SIST EN 14625:2012

Oznaka standarda: SIST EN 14625:2012
Koda projekta: 00264117
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry
Naslov (slovenski): Zunanji zrak - Standardna metoda za določevanje koncentracije ozona z ultravijolično fotometrijo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14625:2012 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2012
Refer. št. objave: Sporocila 2012-12
Referenčna oznaka: EN 14625:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a continuous measurement method for the determination of the concentrations of ozone present in ambient air based on the ultraviolet photometric measuring principle. This standard describes the performance characteristics and sets the relevant minimum criteria required to select an appropriate ultraviolet photometric analyser by means of type approval tests. It also includes the evaluation of the suitability of an analyser for use in a specific fixed site so as to meet the data quality requirements as specified in Annex I of Directive 2008/50/EC and requirements during sampling, calibration and quality assurance for use. The method is applicable to the determination of the concentration of ozone present in ambient air up to 500 μg/m3. This concentration range represents the certification range for ozone for the type approval test. The method covers the determination of ambient air concentrations of ozone in zones classified as rural areas, urban and urban-background areas. The results are expressed in μg/m3 (at 20 °C and 101,3 kPa). This standard contains information for different groups of users. Clauses 5 to 7 and Annexes B and C contain general information about the principles of ozone measurement by ultraviolet photometric analyser and sampling equipment. Clause 8 and Annex E are specifically directed towards test houses and laboratories that perform type-approval testing of ozone analysers. These sections contain information about: - type-approval test conditions, test procedures and test requirements; - analyser performance requirements; - evaluation of the type-approval test results; - evaluation of the uncertainty of the measurement results of the ozone analyser based on the type-approval test results. Clauses 9 to 11 and Annexes F and G are directed towards monitoring networks performing the practical measurements of ozone in ambient air. These sections contain information about: - initial installation of the analyser in the monitoring network and acceptance testing; - ongoing quality assurance/quality control; - calculation and reporting of measurement results; - evaluation of the uncertainty of measurement results under practical monitoring conditions.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa metodo stalnega merjenja za določitev koncentracij ozona v zunanjem zraku na podlagi ultravijoličnega fotometričnega merilnega principa. Ta standard opisuje lastnosti delovanja in vzpostavlja ustrezna minimalna merila, potrebna za izbor ustreznega ultravijoličnega fotometričnega analizatorja s homologacijskimi preizkusi. Vključuje tudi oceno ustreznosti analizatorja za uporabo na specifičnem fiksnem mestu, da se izpolnijo zahteve o kakovosti podatkov, kot je opredeljeno v Prilogi I Direktive 2008/50/ES, ter zahteve med vzorčenjem, kalibriranjem in zagotavljanjem kakovosti za uporabo. Ta metoda velja za določitev koncentracije ozona v zunanjem zraku do vrednosti 500 μg/m3. Ta razpon koncentracij predstavlja razpon certificiranja za ozon za homologacijski preizkus. Ta metoda pokriva določitev koncentracij ozona v zunanjem zraku na področjih, ki so uvrščena med podeželska območja, mestna območja in območja v urbanem okolju. Rezultati so izraženi v μg/m3 (pri 20 °C in 101,3 kPa). Ta standard vsebuje informacije za različne skupine uporabnikov. Določbe od 5 do 7 ter dodatka B in C vsebujejo splošne informacije o načelih merjenja ozona z ultravijoličnimi fotometričnimi analizatorji in opremo za vzorčenje. Osrednji predmet obravnave določbe 8 in dodatka E so laboratoriji, ki izvajajo homologacijsko preizkušanje ozonskih analizatorjev. Ti razdelki vsebujejo informacije o naslednjem: – pogoji homologacijskih preizkusov, preizkusni postopki in zahteve; – zahteve glede učinkovitosti analizatorja; ocena rezultatov homologacijskih preizkusov; ocena negotovosti rezultatov merjenja ozonskega analizatorja na podlagi rezultatov homologacijskih preizkusov. Osrednji predmet obravnave določb od 9 do 11 ter dodatkov F in G so omrežja za spremljanje stanja, ki izvajajo praktične meritve ozona v zunanjem zraku. Ti razdelki vsebujejo informacije o naslednjem: – začetna namestitev analizatorja v omrežju za spremljanje stanja in preizkušanje ustreznosti; – tekoče zagotavljanje kakovosti/nadzor kakovosti; izračun in poročanje rezultatov merjenja; ocena negotovosti rezultatov merjenja pod pogoji praktičnega spremljanja.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14625:2005 - Kakovost zunanjega zraka – Standardna metoda za določanje koncentracije ozona z ultravijolično fotometrijo 01-Dec-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi