SIST EN 62467-1:2015

Oznaka standarda: SIST EN 62467-1:2015
Koda projekta: 21537
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Medical electrical equipment - Dosimetric instruments as used in brachytherapy - Part 1: Instruments based on well-type ionization chambers
Naslov (slovenski): Medicinska električna oprema - Dozimetrični instrumenti, ki se uporabljajo pri brahiterapiji - 1. del: Instrumenti na osnovi jaškastih ionizacijskih komor
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62467-1:2015 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi
ICS: 11.040.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-12
Referenčna oznaka: EN 62467-1:2015
Področje projekta (angleško): IEC 62467-1:2009 specifies the performance and some related constructional requirements of well-type ionization chambers and associated measurement apparatus, intended for the determination of a quantity, such as air kerma strength or reference air kerma rate in photon radiation fields or absorbed dose to water at a depth, in photon and beta radiation fields used in brachytherapy, after appropriate calibration for a given type of source. IEC 62467-1:2009 covers the techniques for the quantification of the quantity appropriate for the brachytherapy source under consideration. This quantity may be air kerma strength or reference air kerma rate at 1 m, or absorbed dose to water at a depth (e.g. 2 mm or 5 mm). Measurement of these quantities may be accomplished by a variety of well-type ionization chambers or systems currently available for this purpose. This standard applies to products intended for low dose rate, high dose rate, intravascular, both photon and beta, brachytherapy measurements. It does not apply to instruments for nuclear medicine applications. The application of the standard is limited to instruments that incorporate well-type ionization chambers as detectors. The intended use is the measurement of the output of radioactive, encapsulated sources for intracavitary (insertion into body cavities) or interstitial (insertion into body tissue) applications. The object of IEC 62467-1:2009 is a) to establish requirements for a satisfactory level of performance for well-type chamber systems, and b) to standardize the methods for the determination of compliance with this level of performance. IEC 62467-1:2009 is not concerned with the safety aspects of well-type chamber systems. The well-type chamber systems covered by this standard are not intended for use in patient environment. The electrical safety of well-type chamber systems is covered in IEC 61010-1. The operation of the electrometer measuring system is covered in IEC 60731.
Področje projekta (slovensko): IEC 62467-1:2009 določa lastnosti in nekatere povezane zahteve glede konstrukcije jaškastih ionizacijskih komor in povezanega merilnega aparata, ki so namenjeni za določevanje izbrane količine, kot je količina kerme v zraku ali referenčna stopnja kerme v zraku v poljih fotonskega sevanja ali absorbirani odmerek v vodi na globini v poljih fotonskega in beta sevanja, ki se uporabljajo v brahiterapiji, po ustreznem umerjanju za izbrano vrsto vira. IEC 62467-1:2009 obravnava tehnike za kvantifikacijo količine glede na obravnavani vir brahiterapije. Ta količina je lahko količina kerme v zraku ali referenčna stopnja kerme v zraku pri 1 m ali absorbirani odmerek v vodi na globini (npr. 2 mm ali 5 mm). Te količine je mogoče izmeriti v različnih jaškastih ionizacijskih komorah ali sistemih, ki so trenutno na voljo za ta namen. Ta standard se uporablja za izdelke, namenjene za fotonske ali beta brahiterapevtske meritve z nizko ali visoko stopnjo odmerka. Ne uporablja se za instrumente, ki se uporabljajo v nuklearni medicini. Uporaba standarda je omejena na instrumente, pri katerih se kot detektorji uporabljajo jaškaste ionizacijske komore. Predvidena uporaba je merjenje izhodnih vrednosti radioaktivnih enkapsuliranih virov za intrakavitarno (vstavitev v telesne votline) ali intersticijsko (vstavitev v kožno tkivo) uporabo. Predmet standarda IEC 62467-1:2009 je a) določitev zahtev za zadovoljivo raven delovanja za sisteme jaškastih ionizacijskih komor in b) standardizacija metod za določevanje skladnosti s to ravnjo delovanja. Standard IEC 62467-1:2009 ni povezan z varnostnimi vidiki jaškastih ionizacijskih komor. Sistemi jaškastih ionizacijskih komor, obravnavani v tem standardu, niso namenjeni za uporabo v okolju pacienta. Električno varnost sistemov jaškastih ionizacijskih komor obravnava IEC 61010-1. Delovanje merilnega sistema z električnimi števci obravnava IEC 60731.

Najbolje prodajani standardi