velike nevarnosti, nevarne situacije in primere, povezane s stroji za mletje mesa, kadar se ti uporabljajo v skladu s predvidenim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glejte točko 4). Ta evropski standard določa nevarnosti, do katerih lahko pride pri začetku uporabe, delovanju, čiščenju, uporabi, vzdrževanju in izločitvi stroja iz uporabe. 1) V tem primeru naj bi se upoštevala določila standarda EN 13570.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z oSIST prEN 12331:2018 - Stroji za predelavo hrane - Stroji za mletje mesa - Varnostne in higienske zahteve 07-jun-2017
Revidiran oSIST prEN 12331:2018 - Stroji za predelavo hrane - Stroji za mletje mesa - Varnostne in higienske zahteve 14-feb-2018
Nadomešča SIST EN 12331:2004+A2:2010 - Stroji za predelavo hrane - Stroji za mletje mesa - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) 01-nov-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi