SIST-TP CLC/TR 50503:2010

Oznaka standarda: SIST-TP CLC/TR 50503:2010
Koda projekta: 22541
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Guidelines for the inventory control, management, decontamination and or disposal of electrical equipment and insulating liquids containing PCBs
Naslov (slovenski): Smernice za obvladovanje zalog, upravljanje, dekontaminacijo oziroma odstranjevanje električne opreme in izolacijskih tekočin, ki vsebujejo PCB
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CLC/TR 50503:2010 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki
ICS: 29.040.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-04
Referenčna oznaka: CLC/TR 50503:2010
Področje projekta (angleško): The scope of this Technical report is to provide guidance for the activities of inventory, control, management, decontamination and/or disposal of equipment and containers with insulating liquid containing PCBs, in compliance with the Council Directives (96/59/EC), using Best Available Techniques - BAT - (96/61/EC), Commission Decision (2001/68/EC), Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) and/or with appropriate national or local legislation. This Technical report is addressed, in particular, toward the Life Cycle Management (LCM) of insulating liquids and it has been developed in accordance with the following objectives: a) reduction of risks for workers, public health and the environment, arising from human error, malfunction, or failures of the equipment that could cause fires or spillage of hazardous and Persistent Organic Pollutants (POPS)s; b) implementation of the “Best Available Techniques” (BAT),”Best Environmental Practices”(BEP)and methodologies available for safety, whilst taking into account the surroundings and the criteria of self-sufficiency and functional recovery; c) technical feasibility of the activities within the prescribed time schedules, taking into account current legislation and economic feasibility. NOTE 1 For those CENELEC countries in which the European Directives do not apply, this Technical report has an informative purpose only. Different limits from those given in the present Technical report are required in some countries. NOTE 2 For those countries outside of European Community the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) should be applied. NOTE 3 When reading this Technical report, reference should also be made to Annex C of EN 50195 and Annex B of EN 50225, because in some EU countries (i.e. France, Italy, Poland, Spain, etc.) there are other mandatory requirements.
Področje projekta (slovensko): Namen tega tehničnega poročila je zagotavljanje vodila za obvladovanje zalog, upravljanje, dekontaminacijo oziroma odstranjevanje opreme in vsebnikov z izolacijskimi tekočinami, ki vsebujejo PCB, v skladu z direktivo Sveta (96/59/ES), z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik - BAT – (96/61/ES), odločbo Komisije (2001/68/ES), Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalcih (POP) in/ali ustrezno nacionalno ali lokalno zakonodajo. To tehnično poročilo obravnava predvsem upravljanje življenjskega cikla (LCM) izolacijskih tekočin in je bil pripravljen v skladu z naslednjimi cilji: a) zmanjševanje tveganja za delavce, javno zdravje in okolje, do katerega prihaja zaradi človeških napak, nepravilnega delovanja ali okvar opreme, ki bi lahko povzročili požare ali razlitje nevarnih in obstojnih organskih onesnaževalcev (POP); b) izvajanje »najboljših razpoložljivih tehnik« (BAT), »najboljših okoljskih praks« (BEP) in metodologij, ki so na voljo za varnost, ob upoštevanju okolice in meril samozadostnosti ter funkcionalne obnove; c) tehnična izvedljivost dejavnosti v predpisanem časovnem okviru, ob upoštevanju veljavne zakonodaje in ekonomske izvedljivosti. OPOMBA 1: Za tiste države CENELEC, v katerih evropske direktive ne veljajo, je to tehnično poročilo le informativnega pomena. V nekaterih državah so zahtevane meje, ki se razlikujejo od mej, navedenih v tem tehničnem poročilu. OPOMBA 2: Za države zunaj Evropske skupnosti velja Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalcih (POP). OPOMBA 3: Ob branju tega tehničnega poročila se je treba sklicevati tudi na Dodatek C EN 50195 in Dodatek B EN 50225, ker so v nekaterih državah EU (tj. v Franciji, Italiji, na Poljskem, v Španiji, itd.) veljajo druge obvezne zahteve.

Najbolje prodajani standardi