SIST EN ISO 11354-1:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11354-1:2011
Koda projekta: 00310087
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Advanced automation technologies and their applications - Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability - Part 1: Framework for enterprise interoperability (ISO 11354-1:2011)
Naslov (slovenski): Napredne avtomatizirane tehnologije in njihova uporaba - Zahteve za uvedbo interoperabilnosti proizvodnega procesa podjetja - 1. del: Okvir za interoperabilnost podjetij (ISO 11354-1:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11354-1:2011 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.100.01 35.240.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-11
Referenčna oznaka: EN ISO 11354-1:2011
Področje projekta (angleško): The purpose of this part of ISO 11354 is to specify a Framework for Enterprise Interoperability (FEI) that establishes dimensions and viewpoints to address interoperability barriers, their potential solutions, and the relationships between them. ISO 11354 applies to manufacturing enterprises, but can also apply to other kinds of enterprises. It is intended for use by stakeholders who are concerned with developing and deploying solutions based on information and communication technology for manufacturing enterprise process interoperability. It focuses on, but is not restricted to, enterprise (manufacturing or service) interoperability. This part of ISO 11354 specifies the following: - viewpoints for addressing stakeholder concerns for the exchange of entities (information objects or physical objects) at the operational levels of enterprises at which interoperability is required; - a framework for structuring these stakeholder concerns (business, process, service, data), the barriers relating to enterprise interoperability (conceptual, technological, organizational) and the approaches to overcome barriers (integrated, unified, federated), with contents identifying the various kinds of solutions available to enable interoperability. This part of ISO 11354 does not specify the specific mechanisms for the exchange of entities (information objects or physical objects), nor the manner in which interoperability solutions are implemented. Three annexes provide additional information. Annex A describes how existing interoperability frameworks can be related to the concepts of this framework. Annex B shows examples of using the FEI to identify and categorize interoperability barriers, knowledge and solutions. Annex C provides a methodological guideline on how the FEI can be used in an interoperability engineering project.
Področje projekta (slovensko): Namen tega dela ISO 11354 je določiti okvir za interoperabilnost podjetij (FEI), ki vzpostavlja dimenzije in vidike za obravnavo interoperabilnih pregrad, njihove potencialne rešitve in razmerja med njimi. ISO 11354 velja za proizvodna podjetja, vendar lahko prav tako velja za druge vrste podjetij. Uporabljale naj bi ga zainteresirane strani, ki se ukvarjajo z razvojem in namestitvijo rešitev, temelječih na informacijah in komunikacijski tehnologiji, za interoperabilnost procesov proizvodnih podjetij. Osredotoča se, vendar ni omejen, na interoperabilnost (proizvodnih ali storitvenih) podjetij. Ta del ISO 11354 določa naslednje: - vidike za obravnavo zadev zainteresiranih strank za izmenjavo entitet (informacijskih objektov ali fizičnih objektov) pri nivojih delovanja podjetij, pri katerih je potrebna interoperabilnost; - okvir za strukturiranje zadev zainteresiranih strani (posel, proces, storitev, podatki), ovire, povezane z interoperabilnostjo podjetja (konceptualne, tehnološke, organizacijske) in pristope za premagovanje ovir (vgrajene, poenotene, združene), z vsebinami, ki identificirajo različne načine rešitev, razpoložljivih za omogočanje interoperabilnosti. Ta del ISO 11354 ne določa posebnih mehanizmov za izmenjavo entitet (informacijskih objektov ali fizičnih objektov) niti načina, s katerim se interoperabilne rešitve izvajajo. Trije dodatki zagotavljajo dodatne informacije. Dodatek A opisuje, kako so lahko obstoječi interoperabilni okviri povezani s koncepti tega okvira. Dodatek B prikazuje primere uporabe FEI za določanje in kategoriziranje interoperabilnih ovir, znanja in rešitev. Dodatek C zagotavlja metodološke smernice o tem, kako se FEI uporablja v interoperabilnem inženirskem projektu.

Najbolje prodajani standardi