SIST EN 60865-1:2012

Oznaka standarda: SIST EN 60865-1:2012
Koda projekta: 22838
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Short-circuit currents - Calculation of effects - Part 1: Definitions and calculation methods
Naslov (slovenski): Kratkostični toki - Izračun učinkov - 1. del: Definicije in računski postopki (IEC 60865-1:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60865-1:2012 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NTF - Oskrba z električno energijo
ICS: 17.220.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-05
Referenčna oznaka: EN 60865-1:2012
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60865 is applicable to the mechanical and thermal effects of short-circuit currents. It contains procedures for the calculation of - the electromagnetic effect on rigid conductors and flexible conductors, - the thermal effect on bare conductors. For cables and insulated conductors, reference is made, for example, to IEC 60949 and IEC 60986. For the electromagnetic and thermal effects in d.c. auxiliary installations of power plants and substations reference is made to IEC 61660-2. Only a.c. systems are dealt with in this standard. The following points should, in particular, be noted: a) The calculation of short-circuit currents should be based on IEC 60909. For the determination of the greatest possible short-circuit current, additional information from other IEC standards may be referred to, e.g. details about the underlying circuitry of the calculation or details about current-limiting devices, if this leads to a reduction of the mechanical stress. b) Short-circuit duration used in this standard depends on the protection concept and should be considered in that sense. c) These standardized procedures are adjusted to practical requirements and contain simplifications which are conservative. Testing or more detailed methods of calculation or both may be used. d) In Clause 5 of this standard, for arrangements with rigid conductors, only the stresses caused by short-circuit currents are calculated. Furthermore, other stresses can exist, e.g. caused by dead-load, wind, ice, operating forces or earthquakes. The combination of these loads with the short-circuit loading should be part of an agreement and/or be given by standards, e.g. erection-codes. The tensile forces in arrangements with flexible conductors include the effects of deadload. With respect to the combination of other loads the considerations given above are valid. e) The calculated loads are design loads and should be used as exceptional loads without any additional partial safety factor according to installation codes of, for example, IEC 61936-1.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60865 se uporablja za mehanske in toplotne učinke kratkostičnega toka. Vsebuje postopke za izračun – elektromagnetnega učinka na toge in gibke vodnike, – toplotnega učinka na neizolirane vodnike. V zvezi s kabli in izoliranimi vodniki se standard na primer sklicuje na IEC 60949 in IEC 60986. V zvezi z elektromagnetnimi in termalnimi učinki v pomožnih enosmernih napeljavah elektrarn in transformatorskih postaj se standard sklicuje na IEC 61660-2. V tem standardu so obravnavani samo sistemi z izmenično napetostjo. Upoštevati je treba zlasti naslednje točke: a) Izračun kratkostičnega toka mora temeljiti na standardu IEC 60909. Pri določanju največjega mogočega kratkostičnega toka je mogoče sklicevanje na dodatne informacije iz drugih standardov IEC, npr. na podatke o osnovnem tokokrogu izračuna ali podatke o napravah za omejevanje toka, če se s tem zmanjša mehanska obremenitev. b) Trajanje kratkega stika, ki se uporablja v tem standardu, je odvisno od koncepta zaščite in ga je treba v tem smislu tudi obravnavati. c) Ti standardizirani postopki so prilagojeni praktičnim zahtevam in vsebujejo manjše poenostavitve. Uporabijo se lahko preskusne ali podrobnejše metode izračuna ali oboje. d) V točki 5 tega standarda je za razporeditve s togimi vodniki izračunana le obremenitev zaradi kratkostičnega toka. Poleg tega lahko obstajajo tudi druge obremenitve, ki jih na primer povzroča lastna teža, veter, led, sile zaradi delovanja ali potresi. Kombinacija teh obremenitev z obremenitvijo kratkega stika mora biti del dogovora in/ali mora biti navedena v standardih, npr. predpisih za postavitev. Natezne sile v razporeditvah z gibkimi vodniki vključujejo učinke lastne teže. Zgornje navedbe se uporabljajo za kombinacijo drugih obremenitev. e) Izračunane obremenitve so obtežbe, pri čemer jih je treba uporabljati kot izjemne obremenitve brez kakršnega koli dodatnega delnega varnostnega faktorja v skladu s pravili za inštalacije, na primer iz standarda IEC 61936-1.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60865-1:1998 - Kratkostični toki - Računanje učinkov - 1. del: Definicije in računski postopki (IEC 60865-1:1993) 01-May-2012
Nadomešča SIST EN 60865-1:1998 - Kratkostični toki - Računanje učinkov - 1. del: Definicije in računski postopki (IEC 60865-1:1993) 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi