SIST ISO 39511:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 39511:2018
Koda projekta: 067139
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known standard deviation)
Naslov (slovenski): Sekvenčni načrti vzorčenja za kontrolo po številskih spremenljivkah za odstotkovno neskladje (znan standardni odklon)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 39511:2018 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISTM - Statistične metode
ICS: 03.120.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-07
Referenčna oznaka: ISO 39511:2018
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies sequential sampling plans and procedures for inspection by variables of discrete items. The plans are indexed in terms of producer’s risk point and the consumer’s risk point. Therefore, they are suitable not only for the purposes of acceptance sampling, but for the more general purpose of the testing of simple statistical hypotheses for proportions. The purpose of this International Standard is to provide procedures for the sequential assessment of inspection results that may be used to induce the supplier to supply lots of a quality having a high probability of acceptance. At the same time, the consumer is protected by a prescribed upper limit to the probability of accepting a lot (or process) of poor quality. This International Standard is primarily designed for use under the following conditions: a) where the inspection procedure is to be applied to a continuing series of lots of discrete products all supplied by one producer using one production process. In such a case, sampling of particular lots is equivalent to the sampling of the process. If there are different producers or production processes, this International Standard shall be applied to each one separately; b) where only a single quality characteristic x of these products is taken into consideration, which must be measurable on a continuous scale; c) where the measurement error is negligible (i.e. with a standard deviation no more than 10 % of the process standard deviation); d) where production is stable (under statistical control) and the quality characteristic x has a known standard deviation, and is distributed according to a normal distribution or a close approximation to the normal distribution; CAUTION — The procedures in this International Standard are not suitable for application to lots that have been screened previously for nonconforming items. e) where a contract or standard defines an upper specification limit U, a lower specification limit L, or both; an item is qualified as conforming if and only if its measured quality characteristic, x, satisfies the appropriate one of the following inequalities: 1) x ≤ U (i.e. the upper specification limit is not violated); 2) x ≥ L (i.e. the lower specification limit is not violated); 3) x U and x  L (i.e. neither the upper nor the lower specification limit is violated.) Inequalities 1) and 2) are called cases with a “single specification limit”, and 3) is the case with “double specification limits”. In this International Standard, it is assumed that, where double specification limits apply, conformance to both specification limits is either equally important to the integrity of the product or is considered separately for both specification limits. In the first case, it is appropriate to control the combined percentage of product outside the two specification limits. This is referred to as combined control. In the second case, nonconformity beyond each of the limits is controlled separately, and this is referred to as separate control.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa sekvenčne načrte vzorčenja in postopke za kontrolo po številskih spremenljivkah diskretnih elementov. Načrti so indeksirani glede na tveganje proizvajalca in tveganje odjemalca. Zaradi tega so poleg vzorčenja pri sprejemu primerni tudi za bolj splošne namene preverjanja preprostih statističnih hipotez glede deležev. Namen tega mednarodnega standarda je zagotoviti postopke za sekvenčno ocenjevanje rezultatov kontrole, ki jih je mogoče uporabiti za spodbujanje dobavitelja k dobavi kakovostnih serij z visoko verjetnostjo sprejemljivosti. Istočasno je odjemalec zaščiten zaradi predpisane zgornje meje verjetnosti za sprejemljivost serije (ali procesa) slabe kakovosti. Ta mednarodni standard je primarno zasnovan za uporabo pod naslednjimi pogoji: a) kadar se inšpekcijski postopek uporablja za trajen skop serij diskretnih izdelkov, ki jih dobavlja en proizvajalec z uporabo enega proizvodnega procesa. V tem primeru je vzorčenje posamezne serije enakovredno vzorčenju procesa. Če obstajajo različni proizvajalci ali proizvodni procesi, se ta mednarodni standard uporablja za vsakega ločeno; b) kadar se upošteva samo ena karakteristika kakovosti teh proizvodov, tj. x, ki jo mora biti mogoče trajno meriti; c) kadar so merske napake zanemarljive (tj. s standardnim odklonom največ 10 % od standardnega odklona procesa); d) kadar je proizvodnja stabilna (pod statističnim nadzorom) in ima karakteristika kakovosti x znan standardni odklon ter je porazdeljena v skladu z normalno porazdelitvijo ali bližnjim približkom normalne porazdelitve; POZOR – Postopki v tem mednarodnem standardu niso primerni za uporabo pri serijah, ki so bile predhodno pregledane glede neskladnih primerkov. e) kadar pogodba ali standard določa zgornjo specifikacijsko mejno vrednost, U, spodnjo specifikacijsko mejno vrednost, L, ali obe; element se šteje za skladnega izključno v primeru, da njegova merjena karakteristika kakovosti x izpolnjuje eno od naslednjih ustreznih neenakosti: 1) x ≤ U (tj. zgornja specifikacijska mejna vrednost ni prekoračena); 2) x ≤ U (tj. spodnja specifikacijska mejna vrednost ni prekoračena); 3) x U in x L (tj. ne spodnja ne zgornja specifikacijska mejna vrednost nista prekoračeni) Neenakosti 1) in 2) se imenujeta primera z »eno specifikacijsko mejno vrednostjo«, 3) pa primer z »dvema specifikacijskima mejnima vrednostma«. V tem mednarodnem standardu se predpostavlja, da, kadar se uporabljata dve specifikacijski mejni vrednosti, je skladnost z obema mejnima vrednostma enako pomembna za integriteto izdelka ali pa se obravnava ločeno za obe specifikacijski mejni vrednosti. V prvem primeru je primerno kontrolirati kombinirani odstotek izdelka zunaj dveh specifikacijskih mejnih vrednosti. To se imenuje kombinirani nadzor. V drugem primeru se neskladnost zunaj posamezne mejne vrednosti kontrolira ločeno, kar se imenuje ločen nadzor.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 8423:2010 - Sekvenčni načrti vzorčenja za kontrolo po številskih spremenljivkah za odstotkovno neskladje (znan standardni odklon) 01-jul-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi