SIST EN 12309-2:2015

Oznaka standarda: SIST EN 12309-2:2015
Koda projekta: 00299019
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2: Safety
Naslov (slovenski): Absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za gretje in/ali hlajenje z grelno močjo do vključno 70 kW - 2. del: Varnost
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12309-2:2015 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 23.120 27.080
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 12309-2:2015
Področje projekta (angleško): Appliances covered by these standards include one or a combination of the following:  gas fired sorption chiller;  gas fired sorption chiller/heater;  gas fired sorption heat pump; These standards apply to appliances only when used for space heating and cooling with or without heat recovery. Appliances can be monovalent, bivalent or hybrid types. These standards apply to appliances having flue gas systems of type B and C (according to the CEN/TR 1749) and to appliances designed for outdoor installations. These European Standards apply to appliances that can be single ducted or double ducted. These standards only apply to appliances having:  integral burners under the control of fully automatic burner control systems;  closed system refrigerant circuits in which the refrigerant does not come into direct contact with the water or air to be cooled or heated;  mechanical means to assist transportation of the combustion air and/or the flue gas. The above appliances can have one or more primary or secondary functions (i.e. heat recovery - see definitions prEN 12309-1:2012) and this standard applies to all such functions providing that the function concerned is dependent on circulation of fluid (refrigerant and/or solution) within the absorption, adsorption or refrigerant circuit(s). NOTE 1 Any appliance function that is not dependent on circulation of the fluid within the absorption, adsorption, or refrigerant circuit(s) is assessed separately. These standards are applicable to appliances that are intended to be type tested. Requirements for appliances that are not type tested would need to be subject to further consideration. In the case of packaged units (consisting of several parts), the standard applies only to those designed and supplied as a complete package. These standards do not apply to air conditioners. The appliances having their condenser cooled by air and by the evaporation of external additional water are not covered by this standard. Installations used for heating and/or cooling of industrial processes are not within the scope of these standards. NOTE 2 All the symbols given in this text are used regardless of the language used.
Področje projekta (slovensko): Naprave, zajete v teh standardih, vključujejo eno ali več kombinacij naslednjih elementov: – absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za hlajenje; – absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za hlajenje/gretje; – absorpcijske in adsorpcijske plinske črpalke za gretje; Ti standardi veljajo za naprave le, če se uporabljajo za ogrevanje in hlajenje prostora brez rekuperacije. Naprave so lahko monovalentne, dvovalentne ali hibridne. Ti standardi se uporabljajo za naprave s sistemi z odpadnimi plini vrste B in C (v skladu s CEN/TR 1749) in naprave, namenjene zunanji namestitvi. Ti evropski standardi se uporabljajo za naprave z eno ali dvema cevema. Ti standardi se uporabljajo le za naprave s/z: – integralnimi gorilniki s popolnoma avtomatskim sistemom kontrole; – hladilnimi tokokrogi z zaprtim sistemom, pri katerih hladilno sredstvo ne pride v neposreden stik z vodo ali zrakom, ki se ohlaja ali segreva; – mehanskimi sredstvi za pomoč pri transportu zraka za gorenje in/ali odpadnega plina. Zgornje naprave imajo lahko eno ali več primarnih ali sekundarnih funkcij (tj. rekuperacija toplote – glej opredelitve iz standarda prEN 12309-1:2012), pri čemer se ta standard uporablja za vse take funkcije, pod pogojem, da je zadevna funkcija odvisna od kroženja tekočine (hladilnega sredstva in/ali raztopine) v tokokrogu(-ih) absorpcije, adsorpcije ali hladilne tekočine. OPOMBA 1 Vsaka funkcija naprave, ki ni odvisna od kroženja tekočine v tokokrogu(-ih) absorpcije, adsorpcije ali hladilne tekočine, se oceni ločeno. Ti standardi se uporabljajo za vse naprave, za katere naj bi se izvedel tipski preskus. Zahteve za naprave, za katere se ne izvaja tipski preskus, bi bilo treba dodatno proučiti. Pri pakiranih enotah (sestavljenih iz več kosov) se standard uporablja samo za tiste, ki so projektirane in dostavljene kot celoten paket. Ti standardi ne veljajo za klimatske naprave. Ta standard ne zajema naprav, katerih kondenzator se hladi z zrakom in izhlapevanjem zunanje dodatne vode. Inštalacije, uporabljene za gretje in/ali hlajenje industrijskih procesov, niso zajete v teh standardih. OPOMBA 2 Vsi simboli v tem besedilu se uporabljajo ne glede na uporabljen jezik.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12309-1:1999 - Absorpcijske in adsorpcijske klimatske naprave in/ali toplotne črpalke s plinskim ogrevanjem z grelno močjo do vključno 70 kW – 1. del: Varnost 01-Sep-2015
Popravljen z SIST EN 12309-2:2015/AC:2016 - Absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za gretje in/ali hlajenje z grelno močjo do vključno 70 kW - 2. del: Varnost - Popravek AC 01-Feb-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi