SIST EN 17059:2018

Oznaka standarda: SIST EN 17059:2018
Koda projekta: 00271062
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plating and anodizing lines - Safety requirements
Naslov (slovenski): Galvanizacijske in anodizirne linije - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 17059:2018 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.220.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN 17059:2018
Področje projekta (angleško): This document describes all significant hazards, hazardous situations and events relating to plating and anodizing lines, when used as intended and in compliance with the foreseeable conditions of the manufacturer. In addition, procedures for testing and measuring safety requirements, marking of equipment and minimum operation requirements are specified. For reference to plating lines and anodizing lines the term plating line is used in this document. This document applies to the design and construction of plating lines and anodizing lines including their transporter systems for surface treatment of industrial products by means of inorganic or organic electrolytes or by means of other process chemistries. Plating lines and anodizing lines in terms of this standard are arrangements of process tanks for: — electrolytic treatment of work pieces (e.g. electrocleaning, passivation, electroetching, burnishing, electrolytic polishing and brightening, drying); — wet chemical treatment of work pieces (e.g. degreasing, passivation, chemical polishing, etching, pickling, blackening); — electrolytic and electro-less metal deposition, even on non-metallic work pieces made electrically conductive by corresponding treatment; — changing of substance composition on the surface of metallic work pieces e.g. burnishing, blackening, phosphatizing, chromating and; — anodizing (anodic oxidation); including rinsing tanks and the corresponding transporter equipment (e.g. transporter systems, handling gantry, bean, etc.), where the products are lifted in and out of tanks. This document distinguishes between the following types of plating lines: — Type 1: manual lines; — Type 2: semi-automatic lines; — Type 3: fully automatic lines. Furthermore, it specifies equipment marking and requirements on user information. This document does not deal with hazards resulting from plating linesparts above category 1 of PED (Pressure Equipment Directive). This document is not applicable to: — transporter systems of carrousel lines (see EN 618 and EN 15095); — equipment for the preparation and treatment of water and waste water; — machinery for dip coating and electro-deposition of organic liquid coating material (EN 12581); — horizontal plating lines (e.g. printed circuit board, etching, reel to reel, continuous plating lines); — machinery for surface cleaning and surface pre-treatment of industrial items using liquids or vapours (EN 12921-1, EN 12921-2, EN 12921-3, EN 12921-4). NOTE Machinery for surface cleaning and surface pre-treatment (EN 12921 series) could be part of a plating line.
Področje projekta (slovensko): V tem dokumentu so opisana vsa večja tveganja, nevarne situacije in dogodki, povezani z galvanizacijskimi in anodizirnimi linijami, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pričakovanimi pogoji proizvajalca. Poleg tega so določeni postopki za preskušanje in merjenje varnostnih zahtev, označevanje opreme in minimalne obratovalne zahteve. V tem dokumentu se izraz galvanizacijska linija uporablja za galvanizacijske in anodizirne linije. Ta dokument se uporablja za načrtovanje in konstrukcijo galvanizacijskih in anodizirnih linij, vključno s sistemi za njihov transport, za površinsko obdelavo industrijskih izdelkov z anorganskimi ali organskimi elektroliti ali s pomočjo drugih procesnih kemikalij. Galvanizacijske in anodizirne linije v okviru tega standarda so sklopi procesnih rezervoarjev za: – elektrolitsko obdelavo obdelovancev (npr. električno čiščenje , pasiviranje, električno jedkanje, loščenje, elektrolitsko poliranje in beljenje, sušenje); – mokra kemična obdelava obdelovancev (npr. razmaščevanje, pasiviranje, kemično poliranje, jedkanje, luženje, počrnitev); – elektrolitsko in neelektrolitsko nanašanje kovin, tudi na nekovinske obdelovance, ki postanejo električno prevodni z ustrezno obdelavo; – spreminjanje sestave snovi na površini kovinskih obdelovancev, npr. loščenje, počrnitev, fosfatiranje, kromatiranje in; – anodiranje (anodna oksidacija); vključno rezervoarji za izpiranje in ustrezno transportno opremo (npr. transportni sistemi za ravnanje z nosilci itd.), če se izdelki dvigujejo v rezervoarje in iz njih. Ta dokument razlikuje med naslednjimi tipi galvanizacijskih linij: – tip 1: ročne linije; – tip 2: polavtomatske linije; – tip 3: avtomatske linije. Poleg tega določa označevanje opreme in zahteve za uporabniške informacije. Ta dokument ne obravnava tveganj, ki so posledica delov galvanizacijskih linij nad kategorijo 1 Direktive o tlačni opremi. Ta dokument se ne uporablja za: – transportne sisteme vrtljivih linij (glejte EN 618 in EN 15095); – opremo za pripravo in obdelavo vode in odpadne vode; – naprave za nanašanje tekočih organskih premazov s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka (EN 12581); – vodoravne galvanizacijske linije (npr. tiskana vezja, jedkanje, kolut do koluta, neprekinjene galvanizacijske linije); – naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par (EN 12921-1, EN 12921-2, EN 12921-3, EN 12921-4); OPOMBA Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo površin (skupina standardov EN 12921) so lahko del galvanizacijske linije.

Najbolje prodajani standardi