SIST ISO 18938:2014

Oznaka standarda: SIST ISO 18938:2014
Koda projekta: 063076
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Imaging materials - Optical discs - Care and handling for extended storage
Naslov (slovenski): Upodobitveni materiali - Optične plošče - Nega in ravnanje za dolgo shranjevanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 18938:2014 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GRT - Grafična tehnologija
ICS: 35.220.30 37.040.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-12
Referenčna oznaka: ISO 18938:2014
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes general principles for the care and handling of digital optical discs during use. It addresses the issues of physical integrity of the medium necessary to preserve access to the recorded data (information). This International Standard includes recommendations for handling procedures to maximize the effective life of optical discs. Faulty handling, packing and transporting techniques and methods often cause physical damage to the discs and to the content recorded thereon. Extending the longevity of optical discs requires the identification of appropriate handling methods, as well as well-developed and implemented training programs. For the purposes of this International Standard, the term “optical disc” includes the families of compact disc (CD), digital versatile disc (DVD), high definition digital versatile disc (HD DVD) and Blu-ray disc (BD)1), and any hybrids of these families. The term “optical disc” also includes each type of disc within a family, including injection moulded [read-only memory (ROM)], dye-layer [recordable (R)] and phase change [rewritable (RW, RE), random access memory (RAM), and recordable (BD-R)] technologies. While some of the recommendations in this International Standard (e.g. those for staff training) apply specifically to large-scale or long term usage, the basics of all recommendations in this International Standard are intended to be applied in circumstances where the desired result is long-term usage of the medium whether archival, commercial or personal. This International Standard does not cover magneto-optical (MO) discs, laser discs (LD) or glass discs. At the time of writing, International Standards do not exist for HD DVD and Blu-ray discs. Nonetheless, it is believed that the recommendations in this International Standard for care and handling can equally apply to them. It is recognized that some of these requirements are not necessarily possible for the individual user to achieve. The following are within the scope of this International Standard: — use and handling environments, including pollutants, temperature and humidity and light exposure; — contamination concerns; — inspection; — cleaning and maintenance, including cleaning methods and frequency; — transportation; — disasters, including water, fire, construction and post-disaster procedures; — staff training. The quality of the data written on the disc is outside the scope of this International Standard. However, a high quality result of the recording phase is important to the longevity of information. It is advisable that a rigorous program of data integrity testing be implemented, as this forms an obligatory part of all digital long-term storage. In addition, when keeping digital information for archival purposes, it is advisable that a multiple copy/multiple location strategy be in place.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa splošna načela za nego in ravnanje z digitalnimi optičnimi ploščami med uporabo. Obravnava vprašanja fizične celovitosti medija, potrebne za ohranitev dostopa do zabeleženih podatkov (informacij). Ta mednarodni standard vključuje priporočila za postopke ravnanja za čim večji izkoristek učinkovite življenjske dobe optičnih plošč. Nepravilne tehnike in metode za ravnanje, pakiranje ter prevažanje pogosto fizično poškodujejo plošče in vsebine, zabeležene na njih. Za podaljšanje življenjske dobe optičnih plošč je potrebna opredelitev ustreznih metod za ravnanje ter dobro razvitih in izvajanih programov za usposabljanje. Za namene tega mednarodnega standarda izraz »optična plošča« zajema družine kompaktnih plošč (CD), digitalnih večstranskih plošč (DVD), visokoločljivostnih digitalnih večstranskih plošč(HD DVD) in plošč Blu-ray (BD)1) ter katere koli hibride teh družin. Izraz »optična plošča« zajema tudi vsak tip plošče v družini, vključno s tehnologijo oblikovanja z vbrizganjem [bralni pomnilnik (ROM)] in tehnologijo z barvnim slojem [zapisljivi (R)] ter fazno spremenljivo tehnologijo [prepisljivi (RW, RE), bralno-pisalni pomnilnik (RAM) in zapisljivi (BD-R)]. Čeprav se nekatera priporočila iz tega mednarodnega standarda (npr. priporočila za usposabljanje osebja) uporabljajo posebej za obsežno ali dolgoročno uporabo, so osnove vseh priporočil v tem mednarodnem standardu namenjene uporabi v okoliščinah, v katerih je želeni rezultat dolgoročna uporaba medija, in sicer arhivska, poslovna ali osebna. Ta mednarodni standard ne obravnava magnetno-optičnih (MO) plošč, laserskih plošč (LD) ali steklenih plošč. V času pisanja ni mednarodnih standardov za plošče HD DVD in Blu-Ray. Vseeno velja, da se lahko priporočila v tem mednarodnem standardu za nego in ravnanje enakovredno uporabljajo tudi zanje. Priznava se, da posamezni uporabnik morda ne more izpolniti nekaterih zahtev. Naslednje spada na področje uporabe tega mednarodnega standarda: – okolja za uporabo in ravnanje, vključno z onesnaževali, temperaturo in vlažnostjo ter izpostavljenostjo svetlobi; – vprašanja v zvezi z onesnaženostjo; – inšpekcijski pregled; – čiščenje in vzdrževanje, vključno s čistilnimi metodami in pogostostjo; – prevoz; – katastrofe, vključno z vodo, ognjem, gradnjo in postopki po katastrofi; – usposabljanje osebja. Kakovost podatkov, zapisanih na plošči, je zunaj področja uporabe tega mednarodnega standarda. Vendar je visokokakovosten rezultat snemalne faze pomemben za dolgo življenjsko dobo informacij. Priporoča se izvedba strogega programa preskušanja celovitosti podatkov, saj to tvori obvezen del vsega digitalnega dolgoročnega shranjevanja. Poleg tega se pri hranjenju digitalnih informacij za arhivske namene priporoča uporaba strategije z več kopijami/več lokacijami.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 18938:2011 - Upodobitveni materiali - Optične plošče - Nega in ravnanje za dolgo shranjevanje 01-Dec-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi