SIST-V ETSI/EG 202 848 V1.1.1:2011

Oznaka standarda: SIST-V ETSI/EG 202 848 V1.1.1:2011
Koda projekta: 26277
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Human Factors (HF) - Inclusive eServices for all: Optimizing the accessibility and the use of upcoming user-interaction technologies
Naslov (slovenski): Človeški dejavniki (HF) - Vključujoče e-storitve za vse: Optimiziranje dostopnosti in uporaba naslednjega uporabnika - tehnologije medsebojnega vplivanja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-V ETSI/EG 202 848 V1.1.1:2011 angleški jezik Active SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih
ICS: 03.080.01 35.240.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-07
Referenčna oznaka: ETSI EG 202 848 V1.1.1 (2011-02)
Področje projekta (angleško): The present document provides guidance for the user interaction design of telecommunication devices and services that are likely to become available for large-scale rollout to consumers in the next five to ten years. In particular, the document identifies provisions that have to be made in order to ensure that forthcoming interaction technologies deployed in devices and services will be usable by all users including older people and/or people with disabilities. The present document lists user interaction technologies likely to be employed in future devices and services in the form of a technology roadmap. For each identified technology, key characteristics specified include: • user requirements impacted by the technology; • benefits and accessibility barriers that will result from deployment; • solutions related to accessibility barriers (both those benefiting disabled users only as well as those being useful for all users in different contexts). Measures are identified that need to be addressed prior to the large-scale implementation of those technologies in order to ensure their usability by users with the widest range of characteristics. Within the scope of the document are those interaction technologies that are likely to be used in information and communication products and services and are likely to achieve a mass-market breakthrough between 2010 and 2020. Interaction technologies that are exclusively used in: • stand-alone, off-line products and services; • assistive devices; • safety and security-related products and services; are not within the scope of the present document, even though the guidelines may also apply to some of them. General user interface design issues (e.g. cognitive workload) that affect the usability and accessibility of user interfaces for eServices are also outside of the scope of the present document. The intended readers of the present document are the designers, manufacturers and suppliers of all ICT products and services that may use new user interaction technologies in their future offerings. Researchers benefit from the present document by integrating its findings into their research at a very early stage. It is expected that the present document should be utilised in the earliest stages of the planning of a new product or eService to ensure that the measures proposed can be taken into account during all stages of the product design and implementation process. Such usage should ensure that the resulting product or eService is as barrier free in its design as possible.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument zagotavlja vodilo za zasnovo telekomunikacijskih naprav in storitev z medsebojnim vplivanjem uporabnikov, ki bodo verjetno uvedeni v velikem obsegu in potrošnikom na voljo v naslednjih petih do desetih letih. Dokument predvsem opredeljuje potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili, da bodo prihajajoče tehnologije medsebojnega vplivanja, uporabljene v napravah in storitvah, pripravne za vse uporabnike, vključno s starejšimi in/ali invalidnimi osebami. Ta dokument navaja seznam tehnologij medsebojnega vplivanja uporabnikov, ki se bodo verjetno uporabljale v prihodnjih napravah in storitvah, v obliki tehnološkega zemljevida. Ključne lastnosti za vsako opredeljeno tehnologijo vključujejo: • uporabniške zahteve, na katere vpliva tehnologija; • koristi in ovire pri dostopnosti, do katerih bo prišlo zaradi uporabe; • rešitve, ki se nanašajo na ovire pri dostopnosti (rešitve, ki koristijo invalidnim uporabnikom, in rešitve, koristne za vse uporabnike v različnih kontekstih). Opredeljeni so ukrepi, ki jih je treba sprejeti pred uvedbo teh tehnologij, da uporabniki zagotovijo njihovo uporabnost z najširšim razponom lastnosti. Predmet tega dokumenta so tehnologije z medsebojnim vplivanjem, ki se bodo verjetno uporabljale pri informacijskih in komunikacijskih proizvodih in storitvah ter bodo verjetno dosegle preboj na množični trg med letoma 2010 in 2020. Tehnologije medsebojnega vplivanja, ki se uporabljajo izključno pri: • samostojnih, neomrežnih proizvodih in storitvah; • pomožnih napravah; • proizvodih in storitvah, povezanih z varnostjo in varovanjem; niso predmet tega dokumenta, čeprav za nekatere izmed njih smernice lahko veljajo. Splošna vprašanja zasnove uporabniških vmesnikov (npr. kognitivna delovna obremenitev), ki vplivajo na uporabnost in dostopnost uporabniških vmesnikov za e-storitve, prav tako niso predmet tega dokumenta. Bralci, ki jim je namenjen ta dokument, so tudi načrtovalci, izdelovalci in dobavitelji vseh proizvodov in storitev IKT, ki bodo v prihodnjo ponudbo vključevali nove tehnologije medsebojnega vplivanja uporabnikov. Raziskovalci lahko izsledke tega dokumenta koristno vključijo v zelo zgodnje faze svojih raziskav. Pričakuje se, da se bo ta dokument uporabljal v zgodnjih fazah načrtovanja novih proizvodov ali e-storitev, s čimer se bo zagotovilo upoštevanje meril pri vseh stopnjah postopka načrtovanja in uvajanja proizvoda. Taka uporaba bi morala zagotoviti, da je nastali proizvod ali e-storitev pri svoji zasnovi čim bolj brez ovir.

Najbolje prodajani standardi