SIST EN 61703:2017

Oznaka standarda: SIST EN 61703:2017
Koda projekta: 60109
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms (IEC 61703:2016)
Naslov (slovenski): Matematični zapis pojmov zanesljivost, razpoložljivost, vzdrževalnost in vzdrževalna podpora (IEC 61703:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61703:2017 angleški jezik Active SIST-N: 118.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 03.120.30 07.020 21.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-01
Področje projekta (angleško): This International Standard provides mathematical expressions for selected reliability, availability, maintainability and maintenance support measures defined in IEC 60050192:2015. In addition, it introduces some terms not covered in IEC 60050-192:2015. They are related to aspects of the system of item classes (see hereafter). According to IEC 60050-192:2015, dependability [192-01-22] is the ability of an item to perform as and when required and an item [192-01-01] can be an individual part, component, device, functional unit, equipment, subsystem, or system. To account for mathematical constraints, this standard splits the items between the individual items considered as a whole (e.g. individual components) and the systems made of several individual items. It provides general considerations for the mathematical expressions for systems as well as individual items but the individual items which are easier to model are analysed in more detail with regards to their repair aspects. The following item classes are considered separately: • Systems; • Individual items: – non-repairable [192-01-12]; – repairable [192-01-11]: i) with zero (or negligible) time to restoration; ii) with non-zero time to restoration. In order to explain the dependability concepts which can be difficult to understand, keep the standard self-contained and the mathematical formulae as simple as possible, the following basic mathematical models are used in this standard to quantify dependability measures: • Systems: – state-transition models; – Markovian models. • Individual items: – random variable (time to failure) for non-repairable items; – simple (ordinary) renewal process for repairable items with zero time to restoration; – simple (ordinary) alternating renewal process for repairable items with non-zero time to restoration. The application of each dependability measure is illustrated by means of simple examples. This standard is mainly applicable to hardware dependability, but many terms and their definitions may be applied to items containing software.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard podaja matematične izraze za izbrane ukrepe zanesljivosti, razpoložljivosti, sposobnosti vzdrževanja in podpore vzdrževanja, ki so opredeljeni v standardu IEC 60050192:2015. Poleg tega uvaja nekatere pojme, ki niso zajeti v standardu IEC 60050-192:2015. Povezani so z vidiki sistema razredov elementov (glejte spodaj). V skladu s standardom IEC 60050-192:2015 je zagotovljivost [192-01-22] zmožnost elementa, da deluje, kot in ko je to potrebno, pri čemer je element [192-01-01] lahko posamezen del, komponenta, naprava, funkcionalna enota, oprema, podsistem ali sistem. Ta standard upošteva matematične omejitve tako, da deli elemente na posamezne elemente, ki se obravnavajo kot celota (npr. posamezne komponente) in sisteme, ki so sestavljeni iz več posameznih elementov. Zagotavlja splošne premisleke za matematične izraze za sisteme in posamezne elemente, pri čemer so posamezni elementi, ki jih je lažje modelirati, podrobneje analizirani glede na popravljivost. Naslednji razredi elementov se obravnavajo posebej: • sistemi; • posamezni elementi: – nepopravljivi [192-01-12]; – popravljivi [192-01-11]: i) s takojšnjo obnovo ali zanemarljivim trajanjem obnove; ii) z obnovo z določenim trajanjem. Za obrazložitev načela zagotovljivosti, ki je lahko težko razumljiv, ter zagotavljanje samozadostnosti standarda in preprostosti matematičnih formul, so v tem standardu uporabljeni naslednji osnovni matematični modeli za kvantifikacijo ukrepov zagotovljivosti: • sistemi: – modeli prehajanja stanj; – Markovski modeli. • posamezni elementi: – naključna spremenljivka (čas za odpoved) za nepopravljive elemente; – preprost (navaden) postopek obnovitve za popravljive elemente s takojšnjo obnovo; – preprost (navaden) izmenični postopek obnovitve za popravljive elemente, kjer takojšnja obnova ni mogoča. Uporaba vsakega ukrepa zagotovljivosti je prikazana s preprostim primerom. Ta standard se v glavnem uporablja za zagotovljivost strojne opreme, vendar se lahko številni pojmi in opredelitve uporabljajo za elemente, ki vsebujejo programsko opremo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 61703:2002 - Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms (IEC 61703:2001) 11-feb-2015
Nadomešča SIST EN 61703:2002 - Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms (IEC 61703:2001) 22-nov-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi