SIST EN 61784-3:2017

Oznaka standarda: SIST EN 61784-3:2017
Koda projekta: 58948
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions (IEC 61784-3:2016)
Naslov (slovenski): Industrijska komunikacijska omrežja - Profili - 3. del: Funkcionalno varna procesna vodila - Splošna pravila in definicije profilov (IEC 61784-3:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61784-3:2017 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 25.040.40 35.100.05
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-03
Referenčna oznaka: EN 61784-3:2016
Področje projekta (angleško): This part of the IEC 61784-3 series explains some common principles that can be used in the transmission of safety-relevant messages among participants within a distributed network which use fieldbus technology in accordance with the requirements of IEC 61508 series1 for functional safety. These principles are based on the black channel approach. They can be used in various industrial applications such as process control, manufacturing automation and machinery. This part2 and the IEC 61784-3-x parts specify several functional safety communication profiles based on the communication profiles and protocol layers of the fieldbus technologies in IEC 61784-1, IEC 61784-2 and the IEC 61158 series. These functional safety communication profiles use the black channel approach, as defined in IEC 61508. These functional safety communication profiles are intended for implementation in safety devices exclusively. NOTE 1 Other safety-related communication systems meeting the requirements of IEC 61508 series can exist that are not included in this standard. NOTE 2 It does not cover electrical safety and intrinsic safety aspects. Electrical safety relates to hazards such as electrical shock. Intrinsic safety relates to hazards associated with potentially explosive atmospheres. All systems are exposed to unauthorized access at some point of their life cycle. Additional measures need to be considered in any safety-related application to protect fieldbus systems against unauthorized access. The IEC 62443 series will address many of these issues; the relationship with the IEC 62443 series is detailed in a dedicated subclause of this part. NOTE 3 Additional profile specific requirements for security can also be specified in IEC 61784-43. NOTE 4 Implementation of a functional safety communication profile according to this part in a device is not sufficient to qualify it as a safety device, as defined in IEC 61508 series. NOTE 5 The resulting SIL claim of a system depends on the implementation of the selected functional safety communication profile within this system.
Področje projekta (slovensko): Ta del skupine standardov IEC 61784-3 pojasnjuje nekatera splošna načela, ki jih je mogoče uporabiti pri prenosu z vidika varnosti pomembnih sporočil med udeleženci v porazdeljenem omrežju z uporabo tehnologije procesnih vodil v skladu z zahtevami skupine standardov IEC 61508 serije 1 za funkcijsko varnost. Ta načela temeljijo na pristopu »black channel«. Ta načela se lahko uporabljajo pri različnih industrijskih uporabah, kot so procesni nadzor, proizvodna avtomatizacija in stroji. Ta 2. del in deli standarda IEC 61784-3-x določajo več komunikacijskih profilov za funkcionalno varnost, ki temeljijo na komunikacijskih profilih, in protokolne plasti procesnih vodil v skupinah standardov IEC 61784-1, IEC 61784-2 in IEC 61158. Ti komunikacijski profili za funkcionalno varnost uporabljajo pristop »black channel«, kot je opredeljeno v standardu IEC 61508. Ti komunikacijski profili za funkcionalno varnost so namenjeni izključno za uporabo v varnostnih napravah. OPOMBA 1: Morda obstajajo drugi z varnostjo povezani komunikacijski sistemi, ki izpolnjujejo zahteve skupine standardov IEC 61508, ki niso vključeni v ta standard. OPOMBA 2: Standard ne zajema električne varnosti in intrinzičnih varnostnih vidikov. Električna varnost je povezana z nevarnostmi, kot je električni udar. Intrinzična varnost se nanaša na nevarnosti, ki so povezane s potencialno eksplozivnimi atmosferami. Vsi sistemi so na neki točki svojega življenjskega cikla izpostavljeni nepooblaščenemu dostopu. Treba je preučiti dodatne ukrepe pri vseh z varnostjo povezanih uporabah za zaščito sistemov procesnih vodil pred nepooblaščenim dostopom. Skupina standardov IEC 62443 bo obravnavala številna vprašanja; povezava s skupino standardov IEC 62443 je podrobno opisana v namenski podtočki tega dela. OPOMBA 3: Dodatne varnostne zahteve, specifične za profile, so lahko opredeljene tudi v standardu IEC 61784-43. OPOMBA 4: Izvedba komunikacijskega profila za funkcionalno varnost v napravi v skladu s tem delom ne zadostuje, da bi naprava izpolnjevala zahteve za varnostno napravo, kot je opredeljeno v skupini standardov IEC 61508. OPOMBA 5: Posledična celovitost varnostnega sistema (SIL) je odvisna od izvedbe izbranega komunikacijskega profila za funkcionalno varnost znotraj tega sistema.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN IEC 61784-3:2020 - Industrijska komunikacijska omrežja - Profili - 3. del: Funkcionalno varna procesna vodila - Splošna pravila in definicije profilov 31-jul-2018
Nadomešča SIST EN 61784-3:2010 - Industrijska komunikacijska omrežja - Profili - 3. del: Funkcijska varnost procesnih vodil (IEC 61784-3:2010) 23-avg-2016
Dopolnjen z SIST EN 61784-3:2017/A1:2018 - Industrijska komunikacijska omrežja - Profili - 3. del: Funkcijska varnost procesnih vodil - Splošna pravila in definicije profilov - Dopolnilo 1 (IEC 61784-3:2016/A1:2017) 09-feb-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi