SIST-TS CEN ISO/TS 13972:2016

Oznaka standarda: SIST-TS CEN ISO/TS 13972:2016
Koda projekta: 00251285
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Health informatics - Detailed clinical models, characteristics and processes (ISO/TS 13972:2015)
Naslov (slovenski): Zdravstvena informatika - Podrobni klinični modeli, značilnosti in procesi (ISO/TS 13972:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN ISO/TS 13972:2016 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 35.240.80
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-03
Referenčna oznaka: CEN ISO/TS 13972:2015
Področje projekta (angleško): This Technical Specification: — Describes requirements and recommended methods against which clinicians can gather, analyse and, specify the clinical context, content, and structure of Detailed Clinical Models. — Defines Detailed Clinical Models (DCMs) in terms of an underlying logical model. They are logical models of clinical concepts and can be used to define and to structure clinical information. — Describes requirements and principles for DCMs, meta-data, versioning, content and context specification, data element specification and data element relationships, and provide guidance and examples. — Specifies DCM governance principles to ensure conceptual integrity of all DCM attributes and logical model accuracy. — Describes DCM development and the methodology principles for use that will support the production of quality DCMs to minimize risk and ensure patient safety. This Technical Specification is not applicable to: — Details of the content of instances of Detailed Clinical Models. e.g. This Technical Specification will not specify the concrete data elements for the Glasgow Coma Scale, body height, and such (apart from some examples to explain the clauses). It will however give guidance on how to properly specify the clinical knowledge of Glasgow Coma Scale or body height, how to correctly identify, name and model the data elements for these clinical concepts, and how to give unique codes to each data element and, where possible, value set. In other words, it will explain the how to create instances, but not offer the instances themselves. — Specifications of dynamic modelling, for example workflow. — Specifications for modelling entire domains or aggregates of many Detailed Clinical Models such as complete assessment documents or discharge summaries. It will not specify DCM compositions.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija: – Opisuje zahteve in priporočene metode, na podlagi katerih lahko zdravniki zbirajo, analizirajo in označujejo klinične kontekste, vsebine ter strukture podrobnih kliničnih modelov. – Določa podrobne klinične modele (DCM) na podlagi osnovnega logičnega modela. To so logični modeli kliničnih pojmov in jih je mogoče uporabiti za določitev in strukturiranje kliničnih informacij. – Opisuje zahteve in načela za modele DCM, metapodatke, shranjevanje različic, specifikacijo vsebine in konteksta, specifikacijo podatkovnih elementov in razmerij med njimi ter podaja napotke in primere. – Določa načela upravljanja modelov DCM za namene zagotavljanja zasnovne celovitosti vseh atributov DCM in natančnosti logičnega modela. – Opisuje razvoj modelov DCM in metodološka načela, s katerimi se podpre izdelava kakovostnih modelov DCM za namene zmanjšanja tveganja in zagotavljanja varnosti pacientov. Ta tehnična specifikacija se ne uporablja za: – Podrobno vsebino primerkov podrobnih kliničnih modelov. Primer: ta tehnična specifikacija ne določa konkretnih podatkovnih elementov za Glasgowsko lestvico nezavesti, telesno višino ipd. (razen nekaterih primerov razlag členov). Vključuje pa navodila o tem, kako pravilno določiti klinično znanje po Glasgowski lestvici nezavesti ali telesni višini, kako pravilno prepoznati, poimenovati in modelirati podatkovne elemente za te klinične koncepte ter kako podati enolične kode posameznim podatkovnim elementom in (če je mogoče) naborom vrednosti. Povedano drugače, opisuje način ustvarjanja primerkov, vendar ne vključuje posameznih primerkov. – Specifikacije dinamičnega modeliranja, npr. poteka dela. – Specifikacije za modeliranje celotnih domen ali agregatov številnih podrobnih kliničnih modelov, npr. celotne dokumentacije pregledov ali povzetkov odpustnic. Ne določa sestave modelov DCM.

Najbolje prodajani standardi