SIST EN ISO 16639:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 16639:2019
Koda projekta: 00430042
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Surveillance of the activity concentrations of airborne radioactive substances in the workplace of nuclear facilities (ISO 16639:2017)
Naslov (slovenski): Nadzorovanje koncentracije aktivnosti radioaktivnih snovi v zraku na delovnem mestu v jedrskih postrojih (ISO 16639:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 16639:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.040.30 13.280 27.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN ISO 16639:2019
Področje projekta (angleško): ISO 16639:2017 provides best practices and performance-based criteria for the use of air sampling devices and systems, including retrospective samplers and continuous air monitors. Specifically, this document covers air sampling program objectives, design of air sampling and monitoring programs to meet program objectives, methods for air sampling and monitoring in the workplace, and quality assurance to ensure system performance toward protecting workers against unnecessary inhalation exposures. The primary purpose of the surveillance of airborne activity concentrations in the workplace is to evaluate and mitigate inhalation hazards to workers in facilities where these can become airborne. A comprehensive surveillance program can be used to - determine the effectiveness of administrative and engineering controls for confinement, - measure activity concentrations of radioactive substances, - alert workers to high activity concentrations in the air, - aid in estimating worker intakes when bioassay methods are unavailable, - determine signage or posting requirements for radiation protection, and - determine appropriate protective equipment and measures. Air sampling techniques consist of two general approaches. The first approach is retrospective sampling, in which the air is sampled, the collection medium is removed and taken to a radiation detector system and analysed for radioactive substance, and the concentration results made available at a later time. In this context, the measured air concentrations are evaluated retrospectively. The second approach is continuous real-time air monitoring so that workers can be warned that a significant release of airborne radioactivity may have just occurred. In implementing an effective air sampling program, it is important to achieve a balance between the two general approaches. The specific balance depends on hazard level of the work and the characteristics of each facility. A special component of the second approach which can apply, if properly implemented, is the preparation of continuous air monitoring instrumentation and protocols. This enables radiation protection monitoring of personnel that have been trained and fitted with personal protective equipment (PPE) that permit pre-planned, defined, extended stay time in elevated concentrations of airborne radioactive substances. Such approaches can occur either as part of a planned re-entry of a contaminated area following an accidental loss of containment for accident assessment and recovery, or part of a project which involves systematic or routine access to radioactive substances (e.g. preparing process material containing easily aerosolized components), or handling objects such as poorly characterized waste materials that may contain radioactive contaminants that could be aerosolized when handled during repackaging. In this special case, the role of continuous air monitoring is to provide an alert to health physics personnel that the air concentrations of concern have exceeded a threshold such that the planned level of protection afforded by PPE has been or could be exceeded. This level would typically be many 10's or 100's of times higher than the derived air concentration (DAC) established for unprotected workers. The monitoring alarm or alert would therefore be designed not to be confused with the normal monitoring alarm, and the action taken in response would be similarly targeted at the specific site and personnel involved. The air sampling strategy should be designed to minimize internal exposures and balanced with social, technical, economic, practical, and public policy considerations that are associated with the use of the radioactive substance.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 16639:2017 podaja najboljše prakse in merila, ki temeljijo na učinkovitosti, za uporabo naprav ter sistemov za vzorčenje zraka, vključno z retrospektivnimi vzorčevalniki in napravami za stalen nadzor zraka. Natančneje, ta dokument zajema cilje programa vzorčenja zraka, snovanje programov za vzorčenje in nadzor zraka, ki ustrezajo ciljem programa, metode za vzorčenje in nadzor zraka na delovnem mestu ter zagotavljanje kakovosti z namenom delovanja sistema v smeri zaščite delavcev pred nepotrebno izpostavljenostjo vdihavanju. Prvotni namen nadzorovanja koncentracije aktivnosti v zraku na delovnem mestu je ocenjevanje in zmanjšanje nevarnosti vdihavanja za delavce v obratih, kjer lahko snovi lebdijo v zraku. Celovit program nadzorovanja se lahko uporabi za: – določanje učinkovitosti administrativnega in inženirskega nadzora za osamitev, – merjenje koncentracije aktivnosti radioaktivnih snovi, – opozarjanje delavcev na visoko koncentracijo aktivnosti v zraku, – pomoč in ocenjevanje količine vdihanih snovi, kadar biološke metode niso na voljo, – določanje znakov ali objavljanje zahtev za zaščito pred sevanjem ter – določanje primerne zaščitne opreme in zaščitnih ukrepov. Tehnike vzorčenja zraka zajemajo dva splošna pristopa. Prvi pristop je retrospektivno vzorčenje, pri katerem se zrak vzorči, ko je medij za zbiranje odstranjen in se vzorec analizira za radioaktivne snovi v sistemu za odkrivanje sevanja, rezultati koncentracije pa so na voljo naknadno. V tem kontekstu so izmerjene koncentracije aktivnosti v zraku vrednotene retrospektivno. Drugi pristop je stalen sprotni nadzor, ki omogoča pravočasno obveščanje delavcev ob morebitnem pomembnem izpustu sevanja v zrak. Pri izvajanju učinkovitega programa vzorčenje zraka je pomembno, da se vzpostavi ravnovesje med obema pristopoma. To ravnovesje je odvisno od stopnje nevarnosti pri delu in značilnosti vsakega obrata. Posebna komponenta drugega pristopa, ki lahko velja, če je pravilno izvedena, je pripravljenost instrumentov in protokolov za stalni nadzor zraka. To omogoča nadzor zaščite pred sevanjem za osebje, ki je bilo usposobljeno in uporablja osebno zaščitno opremo (PPE), ki dovoljuje predhodno načrtovan, določen ter podaljšan čas čakanja v zvišanih koncentracijah radioaktivnih snovi v zraku. Takšni pristopi se lahko zgodijo kot del načrtovanega ponovnega vstopa v onesnaženo območje po naključnem izpustu za namene ocenjevanja in odpravljanja posledic nesreče ali kot del projekta, ki vključuje sistematičen ali rutinski dostop do radioaktivnih snovi (npr. pripravljanje proizvodnega materiala, ki vsebuje komponente, ki lahko prehajajo v zrak), ali za rokovanje s predmeti, kot je slabo označen odpadni material z morebitnimi radioaktivnimi onesnaževali, ki pri vnovičnem pakiranju zlahka prehajajo v zrak. V tem posebnem primeru je vloga stalnega nadzora zraka to, da medicinski fiziki prejmejo alarm zaradi preseženega praga ustrezne koncentracije v zraku, ki lahko pomeni, da je načrtovana raven zaščite z osebno zaščitno opremo presežena ali pa bi lahko bila presežena. Ta raven bi običajno bila 10- ali 100-krat višja, kot je izpeljana koncentracija v zraku (DAC), ki velja za nezaščitene delavce. Nadzorni alarm ali opozorilo bi bila torej načrtovana tako, da se ju ne zamenja z običajnim nadzornim alarmom, in ukrepi kot odziv nanj bi bili podobno usmerjeni na določeno mesto in vpleteno osebje. Strategija vzorčenja zraka bi morala biti načrtovana tako, da zmanjša notranjo izpostavljenost in da je v ravnovesju s socialnimi, tehničnimi, ekonomskimi, praktičnimi ter javnimi dejavniki, ki so povezani z rabo radioaktivnih snovi.

Najbolje prodajani standardi