SIST EN 14199:2015

Oznaka standarda: SIST EN 14199:2015
Koda projekta: 00288020
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Execution of special geotechnical work - Micropiles
Naslov (slovenski): Izvedba posebnih geotehničnih del - Mikropiloti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14199:2015 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KON.007 - Geotehnika - EC 7
ICS: 93.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 14199:2015
Področje projekta (angleško): 1.1 This document establishes general principles for the execution of micropiles. They are for: - drilled piles constructed using a drilling tool with a diameter less than 300 mm; NOTE 1 This document is not applicable to driven piles, the execution of which is governed by EN 12699. NOTE 2 Definition of shaft diameter see 3.3. 1.2 Micropiles are structural members to transfer actions to the ground and may contain bearing elements to transfer directly or indirectly loads and or to limit deformations. Examples of micropiles see Figure 1 to Figure 3. Their shaft and base resistance may be improved (mostly by grouting) and they may be constructed with (see Figure 4): - uniform cross section (straight shaft); or - telescopically changing shaft dimensions; - shaft enlargements; and/or - base enlargement. 1.3 Other than practical considerations, there are no limitations regarding, length, inclination (definition of inclination, see Figure 5), slenderness ratio or shaft and base enlargements. 1.4 The provisions of the document apply to (see Figure 6): - single micropiles; - micropile groups; - reticulated micropiles; - micropile walls. 1.5 The material of micropiles covered by this document can be: - steel or other reinforcement materials; - grout, mortar or concrete; - a combination of above. 1.6 Micropiles may be used for: - working under restricted access and/or headroom conditions; - foundations of new structures (particularly in very heterogeneous soil or rock formations); - reinforcing or strengthening of existing structures to increase the capacity to transfer load to depth with acceptable load settlement characteristics, e.g. underpinning works; - reducing settlements and/or displacements; - forming a retaining wall; - reinforcing of soil to form a bearing and/or retaining structure; - improving slope stability; - securing against uplift; - other applications where micropile techniques are appropriate. 1.7 Mixed-in-place columns are not included in this document. Columns constructed by jet grouting are covered by EN 12716. Ground anchors are covered by EN 1537.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta dokument določa splošna načela za izvedbo mikropilotov. Veljajo za: – uvrtane pilote, konstruirane z uporabo vrtalnega orodja s premerom manjšim od 300 mm; OPOMBA 1 Ta dokument ne velja za zabite pilote, katerih izvedbo ureja standard EN 12699. OPOMBA 2 Za definicijo premera gredi glej 3.3. 1.2 Mikropiloti so strukturni člani za prenos dejanj na tla in lahko vsebujejo ležajne elemente za neposreden ali posreden prenos bremen in omejevanje deformacij. Za primere mikropilotov glej slike 1–3. Odpornost gredi in podnožja je mogoče izboljšati (večinoma z nanašanjem malte); možna so naslednje konstrukcije (glej sliko 4): – enakomeren prečni prerez (ravna gred); ali – teleskopsko nastavljive mere gredi; ˜– povečanje gredi; in/ali – povečanje podnožja. 1.3 Z izjemo praktičnih razlogov ni omejitev glede dolžine, naklona (definicija naklona, glej sliko 5), koeficienta vitkosti ali povečanja gredi ali podnožja. 1.4 Določila dokumenta veljajo za (glej sliko 6): ˜– posamezne mikropilote; – skupine mikropilotov; ˜– mrežaste mikropilote; – mikropilotne stene. 1.5 Material za mikropilote, zajet s tem dokumentom, je lahko: – jeklo ali drug material za ojačitev; – injekcijska masa, malta ali beton; – kombinacija zgoraj navedenega. 1.6 Mikropiloti se lahko uporabljajo za: – delo z omejenim dostopom in/ali omejenim prostorom nad glavo; – temelje za nove strukture (zlasti pri zelo heterogenih tleh ali kamnitih formacijah); – utrjevanje ali okrepitev obstoječih struktur za povečanje zmogljivosti za prenos bremen v globino s sprejemljivimi značilnostmi izravnave pogrezanja, npr. krepitev temeljev; – zmanjševanje pogrezanja in/ali premikanja; – oblikovanje opornih zidov; – okrepitev tal za oblikovanje podporne in/ali oporne strukture; – izboljšanje stabilnosti pobočja; – varovanje proti dvigu; – druge aplikacije, za katere so primerne tehnike mikropilotov. 1.7 Stebri »mixed-in-place« (mešanica zemljine in cementa) niso vključeni v ta dokument. Stebri, izdelani z brizganjem malte, so zajeti v standardu EN 12716. Zemeljska sidra so zajeta v standardu EN 1537.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14199:2005 - Izvedba posebnih geotehničnih del – Mikropiloti 01-sep-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi