SIST EN 15509:2014

Oznaka standarda: SIST EN 15509:2014
Koda projekta: 00278327
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electronic fee collection - Interoperability application profile for DSRC
Naslov (slovenski): Elektronsko pobiranje pristojbin - Interoperabilnost profila aplikacije za DSRC
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15509:2014 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.220.20 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-12
Referenčna oznaka: EN 15509:2014
Področje projekta (angleško): The scope for this European Standard is limited to - payment method: Central account based on EFC-DSRC, - physical systems: OBU, RSE and the DSRC interface between them (all functions and information flows related to these parts), - DSRC-link requirements, - EFC transactions over the DSRC interface, - data elements to be used by OBU and RSE used in EFC-DSRC transactions, - security mechanisms for OBU and RSE used in EFC-DSRC transactions. The scope of this European Standard is illustrated in Figure 1. It is outside the scope of this European Standard to define - contractual and procedural interoperability requirements (including issues related to a Memorandum of Understanding, MoU), - conformance procedures and test specification (this is provided in a separate set of standards), - setting-up of operating organisations (e.g. clearing operator, issuing, trusted third party etc.), - legal issues, - other payment methods in DSRC-based EFC (e.g. on-board accounts using integrated circuit cards), - other basic technologies (e.g. GNSS/CN or video registration based EFC). However, this European Standard may be used for defining the DSRC-EFC parts for the use in applications that implement a mix of different technologies. - other interfaces or functions in EFC-systems than those specified above (i.e. information flows and data exchange between operators or personalisation, initialisation and customisation of the OBU). Some of these issues are subject to separate standards prepared by CEN/TC 278, ISO/TC 204 or ETSI ERM. Figure 2 shows the scope of this European Standard from a DSRC-stack perspective. This European Standard defines an Application Profile based on the ISP-concept. The base standards that this Application Profile is based upon are - EN ISO 14906 on EFC application interface definition for DSRC (this implies indirect references to EN ISO 14816 on Numbering and data structures), - EN 12834: on DSRC application layer (L7), - EN 13372 on DSRC profiles (this implies indirect references to the DSRC L1, L2 and L7 standards: EN 12253, EN 12795 and EN 12834). The relationship and references between base standards and EN 15509 are illustrated in Figure 3.
Področje projekta (slovensko): Področje uporabe tega evropskega standarda zajema le – plačilno metodo: centralni obračun, ki temelji na posebni komunikaciji kratkega dosega za elektronsko pobiranje pristojbin (EFC-DSRC), – fizične sisteme: OBU, RSE in vmesnik DSRC med njima (vse funkcije in informacijski tokovi, povezani s temi deli), – zahteve za povezavo DSRC, – transakcije EFC nad vmesnikom DSRC, – podatkovne elemente, ki jih uporabljata sistema OBU in RSE, ki se uporabljata pri transakcijah EFC-DSRC, – varnostne mehanizme za sistema OBU in RSE, ki se uporabljata pri transakcijah EFC-DSRC. Področje uporabe tega evropskega standarda je prikazano na sliki 1. Področje uporabe tega evropskega standarda ne zajema določanja – pogodbenih in postopkovnih zahtev za medobratovalnost (vključno z vprašanji, povezanimi z memorandumom o soglasju), – postopkov za skladnost in specifikacije preskusa (to zagotavlja ločen sklop standardov), – vzpostavljanja obratovalnih organizacij (npr. upravljavec za poravnavo, izdajanje, zaupanja vredna tretja oseba itd.), – pravnih vprašanj, – drugih plačilnih metod pri elektronskem pobiranju pristojbin na podlagi DSRC (npr. obračuni pristojbin s karticami z integriranim vezjem), – drugih osnovnih tehnologij (npr. GNSS/CN ali elektronsko pobiranje pristojbin na podlagi videobeleženja). Vendar se lahko ta evropski standard uporabi za določanje delov DSRC-EFC za uporabo v aplikacijah, v okviru katerih se izvaja skupek različnih tehnologij, – vmesnikov ali funkcij v sistemih elektronskega pobiranja pristojbin, ki niso opredeljeni zgoraj (tj. informacijski tokovi in izmenjava podatkov med upravljavci ali personalizacija, inicializacija ter prilagoditev OBU). Nekatera od teh vprašanj so obravnavana v ločenih standardih, ki jih je pripravil tehnični odbor CEN/TC 278, ISO/TC 204 ali ETSI ERM. Slika 2 prikazuje področje uporabe tega evropskega standarda z vidika DSRC. Ta evropski standard določa profil aplikacije na podlagi koncepta ISP. Osnovni standardi, na katerih temelji ta profil aplikacije, so – EN ISO 14906 o definiciji vmesnika aplikacije elektronskega pobiranja pristojbin za DSRC (to vključuje posredna sklicevanja na standard EN ISO 14816 o strukturah oštevilčenja in podatkov), – EN 12834: o aplikacijski plasti DSRC (L7), – EN 13372 o profilih DSRC (to vključuje posredna sklicevanja na standarde DSRC L1, L2 in L7: EN 12253, EN 12795 in EN 12834). Povezava in reference med osnovnimi standardi in standardom EN 15509 so prikazani na sliki 3.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 15509:2008 - Cestna transportna in prometna telematika - Elektronsko pobiranje pristojbin - Medobratovalnost profila aplikacije za DSRC 10-Sep-2014
Revidiran oSIST prEN 15509:2021 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Interoperabilnost profila aplikacije za DSRC 11-May-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi