SIST ISO 21127:2017

Oznaka standarda: SIST ISO 21127:2017
Koda projekta: 057832
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- A reference ontology for the interchange of cultural heritage information
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Referenčna ontologija za izmenjavo informacij o kulturni dediščini
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
oSIST ISO 21127:2016 angleški jezik Withdrawn SIST-N: 108.00 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 21127:2017 angleški jezik Active SIST-N: 108.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 35.240.99 97.195
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes guidelines for the exchange of information between cultural heritage institutions. In simple terms, this can be defined as the information managed by museums, libraries, and archives. A more detailed definition can be articulated by defining both the intended scope, a broad and maximally inclusive definition of general principles, and the practical scope, which is defined by reference to a set of specific museum documentation standards and practices. The intended scope of this International Standard is defined as the exchange and integration of heterogeneous scientific documentation relating to museum collections. This definition requires further elaboration. — The term “scientific documentation” is intended to convey the requirement that the depth and quality of descriptive information that can be handled by this International Standard need to be sufficient for serious academic research. This does not mean that information intended for presentation to members of the general public is excluded, but rather that this International Standard is intended to provide the level of detail and precision expected and required by museum professionals and researchers in the field. — The term “museum collections” is intended to cover all types of material collected and displayed by museums and related institutions, as defined by ICOM3). This includes collections, sites, and monuments relating to fields such as social history, ethnography, archaeology, fine and applied arts, natural history, history of sciences and technology. — The documentation of collections includes the detailed description of individual items within collections, groups of items, and collections as a whole. This International Standard is specifically intended to cover contextual information (i.e. the historical, geographical, and theoretical background that gives museum collections much of their cultural significance and value). — The exchange of relevant information with libraries and archives, and harmonization with their models, falls within the intended scope of this International Standard. — Information required solely for the administration and management of cultural institutions, such as information relating to personnel, accounting, and visitor statistics, falls outside the intended scope of this International Standard. The practical scope4) of this International Standard is the set of reference standards for museum documentation that have been used to guide and validate its development. This International Standard covers the same domain of discourse as the union of these reference documents; consequently, for any data that is correctly encoded in accordance with any of these reference documents, a form of encoding can be created that is both compatible with the current standard and which entails no semantic loss.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard podaja smernice za izmenjavo informacij med institucijami za kulturno dediščino. Te so lahko preprosto opredeljene kot informacije, s katerimi upravljajo muzeji, knjižnice in arhivi. Podrobnejšo opredelitev se lahko oblikuje tako, da se opredeli namenski obseg, tj. široka in kar najbolj vključujoča opredelitev splošnih načel, ter praktični obseg, ki je opredeljen s sklicem na skupino določenih standardov in praks glede muzejske dokumentacije. Namenski obseg tega mednarodnega standarda je opredeljen kot izmenjava in integracija heterogene znanstvene dokumentacije, ki je povezana z muzejskimi zbirkami. To opredelitev je treba dodatno izpopolniti. – Izraz »znanstvena dokumentacija« določa zahtevo, da morata biti globina in kakovost opisnih informacij, ki jih lahko ureja ta mednarodni standard, ustrezni za resno akademsko raziskavo. To ne pomeni, da so informacije, namenjene predstavitvi širši publiki, izključene, ampak da je namen tega mednarodnega standarda zagotavljati raven podrobnosti in natančnosti, ki jo pričakujejo in zahtevajo muzejski strokovnjaki in raziskovalci na tem področju. – Izraz »muzejske zbirke« zajema vse vrste materialov, ki jih zbirajo in razstavljajo muzeji in z njimi povezane ustanove, kot določa ICOM). To vključuje zbirke, najdišča in spomenike, ki spadajo na področja, kot so družbena zgodovina, etnografija, arheologija, umetnost in uporabna umetnost, naravoslovje ter zgodovina znanosti in tehnologije. – Dokumentiranje zbirk vključuje podroben opis posameznih elementov znotraj zbirk, skupin elementov in celotnih zbirk. Ta mednarodni standard zajema kontekstualne informacije (tj. zgodovinsko, geografsko in teoretsko ozadje, ki muzejskim zbirkam dajejo dobršen del njihove kulturne pomembnosti in vrednosti). – Izmenjava ustreznih informacij s knjižnicami in arhivi ter uskladitev z njihovimi modeli spadata na predvideno področje uporabe tega mednarodnega standarda. – Informacije, ki se zahtevajo samo za administrativne zadeve kulturnih ustanov in njihovo upravljanje, kot so informacije o osebju, računovodski podatki in statistike obiskovalcev, ne spadajo na predvideno področje uporabe tega mednarodnega standarda. Praktični obseg tega mednarodnega standarda predstavlja skupina referenčnih standardov o muzejski dokumentaciji, ki se uporabljajo za usmerjanje in ocenjevanje njenega razvoja. Ta mednarodni standard zajema isto domeno diskurza kot skupina teh referenčnih dokumentov; posledično se lahko za vse podatke, ki so pravilno zapisani skladno s katerimkoli od teh referenčnih dokumentov, oblikuje oblika zapisa, ki je združljiva s trenutnim standardom in hkrati ne vodi do pomenske izgube v podatkih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 21127:2009 - Informatika in dokumentacija - Referenčna ontologija za izmenjavo informacij o kulturni dediščini 01-sep-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi