SIST-TP CEN/TR 16376:2013

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 16376:2013
Koda projekta: 00444214
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Characterization of waste - Overall guidance document for characterization of waste from the extractive industries
Naslov (slovenski): Karakterizacija odpadkov - Splošno navodilo za karakterizacijo odpadkov iz industrije bogatenja mineralnih surovin
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 16376:2013 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata
ICS: 13.030.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-01
Referenčna oznaka: CEN/TR 16376:2012
Področje projekta (angleško): This Technical Report gives guidance and recommendations on the application of methods for the characterization of waste from extractive industries (as defined in Article 2 of Directive 2006/21/EC) , i.e. wastes resulting from the prospecting, extraction, treatment and storage of mineral resources and the working of quarries. The document covers characterization methods for both physical and geochemical properties and also other significant aspects, from planning to interpretation and reporting. The main purpose of the document is to aid the extractive industry and regulatory agencies in the member states in understanding how to perform waste characterization for planned, active and closed extractive operations. The document includes a discussion on when and why characterization may be needed and on the contexts within which characterization data may need to be applied. However, it does not cover information on how to apply these characterization results, e.g. for dam design or closure planning. For guidance on how to use characterization results correctly for predictive modelling or design purposes references are made to other sources of information. The extractive industry covers many different sectors with very different waste categories and characterization may be carried out with many different objectives. For this reason, a guidance document on characterization cannot be prescriptive or provide generally applicable instructions on how waste characterization should be performed in each and every case.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo podaja smernice in priporočila v zvezi z uporabo metod za karakterizacijo odpadkov iz industrije bogatenja mineralnih surovin (kot je opredeljeno v členu 2 Direktive 2006/21/ES), tj. odpadkov, ki nastanejo pri raziskovanju, pridobivanju, bogatenju in skladiščenju mineralnih surovin ter pri obratovanju kamnolomov. Dokument vsebuje metodo karakterizacije fizičnih in geokemičnih lastnosti ter tudi druge pomembne vidike, od načrtovanja do interpretacije in poročanja. Glavni namen dokumenta je industriji bogatenja mineralnih surovin in zakonodajnim organom v državah članicah pomagati pri razumevanju, kako naj izvajajo karakterizacijo odpadkov za načrtovane, aktivne in zaključene dejavnosti bogatenja mineralnih surovin. Dokument vsebuje razpravo o tem, kdaj in zakaj je karakterizacija lahko potrebna, ter o kontekstih, v katerih se bodo podatki karakterizacije lahko uporabili. Vendar ne vsebuje informacij o načinu uporabe navedenih rezultatov karakterizacije, npr. pri projektiranju jeza ali načrtovanju zapore. Za napotke o pravilni uporabi rezultatov karakterizacije za napovedno modeliranje ali projektiranje so navedeni sklici na druge vire informacij. Industrija bogatenja mineralnih surovin zajema številne različne sektorje z zelo različnimi kategorijami odpadkov, pri čemer se lahko karakterizacija izvaja s številnimi različnimi cilji. Zato dokument z napotki v zvezi s karakterizacijo ne more predpisovati ali podati splošno uporabnih navodil o pravilnem izvajanju karakterizacije odpadkov v vsakem posameznem primeru.

Najbolje prodajani standardi