SIST ISO 3951-1:2014

Oznaka standarda: SIST ISO 3951-1:2014
Koda projekta: 057490
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sampling procedures for inspection by variables - Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL
Naslov (slovenski): Postopki vzorčenja za kontrolo po številskih spremenljivkah - 1. del: Specifikacija enojnih vzorčnih načrtov, razvrščenih po prevzemni meji kakovosti (AQL), za kontrolo zaporednih partij za posamezno karakteristiko kakovosti in posamezno AQL
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 3951-1:2014 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISTM - Statistične metode
ICS: 03.120.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-01
Referenčna oznaka: ISO 3951-1:2013
Področje projekta (angleško): This part of ISO 3951 is primarily designed for use under the following conditions: a) where the inspection procedure is to be applied to a continuing series of lots of discrete products all supplied by one producer using one production process; b) where only a single quality characteristic, x, of these products is taken into consideration, which must be measurable on a continuous scale; c) where production is stable (under statistical control) and the quality characteristic, x, is distributed according to a normal distribution or a close approximation to the normal distribution; d) where a contract or standard defines a lower specification limit, L, an upper specification limit, U, or both; an item is qualified as conforming if and only if its measured quality characteristic, x, satisfies the appropriate one of the following inequalities: 1) x ≥ L (i.e. the lower specification limit is not violated); 2) x ≤ U (i.e. the upper specification limit is not violated); 3) x ≥ L and x ≤ U (i.e. neither the lower nor the upper specification limit is violated). Inequalities 1) and 2) are called cases with a single specification limit and 3), a case with double specification limits. Where double specification limits apply, it is assumed in this part of ISO 3951 that conformance to both specification limits is equally important to the integrity of the product. In such cases, it is appropriate to apply a single AQL to the combined percentage of a product outside the two specification limits. This is referred to as combined control.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 3951 je namenjen predvsem uporabi pod naslednjimi pogoji: a) kadar se inšpekcijski postopek uporablja za trajen skop serij diskretnih izdelkov, ki jih dobavlja en proizvajalec z uporabo enega proizvodnega procesa; b) kadar se upošteva samo ena karakteristika kakovosti teh proizvodov, tj. x, ki jo mora biti mogoče trajno meriti; c) kadar je proizvodnja stabilna (pod statističnim nadzorom) in je karakteristika kakovosti x porazdeljena v skladu z normalno porazdelitvijo ali bližnjim približkom normalne porazdelitve; d) kadar pogodba ali standard določa spodnjo specifikacijsko mejno vrednost, L, zgornjo specifikacijsko mejno vrednost, U, ali obe; element se šteje za skladnega izključno v primeru, da njegova merjena karakteristika kakovosti x izpolnjuje eno od naslednjih ustreznih neenakosti: 1) x ≥ L (tj. spodnja specifikacijska mejna vrednost ni prekoračena); 2) x ≤ U (tj. zgornja specifikacijska mejna vrednost ni prekoračena); 3) x ≥ L in x ≤ U (tj. ne spodnja ne zgornja specifikacijska mejna vrednost nista prekoračeni). Neenakosti 1) in 2) se imenujeta primera z eno specifikacijsko mejno vrednostjo, 3) pa primer z dvema specifikacijskima mejnima vrednostma. Kadar se uporabljata dve specifikacijski mejni vrednosti, se v tem delu standarda ISO 3951 predpostavlja, da je skladnost z obema mejnima vrednostma enako pomembna za integriteto izdelka. V takih primerih je primerno uporabiti enojno prevzemno mejo kakovosti za kombinirani odstotek izdelka zunaj dveh specifikacijskih mejnih vrednosti. To se imenuje kombinirani nadzor.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST ISO 3951-1:2006 - Postopki vzorčenja za kontrolo po številskih spremenljivkah – 1. del: Specifikacija enojnih vzorčnih načrtov, razvrščenih po prevzemni meji kakovosti (AQL), za kontrolo zaporednih partij za posamezno karakteristiko kakovosti in posamezno AQL 01-jan-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi