SIST ISO 26000:2010

Oznaka standarda: SIST ISO 26000:2010
Koda projekta: 042546
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Guidance on social responsibility
Naslov (slovenski): Napotki za družbeno odgovornost
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 26000:2010 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 26000:2010 slovenski in angleški jezik Active SISTP-SS: 216.59 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti
ICS: 03.100.02
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Referenčna oznaka: ISO 26000:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard provides guidance to all types of organizations, regardless of their size or location, on: a) concepts, terms and definitions related to social responsibility; b) the background, trends and characteristics of social responsibility; c) principles and practices relating to social responsibility; d) the core subjects and issues of social responsibility; e) integrating, implementing and promoting socially responsible behaviour throughout the organization and, through its policies and practices, within its sphere of influence; f) identifying and engaging with stakeholders; and g) communicating commitments, performance and other information related to social responsibility. This International Standard is intended to assist organizations in contributing to sustainable development. It is intended to encourage them to go beyond legal compliance, recognizing that compliance with law is a fundamental duty of any organization and an essential part of their social responsibility. It is intended to promote common understanding in the field of social responsibility, and to complement other instruments and initiatives for social responsibility, not to replace them. In applying this International Standard, it is advisable that an organization take into consideration societal, environmental, legal, cultural, political and organizational diversity, as well as differences in economic conditions, while being consistent with international norms of behaviour. This International Standard is not a management system standard. It is not intended or appropriate for certification purposes or regulatory or contractual use. Any offer to certify, or claims to be certified, to ISO 26000 would be a misrepresentation of the intent and purpose and a misuse of this International Standard. As this International Standard does not contain requirements, any such certification would not be a demonstration of conformity with this International Standard. This International Standard is intended to provide organizations with guidance concerning social responsibility and can be used as part of public policy activities. However, for the purposes of the Marrakech Agreement establishing the World Trade Organization (WTO), it is not intended to be interpreted as an “international standard”, “guideline” or “recommendation”, nor is it intended to provide a basis for any presumption or finding that a measure is consistent with WTO obligations. Further, it is not intended to provide a basis for legal actions, complaints, defences or other claims in any international, domestic or other proceeding, nor is it intended to be cited as evidence of the evolution of customary international law. This International Standard is not intended to prevent the development of national standards that are more specific, more demanding, or of a different type.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard zagotavlja vodilo za vse vrte organizacij, ne glede na njihovo velikost ali lokacijo, glede: a) konceptov, izrazov in definicij, povezanih z družbeno odgovornostjo; b) ozadja, trendov in značilnosti družbene odgovornosti; c) načel in praks, povezanih z družbeno odgovornostjo; d) bistvenih tem in vprašanj družbene odgovornosti; e) vključevanja, izvajanja in promoviranja družbeno odgovornega vedenja prek organizacije ter prek njenih politik in praks na področju, na katerem ima vpliv; f) prepoznavanja in sodelovanja z zainteresiranimi stranmi; ter g) sporočanja obveznosti, rezultatov in drugih informacij, povezanih z družbeno odgovornostjo. Namen tega mednarodnega standarda je, da pomaga organizacijam prispevati k trajnostnemu razvoju. Njegov namen je, da jih spodbudi, da storijo več kot to zahteva skladnost z zakonodajo, ob spoznanju, da je skladnost s pravom temeljna obveznost katere koli organizacije in bistven del njihove družbene odgovornosti. Njegov namen je, da promovira skupno razumevanje na področju družbene odgovornosti in da dopolnjuje in ne zamenjuje drugih instrumentov in iniciative za družbeno odgovornost. Pri uporabi tega mednarodnega standarda je priporočljivo, da organizacija upošteva družbeno, okoljsko, pravno, kulturno, politično in organizacijsko raznolikost in razlike v gospodarskih razmerah, medtem ko ravna skladno z mednarodnimi vedenjskimi normami. Ta mednarodni standard ni standard o sistemu upravljanja. Ni namenjen certificiranju, regulativni ali pogodbeni uporabi in ni primeren za te namene. Kakršna koli ponudba za certificiranje ali zahtevki za certificiranje po ISO 26000 bi napačno prikazovali cilj in namen ter napačno uporabo tega mednarodnega standarda. Ker ta mednarodni standard ne vsebuje zahtev, kakršno koli tako certificiranje ne bi bilo prikaz skladnosti s tem mednarodnim standardom. Namen tega mednarodnega standarda je organizacijam zagotoviti vodilo glede družbene odgovornosti in se lahko uporablja kot del dejavnosti javne politike. Vendar ga za namene Marakeškega sporazuma, s katerim je bila ustanovljena Svetovna trgovinska organizacija (STO), naj ne bi razlagali kot »mednarodni standard«, »vodilo« ali »priporočilo« niti naj ne bi ponudil osnove za kakršno koli predpostavko ali ugotovitev, da je ukrep skladen z obveznostmi WTO. Poleg tega ni namenjen zagotavljanju osnove za pravni spor, pritožbe, obrambe ali druge zahtevke v katerem koli mednarodnem, domačem ali drugem postopku, niti ni namenjen citiranju kot dokaz razvoja običajnega mednarodnega prava. Namen tega mednarodnega standarda ni preprečiti razvoja nacionalnih standardov, ki so podrobneje določeni, zahtevnejši ali drugačne vrste.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nasprotno od SIST EN ISO 26000:2020 - Napotki za družbeno odgovornost (ISO 26000:2010) 01-dec-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi