SIST EN 50126-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN 50126-1:2018
Koda projekta: 60236
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 1: Generic RAMS Process
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Specifikacija in prikaz zanesljivosti, razpoložljivosti, vzdrževalnosti in varnosti (RAMS) - 1. del: Generični procesi RAMS
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50126-1:2018 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ŽEN - Železniške električne naprave
ICS: 03.120.01 45.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-01
Referenčna oznaka: EN 50126-1:2017
Področje projekta (angleško): The part 1 of EN 50126 * considers RAMS, understood as reliability, availability, maintainability and safety and their interaction; * considers the generic aspects of the RAMS life-cycle. The guidance in this part is still applicable in the application of specific standards; * defines - a process, based on the system life-cycle and tasks within it, for managing RAMS; - a systematic process, tailorable to the type and size of system under consideration, for specifying requirements for RAMS and demonstrating that these requirements are achieved; * addresses railway specifics; * enables conflicts between RAMS elements to be controlled and managed effectively; * does not define - RAMS targets, quantities, requirements or solutions for specific railway applications; - rules or processes pertaining to the certification of railway products against the requirements of this standard; - an approval process by the safety authority; * does not specify requirements for ensuring system security. The part 1 of EN 50126 is applicable * to the specification and demonstration of RAMS for all railway applications and at all levels of such an application, as appropriate, from complete railway systems to major systems and to individual and combined sub-systems and components within these major systems, including those containing software; in particular: - to new systems; - to new systems integrated into existing systems accepted prior to the creation of this standard, but only to the extent and insofar as the new system with the new functionality is being integrated. It is otherwise not applicable to any unmodified aspects of the existing system; - as far as reasonably practicable, to modifications and extensions of existing systems accepted prior to the creation of this standard, but only to the extent and insofar as existing systems are being modified. it is otherwise not applicable to any unmodified aspect of the existing system; * at all relevant phases of the life-cycle of an application; * for use by railway duty holders and the railway suppliers. It is not required to apply this standard to existing systems including those systems already compliant with any version of former EN 50126, which remain unmodified. Railway applications mean Command, Control & Signalling, Rolling Stock and Fixed Installations. Processes for the specification and demonstration of RAMS requirements are cornerstones of this standard. This European Standard promotes a common understanding and approach to the management of RAMS. The process defined by this European Standard assumes that railway duty holders and railway suppliers have business-level policies addressing Quality, Performance and Safety. The approach defined in this standard is consistent with the application of quality management requirements contained within the ISO 9001.
Področje projekta (slovensko): Del 1 standarda EN 50126: * obravnava RAMS, kar pomeni zanesljivost, razpoložljivost, vzdrževalnost in varnost ter njihove interakcije; * obravnava splošne vidike življenjskega cikla RAMS. Vodilo v tem delu se še vedno uporablja za določene standarde; * določa: – proces, ki temelji na življenjskem ciklu sistema in opravilih v njegovem okviru, za upravljanje RAMS; – sistematični proces, ki ga je mogoče prilagoditi vrsti in velikosti zadevnega sistema, za določanje zahtev za RAMS in dokazovanje, da so zahteve izpolnjene; * obravnava posebnosti železniških naprav; * omogoča učinkovit nadzor in upravljanje nasprotij med elementi RAMS; * ne določa: – ciljev, količin, zahtev ali rešitev RAMS za določene železniške naprave; – pravil ali procesov, ki se nanašajo na certificiranje železniških proizvodov na podlagi zahtev tega standarda; – procesa odobritve varnostnega organa; * ne določa zahtev za zagotavljanje varnosti sistema. 1. del standarda EN 50126 se uporablja za: * specifikacijo in prikaz RAMS za vse uporabe železniških naprav in na vseh ravneh take uporabe, kot je ustrezno, od celotnih železniških sistemov do večjih sistemov in posameznih ter združenih podsistemov in komponent v teh večjih sistemih, vključno s tistimi, ki vsebujejo programsko opremo; še zlasti: – pri novih sistemih; – pri novih sistemih, ki so vgrajeni v obstoječe sisteme, sprejete pred nastankom tega standarda, vendar le v obsegu in v kolikor gre za vgradnjo novega sistema z novo funkcionalnostjo. V nasprotnem primeru se ne uporablja za noben nespremenjen vidik obstoječega sistema; – v kolikor je smiselno, pri spremembah in razširitvah obstoječih sistemov, sprejetih pred nastankom tega standarda, vendar le v obsegu in v kolikor gre za spremembo obstoječih sistemov. V nasprotnem primeru se ne uporablja za noben nespremenjen vidik obstoječega sistema; * v vseh ustreznih fazah življenjskega cikla uporabe; * za uporabo s strani nosilcev dolžnosti in dobaviteljev v železniškem prometu. Uporaba tega standarda ni zahtevana za obstoječe sisteme, vključno s sistemi, ki so že v skladu s katero koli različico prejšnjega standarda EN 50126, ki ostanejo nespremenjeni. Izraz »železniške naprave« zajema upravljanje, vodenje, signaliziranje, vozna sredstva in nepremične naprave. Procesi za specifikacijo in prikaz zahtev RAMS so podlaga tega standarda. Ta evropski standard spodbuja splošno razumevanje in pristop k upravljanju RAMS. Postopek, ki ga določa ta evropski standard, predvideva, da imajo nosilci dolžnosti in dobavitelji v železniškem prometu poslovne programe, ki obravnavajo kakovost, zmogljivost in varnost. Pristop, ki je določen v tem standardu, je skladen z uporabo zahtev za vodenje kakovosti, ki so zajete v standardu ISO 9001.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50126-1:2001 - Železniške naprave - Specifikacija in prikaz zanesljivosti, razpoložljivosti, vzdrževalnosti in varnosti (RAMS) - 1.del: Osnovne zahteve in generični procesi 17-Oct-2017
Revidiran SIST EN 50126-1:2001/AC:2013 - Železniške naprave - Specifikacija in prikaz zanesljivosti, razpoložljivosti, vzdrževalnosti in varnosti (RAMS) - 1. del: Osnovne zahteve in generični procesi 10-Mar-2015
Revidiran SIST EN 50126-1:2001 - Železniške naprave - Specifikacija in prikaz zanesljivosti, razpoložljivosti, vzdrževalnosti in varnosti (RAMS) - 1.del: Osnovne zahteve in generični procesi 10-Mar-2015
Nadomešča SIST EN 50126-1:2001/AC:2013 - Železniške naprave - Specifikacija in prikaz zanesljivosti, razpoložljivosti, vzdrževalnosti in varnosti (RAMS) - 1. del: Osnovne zahteve in generični procesi 17-Oct-2017
Nadomešča SIST-TP CLC/TR 50126-3:2008 - Železniške naprave - Specifikacija in prikaz zanesljivosti, razpoložljivosti, vzdrževalnosti in varnosti (RAMS) - 3. del: Vodilo za uporabo EN 50126-1 za RAMS za vozna sredstva 24-Nov-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi