SIST EN 9300-002:2018

Oznaka standarda: SIST EN 9300-002:2018
Koda projekta: 04004096
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 002: Requirements
Naslov (slovenski): Aeronavtika - LOTAR - Dolgotrajno arhiviranje in iskanje digitalne tehnične dokumentacije o izdelkih, kot so podatki o 3D, CAD in PDM - 002. del: Zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 9300-002:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 01.110 35.240.10 35.240.30 49.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN 9300-002:2018
Področje projekta (angleško): This document is a part of the EN 9300 Series. This document addresses requirements for the long term archiving of digital product information, applicable to the international aerospace industry. Data shall be available to meet regulatory, legal, contractual and business requirements. Initially, this document sums up the main business requirements for long term archiving of digital product data. Although these requirements are not in themselves normative, when making data available over an extended period, it is a fundamental principle that the contextual data needed to interpret the data is also available. This document uses the OAIS reference model to provide comparability with other approaches to keeping information available. However, OAIS is a standard reference model for comparison, not a standard for implementation. Consequently, this document defines requirements for processes (and associated technologies) intended to make data available for the life of a product, and does so in terms of the OAIS model. In dealing with traditional media, the differences between substantial change and unimportant “surface” change are generally self-evident. For example, the yellowing of paper over time, or the encrustation of a gravestone with lichen do not lose the information contained, whereas the loss of pages of a document, or the erosion of the stone do so, and archiving focusses on the preservation of the medium. For digital product data, the medium is unimportant, but the content can be corrupted. The subject of the (many) remaining parts of this standard is the identification of the information that shall be uncorrupted if digital product data is to be usable in the future, and the consequent refinement of processes and procedures to insure this. This document addresses, archiving of digital product data required for product definition, such as in three-dimensional representations a tolerances, material properties, manufacturing data, etc. specification call-outs, product structure and configuration control data, etc. Other parts of the EN 9300 standards will cover more specifically the long term archiving of, for example, composites, electrical systems, product analyses and product simulation information. This document also addresses managing the evolution of technologies required to ensure the availability and usability of the data for the required archiving period. This document is not intended to incorporate company specific requirements and does not dictate specific organizational structures within a company. This document does not specify a design or an implementation of an archive system. Actual implementations may distribute responsibilities or break out functionality differently. This document assumes that all requirements for configuration management of the product data are in place and therefore are not specifically described in this document. If an organization chooses to implement requirements beyond those outlined in this requirements document, those additional requirements shall not conflict or negatively impact the requirements contained in this document. Purpose: This document establishes legal and other business requirements for processes intended to preserve digital data. Data needs to be stored and maintained so that data is retrievable and usable for the required archiving period. In addition, for some business requirements, data needs to be authentically preserved and accessed. This standard is intended to allow for different implementations based on a company’s specific business environment.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument je del skupine standardov EN 9300. Ta dokument obravnava zahteve za dolgotrajno arhiviranje digitalne dokumentacije o izdelkih, ki se uporablja v mednarodni letalski industriji. Na voljo morajo biti podatki za izpolnjevanje zakonskih, pravnih, pogodbenih in poslovnih zahtev. Ta dokument najprej povzema glavne poslovne zahteve za dolgotrajno arhiviranje podatkov o digitalni dokumentaciji o izdelkih. Čeprav te zahteve same po sebi niso normativne, je temeljno načelo razpoložljivosti podatkov skozi daljše obdobje, da so na voljo tudi kontekstni podatki, potrebni za razlago podatkov. Ta dokument uporablja referenčni model OAIS za zagotavljanje primerljivosti z drugimi pristopi za ohranjanje dostopnosti informacij. Kljub temu je OAIS standardni referenčni model za primerjavo in ne standard za uveljavitev. Posledično ta dokument določa zahteve za procese (in povezane tehnologije), katerih namen je, da so podatki na voljo skozi vso življenjsko dobo izdelka, in to v smislu modela OAIS. Pri obravnavanju tradicionalnih medijev so razlike med bistvenimi spremembami in nepomembnimi »površinskimi« spremembami običajno očitne. Na primer zaradi porumenelosti papirja, ki se pojavi s časom, ali pojava lišajev na nagrobnikih se podatki ne izgubijo, medtem ko do izgube podatkov pride zaradi izgube strani dokumenta ali erozije kamna; arhiviranje se osredotoča na ohranjanje medija. Pri digitalni dokumentaciji o izdelkih medij ni pomemben, vendar se vsebina lahko poškoduje. Predmet (mnogih) preostalih delov tega standarda je identifikacija podatkov, ki ne bodo poškodovani, če mora biti digitalna dokumentacija o izdelkih na voljo v prihodnosti, in posledično izboljšanje postopkov, ki bodo to zagotovili. Ta dokument obravnava arhiviranje digitalne dokumentacije o izdelkih, ki je potrebna za določitev definicije izdelka, na primer pri tridimenzionalnih prikazih odstopanj, lastnostih materialov, proizvodnih podatkih itd., pozivih za specifikacije, strukturah izdelkov in konfiguracijskih kontrolnih podatkih itd. Drugi deli standardov EN 9300 bodo natančneje zajemali dolgotrajno arhiviranje, na primer kompozitov, električnih sistemov, analiz produktov in informacij o simulaciji izdelkov. Ta dokument obravnava tudi upravljanje razvoja tehnologij, ki so potrebne za zagotavljanje razpoložljivosti in uporabnosti podatkov za zahtevano obdobje arhiviranja. Ta dokument ni namenjen za vključevanje specifičnih zahtev družb in ne narekuje posebnih organizacijskih struktur v podjetju. Ta dokument ne določa zasnove ali vpeljave sistema arhiviranja. Dejanske vpeljave lahko razdelijo odgovornosti ali drugače razdelijo funkcionalnost. Ta dokument predpostavlja, da so vse zahteve za upravljanje konfiguracije podatkov o izdelkih pripravljene in zato niso posebej opisane v tem dokumentu. Če se organizacija odloči za izvajanje zahtev, ki presegajo zahteve iz tega dokumenta o zahtevah, te dodatne zahteve ne smejo biti v nasprotju z zahtevami ali negativno vplivati na zahteve iz tega dokumenta. Namen: Ta dokument določa zakonske in druge poslovne zahteve za postopke, namenjene ohranjanju digitalnih podatkov. Podatki morajo biti shranjeni in vzdrževani tako, da so dostopni in uporabni v času zahtevanega obdobja arhiviranja. Pri nekaterih poslovnih zahtevah morajo biti podatki in dostop do njih ohranjeni v izvirni obliki. Namen tega standarda je omogočiti različne izvedbe, ki temeljijo na specifičnem poslovnem okolju podjetja.

Najbolje prodajani standardi