SIST-TP CEN/TR 16478:2013

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 16478:2013
Koda projekta: CSS12002
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Surveillance from first commissioning on measuring devices used in natural gas supply to the installations of the activities under the Directive 2003/87/EC establishing a scheme of CO2 emissions trading
Naslov (slovenski): Nadzor nad merilnimi napravami v napeljavah za zemeljski plin od prvega zagona dalje za vzpostavitev sheme za trgovanje z emisijami CO2, skladno z direktivo 2003/87/EC
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 16478:2013 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DPL - Oskrba s plinom
ICS: 75.180.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-01
Referenčna oznaka: CEN/TR 16478:2012
Področje projekta (angleško): This Technical Report establishes minimum provisions for the surveillance, based on available standards from first commissioning, of devices and systems with measuring function throughout their technical life when used in the activities of the categories listed in the Annex I of the European Directive 2003/87/EC. It does so in order to ensure the compliance with the expected maximum allowable difference of indication. This Technical Report applies to devices/systems with the function to measure: - volumetric or mass amount of natural gas consumption (any type of gas meters), - volumetric amount of natural gas consumption at specified base conditions (conversion devices), - composition of natural gas (gas chromatographs), for calculating, in accordance with the applicable provisions of the guidelines C(2007) 3416, the amount of the CO2 emissions from the source stream of natural gas. Users of this document should be aware that more detailed national recommendations/standards and/or codes of practice as well as national measures possibly approved by National Regulator may exist inside the EU Member States. When national regulations have to be applied, this document should not be considered. Except in the aforementioned case, this Technical Report is intended to be applied in association with applicable national recommendations/standards and/or codes of practice setting out the above mentioned surveillance provisions. In the event of conflict in terms of different requirements in national regulations/standards and in the provisions of this document, the national regulations/standards will take precedence. Referring to the aforesaid Commission's guidelines C(2007) 3416, SFG_I opts for the calculation based method to determine the amount of the CO2 emissions. Regarding commercially traded of natural gas, competent authorities may permit the determination of the annual gas consumption leading to evaluation of CO2 emissions based solely on the invoiced amount of gas without further individual proof of associated uncertainties, provided that national legislation or the documented application of standards ensures that respective uncertainty requirements for activity data are met for commercial transactions (guidelines C(2007) 3416 -annex 1 ?7). Referring to 5.2 and to Chapter 16, annex 1 of guidelines C(2007) 3416, for installations with “de minimis” souce streams and with low emissions respectively, the provisions of this document can be waived.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo na podlagi razpoložljivih standardov določa minimalne predpise za nadzor naprav in sistemov z merilno funkcijo od začetka obratovanja in skozi celotno tehnično življenjsko dobo, kadar se uporabljajo pri dejavnostih kategorij iz Priloge I k evropski direktivi 2003/87/ES. Na ta način se zagotavlja skladnost s pričakovano največjo dovoljeno razliko v navedbi. To tehnično sporočilo se uporablja za naprave/sisteme s funkcijo merjenja: – volumetrične ali masne količine porabe zemeljskega plina (vse vrste plinomerov), – volumetričnega zneska porabe naravnega plina pri opredeljenih osnovnih pogojih (korektorji), – sestave zemeljskega plina (plinski kromatografi) za izračun (v skladu z veljavnimi določbami smernic C(2007) 3416) količine emisij CO2 iz toka vira zemeljskega plina. Uporabniki tega dokumenta se morajo zavedati, da lahko v državah članicah EU obstajajo podrobnejša nacionalna priporočila/standardi in/ali kodeksi ravnanja ter tudi nacionalni ukrepi, ki jih je morda odobril nacionalni upravni organ. Kadar je treba ravnati v skladu z nacionalnimi predpisi, naj se ta dokument ne bi upošteval. Razen v navedenem primeru je to tehnično poročilo namenjeno uporabi v povezavi z veljavnimi nacionalnimi priporočili/standardi in/ali kodeksi ravnanja, ki določajo navedene določbe nadzora. Kadar so različne zahteve v nacionalnih predpisih/standardih v nasprotju z določbami tega dokumenta, imajo prednost nacionalni predpisi/standardi. Odbor SFG_I ob sklicevanju na navedene smernice Komisije C(2007) 3416 daje prednost metodi za določanje količine emisij CO2 na podlagi izračuna. Pristojni organi lahko v zvezi s komercialnim trgovanjem z zemeljskim plinom dovolijo določitev letne porabe plina, zaradi česar se emisije CO2 ocenjujejo izključno na podlagi obračunane količine plina brez dodatnega posameznega dokazovanja povezanih negotovosti, če nacionalna zakonodaja ali dokumentirana uporaba standardov zagotavlja, da so za komercialne transakcije izpolnjene ustrezne zahteve glede negotovosti za podatke o dejavnosti (smernice C(2007) 3416 – točka 7 priloge 1). V skladu s točko 5.2 in poglavjem 16 priloge 1 k smernicam C(2007) 3416 za naprave s tokovi vira de minimis in nizkimi emisijami je mogoče odstopiti od določb tega dokumenta.

Najbolje prodajani standardi