SIST EN 12186:2015

Oznaka standarda: SIST EN 12186:2015
Koda projekta: 00234062
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Gas infrastructure - Gas pressure regulating stations for transmission and distribution - Functional requirements
Naslov (slovenski): Infrastruktura za plin - Plinske postaje za regulacijo tlaka za prenos in distribucijo - Funkcionalne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12186:2015 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DPL - Oskrba s plinom
ICS: 23.060.40 75.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-01
Referenčna oznaka: EN 12186:2014
Področje projekta (angleško): This European Standard contains the relevant functional requirements for gas pressure regulating stations, which form part of gas transmission or distribution systems. It is applicable to the design, materials, construction, testing, operation and maintenance of gas pressure regulating stations. This European Standard does not apply to gas pressure regulating stations commissioned prior to the publication of this standard. The stations covered by this European Standard have a maximum upstream operating pressure which does not exceed 100 bar. For higher maximum upstream operating pressures this standard should be used as a guideline. If the inlet pipework of the station is a service line and the maximum upstream operating pressure does not exceed 16 bar and the design flowrate is equal to or less than 200 m³/h under normal conditions, EN 12279 applies. Basic system requirements for gas pressure regulating stations are contained in this European Standard. Requirements for individual components (valves, regulators, safety devices, pipes, etc.) or installation of the components are contained in the appropriate European Standards. For combined regulating and measuring stations, the additional requirements of EN 1776 can apply. The requirements in this European standard do not apply to the design and construction of auxiliary facilities such as sampling, calorimetering, odorisation systems and density measuring. These facilities are covered by the appropriate European Standards, where existing, or other relevant standards. The requirements of this European standard are based on good gas engineering practice under conditions normally encountered in the gas industry. Requirements for unusual conditions cannot be specifically provided for, nor are all engineering and construction details prescribed. The requirements in this European standard are based on the physical and chemical data of gaseous fuels - including non-conventional gases - in accordance with Table 1 of EN 437:2009 for first and second family gases. Additional requirements in the case of gaseous fuels heavier than air and/or sour gases are not covered by this European Standard. The objective of this European standard is to ensure the safe operation of such stations. This does not, however, relieve all concerned of the responsibility for taking the necessary care and applying effective quality management during the design, construction and operation. This European Standard specifies common basic principles for the gas infrastructure. Users of this European Standard should be aware that more detailed national standards and/or codes of practice can exist in the CEN member countries. This European Standard is intended to be applied in association with these national standards and/or codes of practice setting out the above-mentioned basic principles. In the event of conflicts in terms of more restrictive requirements in national legislation/regulation with the requirements of this standard, the national legislation/regulation shall take precedence as illustrated in CEN/TR 13737 (all parts). CEN/TR 13737 gives: - clarification of all legislations/regulations applicable in a member state; - if appropriate, more restrictive national requirements; - a national contact point for the latest information.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard vsebuje relevantne funkcionalne zahteve za plinske postaje za regulacijo tlaka, ki so del plinskih sistemov za prenos ali distribucijo. Uporablja se pri obliki, materialih, konstrukciji, testiranju, obratovanju in vzdrževanju plinskih postaj za regulacijo tlaka. Ta evropski standard se ne uporablja za plinske postaje za regulacijo tlaka, ki so obratovale pred objavo tega standarda. Postaje, vključene v ta evropski standard, delujejo z največjim vhodnim delovnim tlakom, ki ne presega 100 barov. Pri višjih največjih vhodnih delovnih tlakih naj bi ta standard služil kot smernica. Če je sesalni cevovod postaje priključni vod, največji vhodni delovni tlak ne preseže 16 barov, načrtovani pretok pa je enak ali manjši od 200 m³/h v normalnih razmerah, potem velja standard EN 12279. V tem evropskem standardu so vključene osnovne sistemske zahteve za plinske postaje za regulacijo tlaka. Zahteve za posamezne sestavne dele (ventili, regulatorji, varnostne naprave, cevi itd.) ali inštalacija sestavnih delov so vsebovani v ustreznih evropskih standardih. Pri kombiniranih postajah za regulacijo in merjenje je mogoče, da veljajo dodatne zahteve standarda EN 1776. Zahteve v tem evropskem standardu se ne uporabljajo za projektiranje in gradnjo pomožnih obratov, kot so sistemi za vzorčenje, kalorimetrijo, odišavljenje in merjenje gostote. Ti obrati so zajeti v ustreznih evropskih standardih, če obstajajo, ali v drugih relevantnih standardih. Zahteve tega evropskega standarda temeljijo na dobri tehnološki praksi oskrbe s plinom v razmerah, ki so običajne v plinski industriji. Zahtev za neobičajne razmere ni mogoče izrecno določiti, niti niso predpisane vse inženirske in gradbene podrobnosti. Zahteve v tem evropskem standardu temeljijo na fizikalnih in kemijskih podatkih plinastih goriv, vključno z nekonvencionalnimi plini, v skladu s preglednico 1 standarda EN 437 2009 za pline prve in druge družine. Dodatne zahteve v primeru plinastih goriv, težjih od zraka, in/ali kislih plinov niso vključene v tem evropskem standardu. Cilj tega evropskega standarda je zagotoviti varno delovanje takih postaj. To pa ne odvezuje vseh vpletenih, da med načrtovanjem, gradnjo in obratovanjem ne bi poskrbeli za ustrezne ukrepe in učinkovit sistem upravljanja kakovosti. Ta evropski standard določa splošna osnovna načela za infrastrukturo za plin. Uporabniki tega evropskega standarda naj bi se zavedali, da lahko v državah članicah CEN obstajajo podrobnejši nacionalni standardi in/ali kodeksi ravnanja. Ta evropski standard je namenjen uporabi v povezavi s temi nacionalnimi standardi in/ali kodeksi ravnanja, ki določajo zgoraj navedena osnovna načela. Kadar so strožje zahteve v nacionalni zakonodaji/predpisih v nasprotju z zahtevami iz tega standarda, ima prednost nacionalna zakonodaja/predpis, kot je navedeno v standardu CEN/TR 13737 (vsi deli). CEN/TR 13737 navaja: – pojasnitev celotne zakonodaje/vseh predpisov, ki veljajo v državi članici, – po potrebi strožje nacionalne zahteve, – nacionalno kontaktno točko za najnovejše informacije.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12186:2000/A1:2005 - Sistemi oskrbe s plinom – Plinske postaje za regulacijo tlaka za transport in distribucijo – Funkcionalne zahteve 01-jan-2015
Nadomešča SIST EN 12186:2000 - Sistemi oskrbe s plinom - Plinske postaje za regulacijo tlaka za transport in distribucijo - Funkcionalne zahteve 01-jan-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi