SIST EN 81-22:2014

Oznaka standarda: SIST EN 81-22:2014
Koda projekta: 00010108
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 22: Electric lifts with inclined path
Naslov (slovenski): Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Dvigala za prevoz oseb in blaga - 22. del: Električna poševna dvigala
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 81-22:2014 angleški jezik Active SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DTN - Dvigalne in transportne naprave
ICS: 91.140.90
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Referenčna oznaka: EN 81-22:2014
Področje projekta (angleško): 1.1 This standard specifies the safety rules for the construction and installation of permanently installed new electric lifts, with traction or positive drive, serving defined landings levels, having a vehicle designed to convey passengers or passengers and loads, suspended by ropes or chains and travelling in a vertical plan along guide rails that are inclined at an angle of between 15° and 75° in relation to the horizontal. 1.2 In addition to the requirements of this standard, supplementary requirements should be considered in special cases (potentially explosive atmosphere, extreme climate conditions, seismic conditions, transporting dangerous goods, etc.). 1.3 This standard does not cover: a) lifts with drives other than those stated in 1.1; b) installation of electric lifts in existing buildings to the extent that space does not permit; c) important modifications (see Annex E) to a lift installed before this standard is brought into application; d) lifting appliances, such as paternosters, mine lifts, theatrical lifts, appliances with automatic caging, skips, lifts and hoists for building and public works sites, ships' hoists, platforms for exploration or drilling at sea, construction and maintenance appliances; e) safety during transport, installation, repairs, and dismantling of lifts; f) lifts with rated speed inferior or equal to 0,15 m/s. However, this standard may usefully be taken as a basis. Noise is not dealt with in this standard because it is not relevant to the safe use of the lift. Vibrations are dealt with for electric parts only. Direct effects on human bodies are not considered as harmful. 1.4 This standard does not specify the additional requirements necessary for the use of lifts in case of fire. 1.5 Taking into account the state of art, the scope of the present standard is limited as follows: - inclination: a variation in inclination is permitted for the travel path; - travel path: confined within the vertical plane; - maximum capacity of the car: 7 500 kg (100 passengers); - maximum rated speed (v): 4 m/s. These both characteristics (capacity and speed) are linked by the relation given in the following Figure 1. The standard applies to all the constituent components of the including: running tracks, guides, safety gear operating device, counter-rails, but excludes the supporting structures, civil engineering structures and anchorages that are dealt with by other regulations. 1.6 This standard is not applicable for inclined lifts which are manufactured before the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta evropski standard določa varnostne predpise za konstruiranje in nameščanje trajno vgrajenih novih električnih dvigal, vlečnih ali prisilnih pogonskih dvigal, ki se uporabljajo za določena vstopna/izstopna mesta, imajo kabine za prevoz oseb ali tovora, so obešena z vrvjo ali verigo ter se premikajo navpično po tirnih vodilih, ki so glede na vodoravno ploskev nagnjena pod kotom med 15° in 75°. 1.2 Poleg zahtev iz tega standarda je treba v posebnih primerih upoštevati dodatne zahteve (potencialno eksplozivno ozračje, izjemni podnebni pogoji, potresni pogoji, prevoz nevarnega blaga ipd.). 1.3 Ta evropski standard ne zajema: a) dvigal z drugimi pogoni, kot so navedeni v točki 1.1, b) nameščanja električnih dvigal v obstoječe stavbe v obsegu, ki ga prostor ne dovoljuje, c) pomembnih sprememb (glejte dodatek E) dvigala, ki je bilo nameščeno, preden je začel veljati ta standard, d) dvižnih naprav, kot so krožna dvigala (paternoster), rudniška dvigala, gledališka dvigala, naprave s samodejnimi kletkami, dvigala in žerjavi za gradbišča in javna gradbišča, žerjavi na ladjah, ploščadi za raziskovanje ali vrtanje na morju, gradbene in vzdrževalne naprave, e) varnosti med prevozom, nameščanjem, popravili in razstavljanjem dvigal, f) dvigal z nazivno hitrostjo ≤ 0,15 m/s. Kljub temu se ta standard lahko uporabi kot uporabna podlaga. Hrup v tem standardu ni obravnavan, ker z vidika varne uporabe dvigala ni pomemben. Tresenje je obravnavano samo pri električnih delih. Neposredni učinki na človeško telo niso zdravju škodljivi. 1.4 Ta evropski standard ne določa dodatnih zahtev, potrebnih za uporabo dvigal v primeru požara. 1.5 Ob upoštevanju stanja tehnike je predmet tega standarda omejen tako, kot je navedeno spodaj: — naklon: odstopanje v naklonu je dovoljeno za pot premikanja, — pot premikanja: omejena na vodoravno ploskev, — največja nosilnost kabine: 7 500 kg (100 potnikov), — največja nazivna hitrost (v): 4 m/s. Obe lastnosti (nosilnost in hitrost) sta povezani z razmerjem, navedenim na sliki 1. Standard se uporablja za vse sestavne dele dvigala vključno s prevoznimi tiri, vodili, napravo za upravljanje zaščitne opreme, nasprotna vodila, vendar izključuje podporne in gradbene konstrukcije ter sidranje, ki so obravnavani v drugih predpisih. 1.6 Ta evropski standard se ne uporablja za nagnjena dvigala, ki so bila proizvedena pred objavo tega dokumenta kot standarda EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 81-22:2018 - Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Dvigala za prevoz oseb in blaga - 22. del: Osebna in osebno-tovorna poševna dvigala 24-maj-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi