SIST EN ISO 2719:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 2719:2016
Koda projekta: 00019365
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method (ISO 2719:2016)
Naslov (slovenski): Določevanje plamenišča - Metoda z zaprto posodo po Pensky-Martensu (ISO 2719:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 2719:2016 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 75.080
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-10
Referenčna oznaka: EN ISO 2719:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard describes three procedures, A, B and C, using the Pensky-Martens closed cup tester, for determining the flash point of combustible liquids, liquids with suspended solids, liquids that tend to form a surface film under the test conditions, biodiesel and other liquids in the temperature range of 40 °C to 370 °C. CAUTION — For certain mixtures no flash point, as defined, is observed; instead a significant enlargement of the test flame (not halo effect) and a change in colour of the test flame from blue to yellowish-orange can occur. Continued heating can result in significant burning of vapours outside the test cup, and can be a potential fire hazard. NOTE 1 Although, technically, kerosene with a flash point above 40 °C can be tested using this International Standard, it is standard practice to test kerosene according to ISO 13736.[5] Similarly, lubricating oils are normally tested according to ISO 2592[2]. Procedure A is applicable to distillate fuels (diesel, biodiesel blends, heating oil and turbine fuels), new and in-use lubricating oils, paints and varnishes, and other homogeneous liquids not included in the scope of Procedures B or C. Procedure B is applicable to residual fuel oils, cutback residua, used lubricating oils, mixtures of liquids with solids, liquids that tend to form a surface film under test conditions or are of such kinematic viscosity that they are not uniformly heated under the stirring and heating conditions of Procedure A. Procedure C is applicable to fatty acid methyl esters (FAME) as specified in specifications such as EN 14214[11] or ASTM D6751[13]. This International Standard is not applicable to water-borne paints and varnishes. NOTE 2 Water-borne paints and varnishes can be tested using ISO 3679[3]. Liquids containing traces of highly volatile materials can be tested using ISO 1523[1] or ISO 3679.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opisuje tri postopke, A, B in C, z uporabo testerja z zaprto posodo po Pensky-Martensu za ugotavljanje plamenišča gorljivih tekočin, tekočin, ki vsebujejo trdne delce, tekočin, pri katerih lahko v preskusnih pogojih nastane površinska plast, biodizla in drugih tekočin v temperaturnem razponu od 40 °C do 370 °C. POZOR – Nekatere mešanice nimajo plamenišča, kot je opredeljeno; namesto tega lahko pride do znatnega povečanja preskusnega plamena (učinek brez sija) in spremembe v barvi preskusnega plamena iz modre v rumeno-oranžno. Stalno segrevanje lahko povzroči znatno gorenje hlapov zunaj preskusne posode in lahko pomeni nevarnost požara. OPOMBA 1: Čeprav je z uporabo tega mednarodnega standarda praviloma mogoče preskusiti kerozin s plameniščem nad 40 °C, je ustaljena praksa preskušanje kerozina v skladu s standardom ISO 13736.[5] Podobno se mazalna olja preskušajo v skladu s standardom ISO 2592[2]. Postopek A se uporablja za destilatna goriva (dizel, mešanice biodizla, kurilno olje in gorivo za turbine), nova in rabljena mazalna olja, barve in lake ter druge homogene tekočine, ki niso zajete v postopku B ali C. Postopek B se uporablja za težka kurilna olja, rezane ostanke, rabljena mazalna olja, mešanice tekočin s trdnimi delci, tekočin, pri katerih lahko v preskusnih pogojih nastane površinska plast, oziroma tekočin s takšno kinematično viskoznostjo, ki ne omogoča enotnega segrevanja v pogojih mešanja in segrevanja iz postopka A. Postopek C se uporablja za metilne estre maščobnih kislin (FAME), kot je določeno v specifikacijah, npr. EN 14214[11] ali ASTM D6751[13]. Ta mednarodni standard se ne uporablja za barve in lake na vodni osnovi. OPOMBA 2: Barve in laki na vodni osnovi se lahko preskusijo z uporabo standarda ISO 3679[3]. Tekočine, ki vsebujejo sledi zelo vnetljivih materialov, se lahko preskusijo z uporabo standarda ISO 1523[1] ali ISO 3679.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 2719:2003 - Določevanje plamenišča - Metoda z zaprto posodo po Pensky-Martensu (ISO 2719:2002) 01-Oct-2016
Nadomešča SIST EN ISO 2719:2003 - Določevanje plamenišča - Metoda z zaprto posodo po Pensky-Martensu (ISO 2719:2002) 08-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN ISO 2719:2016/A1:2021 - Določevanje plamenišča - Metoda z zaprto posodo po Pensky-Martensu - Dopolnilo 1: Korekcija termometrov (ISO 2719:2016/Amd 1:2021) 01-May-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi