SIST EN 50104:2020

Oznaka standarda: SIST EN 50104:2020
Koda projekta: 65321
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods
Naslov (slovenski): Električne naprave za odkrivanje in merjenje kisika - Zahteve za delovanje in preskusne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50104:2020 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 13.320 29.260.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-02
Referenčna oznaka: EN 50104:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies general requirements for construction, testing and performance, and describes the test methods that apply to portable, transportable and fixed apparatus for the measurement of the oxygen concentration in gas mixtures indicating up to 25 % (v/v). The apparatus, or parts thereof, may be intended for use in potentially explosive atmospheres (see 4.1) and in mines susceptible to firedamp. In the case of inert gas purging (inertization), it applies also to apparatus with an oxygen measuring function for explosion protection. NOTE Commonly used oxygen sensors in commercial equipment for industrial application are: a) paramagnetic sensors; b) electrochemical sensors (aqueous and solid electrolytes); c) tunable diode laser absorption spectroscopy sensors (TDLAS). This standard is also applicable when an apparatus manufacturer makes any claims regarding any special features of construction or superior performance that exceed the minimum requirements of this standard. All such claims shall be verified and the test procedures shall be extended or supplemented, where necessary, to verify the claimed performance. The additional tests shall be agreed between the manufacturer and test laboratory and identified and described in the test report. This European Standard is applicable to oxygen alarm apparatus intended to measure reliably the oxygen concentration, to provide an indication, alarm or other output function, the purpose of which is to give a warning of a potential hazard and, in some cases, to initiate automatic or manual protective action(s), whenever the level exceeds or falls below a preselected alarm concentration. This standard is applicable to apparatus, including integral sampling systems of aspirated apparatus, intended to be used for commercial, industrial and non-residential safety applications. This standard does not apply to external sampling systems, or to apparatus of laboratory or scientific type, or to medical equipment, or to apparatus used only for process control purposes. For apparatus used for sensing the presence of multiple gases, this standard applies only to the measurement of oxygen. This standard is also applicable to apparatus using optical principles (e.g. TDLAS), where the optical transmitter and receiver or the optical transceiver (i.e. combined transmitter and receiver) and a suitable reflector are not located in a common enclosure. However, in this case it will be necessary to modify the test conditions described in Clause 5 and to introduce supplementary tests to Clause 6 of this standard. Such supplementary tests will include alignment, beam block fault, long range operation. Guidance to appropriate modification of the test conditions and supplementary tests may be taken from EN 60079 29 4. Modifications of the test conditions as well as modified and supplementary tests shall be agreed between the manufacturer and test laboratory and identified and described in the test report.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa splošne zahteve za izdelavo, preskušanje in lastnosti ter opisuje preskusne metode, ki se uporabljajo za prenosne, premične in fiksne aparate za merjenje koncentracije kisika v plinskih zmeseh do 25 % (v/v). Aparati ali njihovi deli so lahko namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (glej točko 4.1) in rudnikih, izpostavljenih jamskemu eksplozivnemu plinu. V primeru čiščenja (inertizacije) inertnega plina se standard uporablja tudi za aparate s funkcijo merjenja kisika za zaščito pred eksplozijo. OPOMBA: Običajno se v komercialni opremi za industrijsko uporabo uporabljajo naslednji senzorji kisika: a) paramagnetni senzorji; b) elektrokemijski senzorji (z vodnimi in trdnimi elektroliti); c) senzorji z nastavljivo diodo, ki delujejo po principu laserske absorpcijske spektroskopije (TDLAS). Ta standard je uporaben tudi, če proizvajalec aparatov morebiti navaja trditve glede posebnih lastnosti aparatov ali njihovih lastnosti, ki presegajo minimalne zahteve tega standarda. Vse take trditve je treba po potrebi preveriti in potrditi z razširjenimi ali dopolnjenimi preskusnimi postopki. Proizvajalec in preskusni laboratorij se dogovorita o dodatnih preskusih, ki jih opredelita in opišeta v poročilu o preskusu. Ta evropski standard se uporablja za alarmne naprave za zanesljivo merjenje koncentracije kisika, ki z indikatorji, alarmi ali drugimi izhodnimi funkcijami opozarjajo na potencialno nevarnost in v nekaterih primerih sprožijo samodejne ali ročne zaščitne ukrepe, če raven kisika preseže ali pade pod predhodno izbrano koncentracijo, nastavljeno v alarmni napravi. Ta standard se uporablja za aparate, vključno s sistemi vzorčenja kot sestavnimi deli sesalne opreme, namenjene za komercialno, industrijsko in nestanovanjsko varnostno uporabo. Ta standard se ne uporablja za zunanje sisteme vzorčenja, laboratorijske ali znanstvene naprave in medicinske pripomočke ali naprave, ki se uporabljajo samo za namene nadziranja procesov. Pri napravah, ki se uporabljajo za zaznavanje prisotnosti več plinov, se ta standard uporablja le za merjenje kisika. Ta standard se uporablja tudi za naprave, ki delujejo na optičnih principih (npr. TDLAS), pri katerih optični oddajnik in sprejemnik ali optična oddajno-sprejemna naprava (tj. kombinirani oddajnik in sprejemnik) ter ustrezen reflektor nista nameščena v istem ohišju. Vendar bo v tem primeru treba spremeniti preskusne pogoje, opisane v točki 5, in uvesti dodatne preskuse v točko 6 tega standarda. Takšni dodatni preskusi bodo vključevali poravnavo, napako bloka snopa, delovanje dolgega dosega. Navodila za ustrezno spreminjanje preskusnih pogojev in dodatne preskuse se lahko vzame iz standarda EN 60079-29-4. O spremembah preskusnih pogojev ter o spremenjenih oziroma dodatnih preskusih se dogovorita proizvajalec in preskusni laboratorij, ki jih opredelita in opišeta v poročilu o preskusu.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50104:2010 - Električne naprave za odkrivanje in merjenje kisika - Zahteve za delovanje in preskusne metode 05-nov-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi