SIST EN IEC 61851-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 61851-1:2019
Koda projekta: 24402
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements
Naslov (slovenski): Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla - 1. del: Splošne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 61851-1:2019 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila
ICS: 43.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN IEC 61851-1:2019
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61851 applies to EV supply equipment for charging electric road vehicles, with a rated supply voltage up to 1 000 V AC or up to 1 500 V DC. and a rated output voltage up to 1 000 V AC. or up to 1 500 V DC. Electric road vehicles (EV) cover all road vehicles, including plug-in hybrid road vehicles (PHEV), that derive all or part of their energy from on-board rechargeable energy storage systems (RESS). This standard also applies to EV supply equipment supplied from on-site storage systems (e.g. buffer batteries). The aspects covered in this standard include: • the characteristics and operating conditions of the EV supply equipment; • the specification of the connection between the EV supply equipment and the EV; • the requirements for electrical safety for the EV supply equipment. Additional requirements may apply to equipment designed for specific environments or conditions, for example: • EV supply equipment located in hazardous areas where flammable gas or vapour and/or combustible materials, fuels or other combustible, or explosive materials are present; • EV supply equipment designed to be installed at an altitude of more than 2 000 m; • EV supply equipment intended to be used on board on ships; Requirements for electrical devices and components used in EV supply equipment are not included in this standard and are covered by their specific product standards. EMC requirements for EV supply equipment are expected to be covered in the future IEC 61851-21-26. Requirements for bi-directional energy transfer are under consideration and are not in this edition of IEC 61851-1. This standard does not apply to: • safety aspects related to maintenance; • charging of trolley buses, rail vehicles, industrial trucks and vehicles designed primarily for use off-road; • equipment on the EV; • EMC requirements for equipment on the EV while connected, which are covered in IEC 61851-21-1; • Charging RESS off board of the EV; DC EV supply equipment that relies specifically on double/reinforced insulation or class III protection against electric shock. See IEC 61851-23 or the future IEC 61851-3 series. The IEC 61851 series covers all EV supply equipment with the exception of in-cable control and protection devices for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD) which are covered by IEC 62752.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 61851 se uporablja za opremo za napajanje električnih vozil za polnjenje električnih cestnih vozil z nazivno napajalno napetostjo do 1000 V pri izmeničnem toku ali do 1500 V pri enosmernem toku in nazivno izhodno napetostjo do 1000 V pri izmeničnem toku ali do 1500 V pri enosmernem toku. Izraz »električna cestna vozila« (EV) se nanaša na vsa cestna vozila, vključno z hibridnimi cestnimi vozili z možnostjo polnjenja prek navadne vtičnice (PHEV), ki vso energijo ali njen del pridobijo iz sistemov za shranjevanje energije z možnostjo ponovnega polnjenja (RESS) v vozilu. Ta standard se uporablja tudi za opremo za napajanje električnih vozil, ki se napaja iz sistemov za shranjevanje na mestu uporabe (npr. nadomestne baterije). V tem standardu so zajeti naslednji vidiki: • značilnosti in obratovalni pogoji opreme za napajanje električnih vozil; • specifikacija povezave med opremo za napajanje električnih vozil in električnim vozilom; • zahteve za električno varnost opreme za napajanje električnih vozil. Za opremo, zasnovano za uporabo v posebnih okoljih ali razmerah, se morda uporabljajo dodatne zahteve, kot na primer za naslednje vrste opreme: • oprema za napajanje električnih vozil v nevarnih območjih, kjer so prisotni vnetljivi plini ali hlapi in/ali gorljivi materiali, goriva ali druge vnetljive snovi ali eksplozivni materiali; • oprema za napajanje električnih vozil, ki je zasnovana za vgradnjo na nadmorski višini več kot 2000 m; • oprema za napajanje električnih vozil, ki se uporablja na ladjah. Zahteve za električne naprave in komponente, ki se uporabljajo v opremi za napajanje električnih vozil, niso vključene v tem standardu in so zajete v ustreznih standardih za izdelke. Zahteve glede elektromagnetne združljivosti za opremo za napajanje električnih vozil bodo predvidoma zajete v prihodnjem standardu IEC 61851-21-26. Zahteve za dvosmerni prenos energije so v obravnavi in niso vključene v tej izdaji standarda IEC 61851-1. Ta standard se ne uporablja za: • varnostne vidike v povezavi z vzdrževanjem; • polnjenje trolejbusov, železniških vozil, vozil za talni transport in vozil, ki so namenjena predvsem za uporabo zunaj cestišč; • opremo v električnih vozilih; • zahteve glede elektromagnetne združljivosti za opremo v električnih vozilih med priključitvijo, ki so zajete v standardu IEC 61851-21-1; • polnjenje sistemov za shranjevanje energije z možnostjo ponovnega polnjenja zunaj električnega vozila; Oprema za enosmerno napajanje električnih vozil, ki se zanaša posebej na dvojno/okrepljeno izolacijo ali zaščito pred električnim udarom razreda III. Glej standard IEC 61851-23 in prihodnjo skupino standardov IEC 61851-3. Skupina standardov IEC 61851 zajema vso opremo za napajanje električnih vozil, razen integrirane zaščite kablov in zaščitnih naprav tipa 2 za polnjenje električnih cestnih vozil (IC-CPD), ki so zajete v standardu IEC 62752.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61851-1:2011 - Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla - 1. del: Splošne zahteve 01-Sep-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi