SIST EN 14753:2022

Oznaka standarda: SIST EN 14753:2022
Koda projekta: 00322034
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Safety requirements for machinery and equipment for continuous casting of steel
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za zvezno litje jekla
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14753:2022 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.110 77.180
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-05
Referenčna oznaka: EN 14753:2022
Področje projekta (angleško): This document applies for plant (containing machinery and equipment) used in the process of continuous casting of liquid steel (hereafter referred to as continuous casting machine, CCM) as defined in 3.1. This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to machinery and equipment for the continuous casting of steel, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). This document specifies the safety requirements to be met during design, assembly, transport, commissioning, operation, maintenance (as described in Clause 5) and decommissioning of the equipment. This document assumes that the machinery and equipment of the plant is operated and maintained by adequately trained and competent personnel (see 7.5). Manual intervention for setting, adjustment and maintenance is accepted as part of the intended use of the plant. This document assumes that the machinery is used with adequate workstation lighting conforming to EN 12464-1. NOTE National regulations regarding lighting should be considered and could differ from requirements of EN 12464-1. This document applies to: CCM for the transformation of molten liquid steel into solid products in sections (e.g., square, rectangular, beam blank, circular) - CCM's from the point where overhead cranes or other transport systems deposit ladles to CCM (e.g., in a ladle turret, ladle car or ladle stand); - via casting process and solidification process; - via cutting equipment; - thru the run-out-area where the cut product is finished, collected and removed from that area. This document does not cover safety requirements for: - horizontal-CCM for steel; - auxiliary plants (e.g., water treatment, refractory handling); - ladles; - cranes; - winches and hoists; - conveyors or handling systems; - workshop equipment (mould and segment shop, tundish workshop). NOTE It is recommended to use this standard in case of modernization for the parts to be modernized.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument se uporablja za obrat (vključno s stroji in opremo), ki se uporablja v postopku zveznega litja tekočega jekla (v nadaljevanju: »stroj za zvezno litje jekla«), kot je opredeljeno v točki 3.1. Ta dokument obravnava vsa večja tveganja, nevarne situacije in nevarne dogodke v zvezi s stroji in opremo za zvezno litje jekla, kadar se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glej točko 4). Ta dokument določa varnostne zahteve, ki jih je treba izpolnjevati med načrtovanjem, sestavljanjem, prevozom, usposabljanjem za zagon, obratovanjem, vzdrževanjem (kot je opisano v točki 5) in prenehanjem obratovanja opreme. Ta dokument predpostavlja, da stroje in opremo v obratu upravlja ter vzdržuje ustrezno usposobljeno in kompetentno osebje (glej točko 7.5). Ročni poseg pri nastavljanju, prilagajanju in vzdrževanju je sprejet kot del predvidene uporabe obrata. Ta dokument predpostavlja, da se stroji na delovnih postajah uporabljajo ob ustrezni razsvetljavi v skladu s standardom EN 12464-1. OPOMBA: Priporočljivo je upoštevati nacionalne predpise glede razsvetljave, ki se lahko razlikujejo od zahtev standarda EN 12464-1. Ta dokument se uporablja za: – stroje za zvezno litje jekla, ki se uporabljajo za preoblikovanje taljenega tekočega jekla v trdne izdelke v obliki profilov (npr. kvadratne, pravokotne, krožne, surovce): – stroje za zvezno litje jekla od točke, na kateri mostni žerjavi ali drugi transportni sistemi odložijo livne lonce v stroj za zvezno litje jekla (npr. v livarski obračalnik, livarski voziček ali stojalo za livne lonce); – prek postopka litja in strjevanja; – prek opreme za rezanje; – skozi izstopno območje, kjer se rezani izdelek dokonča, prevzame in nato odstrani iz tega območja. Ta dokument ne zajema varnostnih zahtev za: – horizontalne stroje za zvezno litje jekla; – pomožne obrate (npr. čiščenje vode, ravnanje z ognjevzdržnimi materiali); – livne lonce; – žerjave; – vitle in dvigala; – transporterje oz. sisteme za ravnanje z materialom; – delavniško opremo (livarske kalupe in segmente, lijake za taljeno kovino). OPOMBA: V primeru modernizacije je priporočljivo ta standard uporabiti za dele, ki bodo modernizirani.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14753:2008 - Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za zvezno litje jekla 16-Mar-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi