SIST EN 60990:2017

Oznaka standarda: SIST EN 60990:2017
Koda projekta: 59449
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Methods of measurement of touch current and protective conductor current
Naslov (slovenski): Metode merjenja toka dotika in in toka v zaščitnem vodniku
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60990:2017 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav
ICS: 13.260 17.220.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Referenčna oznaka: EN 60990:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard defines measurement methods for – d.c. or a.c. current of sinusoidal or non-sinusoidal waveform, which could flow through the human body, and – current flowing through a protective conductor. The measuring methods recommended for TOUCH CURRENT are based upon the possible effects of current flowing through a human body. In this standard, measurements of current through networks representing the impedance of the human body are referred to as measurements of TOUCH CURRENT. These networks are not necessarily valid for the bodies of animals. The specification or implication of specific limit values is not within the scope of this standard. IEC TS 60479 series provides information regarding the effects of current passing through the human body from which limit values may be derived. This standard is applicable to all classes of EQUIPMENT, according to IEC 61140. The methods of measurement in this standard are not intended to be used for – TOUCH CURRENTS having less than 1 s duration, – patient currents as defined in IEC 60601-1, – a.c. at frequencies below 15 Hz, and – currents above those chosen for ELECTRIC BURN limits. This basic safety publication is primarily intended for use by technical committees in the preparation of standards in accordance with the principles laid down in IEC Guide 104 and ISO/IEC Guide 51. It is not intended for use by manufacturers or certification bodies independent of product standards. One of the responsibilities of a technical committee is, wherever applicable, to make use of basic safety publications in the preparation of its publications. The requirements, test methods or test conditions of this basic safety publication only apply when specifically referred to or included in the relevant publications.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opredeljuje metode merjenja za: – enosmerni ali izmenični tok sinusoidne ali nesinusoidne valovne oblike, ki lahko teče skozi človeško telo, in – tok, ki teče skozi zaščitni vodnik. Metode, priporočene za merjenje TOKA DOTIKA, temeljijo na možnih učinkih toka, ki teče skozi človeško telo. Meritve toka v omrežjih, ki predstavljajo impedanco človeškega telesa, se v tem standardu imenujejo meritve TOKA DOTIKA. Ta omrežja ne veljajo nujno za živalska telesa. Specifikacija ali vpliv določenih mejnih vrednosti nista zajeta v tem standardu. Skupina standardov IEC TS 60479 vsebuje informacije v zvezi z učinki toka, ki teče skozi človeško telo, na podlagi katerih je mogoče izračunati mejne vrednosti. V skladu s standardom IEC 61140 se ta standard uporablja za vse razrede OPREME. Metode merjenja v tem standardu niso namenjene za uporabo za: – TOKE DOTIKA, ki trajajo manj kot 1 s, – tokove bolnikov, kot so opredeljeni v standardu IEC 60601-1, – izmenični tok s frekvencami, nižjimi od 15 Hz, in – tokove z vrednostmi nad mejnimi vrednostmi za ELEKTRIČNE OPEKLINE. Ta osnovna varnostna publikacija je namenjena predvsem tehničnim odborom za pripravo standardov v skladu z načeli vodil IEC 104 in ISO/IEC 51. Ni namenjena proizvajalcem ali certifikacijskim organom, ki so neodvisni od standardov za proizvode. Ena od pristojnosti tehničnih odborov je, da med pripravo publikacij uporabljajo osnovne varnostne publikacije, kadar je to primerno. Zahteve, preskusne metode ali preskusni pogoji iz te osnovne varnostne publikacije se uporabljajo le, če so izrecno navedeni ali zajeti v ustreznih publikacijah.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60990:2002 - Methods of measurement of touch current and protective conductor current 06-Sep-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi