SIST EN 50174-3:2014

Oznaka standarda: SIST EN 50174-3:2014
Koda projekta: 22446
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information technology - Cabling installation - Part 3: Installation planning and practices outside buildings
Naslov (slovenski): Informacijska tehnologija - Pokabljenje - 3. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela zunaj zgradb
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50174-3:2014 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije
ICS: 33.040.50 35.110
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-01
Referenčna oznaka: EN 50174-3:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements and provides recommendations for the following aspects of information technology cabling: a) planning; b) installation practice. This European Standard is applicable to all types of information technology cabling outside buildings including generic cabling systems designed in accordance with EN 50173 series. The requirements and recommendations of this European Standard may be applied to cabling that is defined as part of the building. The requirements and recommendations of Clauses 4, 5 and 6 of this European Standard are subject to any site-specific requirements and recommendations of Clause 7. The planning of the pathway systems, spaces and structures within the core and access network cabling as described in Figure 2 that are owned by access providers is excluded except for requirements and recommendations that provide basic safety, function and environmental objectives for mechanical, ingress and climatic characteristics (i.e. excluding pathway dimensions, distribution of spaces and similar constraints based on specific transmission methods). 1 Scope and conformance 1.1 Scope This European Standard specifies requirements and provides recommendations for the following aspects of information technology cabling: a) planning; b) installation practice. This European Standard is applicable to all types of information technology cabling outside buildings including generic cabling systems designed in accordance with EN 50173 series. The requirements and recommendations of this European Standard may be applied to cabling that is defined as part of the building. The requirements and recommendations of Clauses 4, 5 and 6 of this European Standard are subject to any site-specific requirements and recommendations of Clause 7. The planning of the pathway systems, spaces and structures within the core and access network cabling as described in Figure 2 that are owned by access providers is excluded except for requirements and recommendations that provide basic safety, function and environmental objectives for mechanical, ingress and climatic characteristics (i.e. excluding pathway dimensions, distribution of spaces and similar constraints based on specific transmission methods). The installation practices applicable to all cabling installation methods are included by the provision of the necessary planning requirements and recommendations associated with each one with the exception of information technology cabling installed: - around or within aerial power supply or associated earth conductors; - on infrastructures carrying power supplies in excess of AC/DC 25 kV. This European Standard: 1) details the considerations for satisfactory installation and operation of information technology cabling; 2) excludes specific requirements applicable to other cabling systems (e.g. power supply cabling); however, it takes account of the effects other cabling systems may have on the installation of information technology cabling (and vice versa) and gives general advice; 3) excludes those aspects of installation associated with the transmission of signals in free space between transmitters, receivers or their associated antenna systems (e.g. wireless, radio, microwave or satellite). This European Standard is applicable to certain hazardous environments. It does not exclude additional requirements which are applicable in particular circumstances, defined by e.g. electricity supply and electrified railways.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve in vsebuje priporočila za naslednja vidika kablov za informacijsko tehnologijo: a) načrtovanje; b) tehnike dela pri polaganju. Ta evropski standard se uporablja za vse vrste kablov za informacijsko tehnologijo zunaj zgradb, vključno z generičnimi kabelskimi sistemi, izdelanimi v skladu s skupino standardov EN 50173. Zahteve in priporočila iz tega evropskega standarda se lahko uporabljajo za kable, ki so opredeljeni kot del zgradbe. Zahteve in priporočila iz točk 4, 5 in 6 tega evropskega standarda so odvisni od morebitnih zahtev in priporočil, specifičnih za kraje, iz točke 7. Načrtovanje sistemov poti, prostorov in struktur znotraj jedrnega in dostopnega omrežnega kabelskega sistema s slike 2 v lasti ponudnikov dostopa je izključeno, razen zahtev ter priporočil, ki zagotavljajo cilje glede osnovne varnosti, funkcij in okolja za mehanske, vdorne in podnebne značilnosti (tj. brez dimenzij poti, razporeditve prostorov ter podobnih omejitev na podlagi posebnih prenosnih metod). 1. Področje uporabe in skladnost 1.1 Področje uporabe Ta evropski standard določa zahteve in vsebuje priporočila za naslednja vidika kablov za informacijsko tehnologijo: a) načrtovanje; b) tehnike dela pri polaganju. Ta evropski standard se uporablja za vse vrste kablov za informacijsko tehnologijo zunaj zgradb, vključno z generičnimi kabelskimi sistemi, izdelanimi v skladu s skupino standardov EN 50173. Zahteve in priporočila iz tega evropskega standarda se lahko uporabljajo za kable, ki so opredeljeni kot del zgradbe. Zahteve in priporočila iz točk 4, 5 in 6 tega evropskega standarda so odvisni od morebitnih zahtev in priporočil, specifičnih za kraje, iz točke 7. Načrtovanje sistemov poti, prostorov in struktur znotraj jedrnega in dostopnega omrežnega kabelskega sistema s slike 2 v lasti ponudnikov dostopa je izključeno, razen zahtev ter priporočil, ki zagotavljajo cilje glede osnovne varnosti, funkcij in okolja za mehanske, vdorne in podnebne značilnosti (tj. brez dimenzij poti, razporeditve prostorov ter podobnih omejitev na podlagi posebnih prenosnih metod). Tehnike dela pri polaganju, ki se uporabljajo za vse metode pokabljenja, so vključene z zagotavljanjem potrebnih zahtev in priporočil za načrtovanje, povezanih z vsako od njih, razen kablov za informacijsko tehnologijo, ki so položeni: – okrog ali znotraj nadzemnega napajanja ali povezanih ozemljitvenih vodnikov; – na infrastrukturah, ki prenašajo napajanje nad 25 kV izmeničnega/enosmernega toka. Ta evropski standard: 1) opredeljuje premisleke za zadovoljivo pokabljenje in delovanje kablov za informacijsko tehnologijo; 2) izključuje posebne zahteve, ki se uporabljajo za druge kabelske sisteme (npr. napajalne kable); vendar pa upošteva učinke, ki jih imajo lahko drugi kabelski sistemi na pokabljenje kablov za informacijsko tehnologijo (in obratno) ter vsebuje splošne nasvete; 3) izključuje vidike pokabljenja, ki so povezani s prenosom signalov na prostem med oddajniki, sprejemniki ali njihovimi povezanimi antenskimi sistemi (npr. brezžični, radijski, mikrovalovni ali satelitski prenos). Ta evropski standard se uporablja za nekatera nevarna okolja. Standard ne izključuje dodatnih zahtev, ki se uporabljajo v posebnih okoliščinah, opredeljenih npr. z oskrbo z električno energijo in elektrificiranimi železnicami.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50174-3:2005 - Informacijska tehnologija – Pokabljenje – 3. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela zunaj zgradb 01-Jan-2014
Dopolnjen z SIST EN 50174-3:2014/A1:2017 - Informacijska tehnologija - Pokabljenje - 3. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela zunaj zgradb - Dopolnilo A1 01-Jul-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi