SIST EN 15320:2011

Oznaka standarda: SIST EN 15320:2011
Koda projekta: 00224184
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Identification card systems - Surface transport applications - Interoperable Public Transport Applications - Framework
Naslov (slovenski): Sistemi z identifikacijskimi karticami - Aplikacije za prevoze po kopnem - Aplikacija za interoperabilni javni prevoz - Okvir
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15320:2011 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 35.240.15 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-05
Referenčna oznaka: EN 15320:2007
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies sets of data presented at an interface, the card sub-system interface, in a structured form as well as the rules for dealing with that data to enable products such as tickets to be written to a Machine Readable Card in a manner which will minimise the amount of data to be held on the card while allowing an authorised party to be able to access and interpret the data easily and efficiently. This is the basis for practical interoperability and as such, this European Standard forms the foundation of interoperability across systems subject to commercial agreements and interchange of details concerning how this European Standard has been physically interpreted. As part of this capability, the design of the data environment allows for the addition of new sets of data to represent new or modified transport products without compromising the ability of existing terminals to continue to handle all sets of data held on the card, whether or not they are to be interpreted and possibly used. Associated with the data is the set of processes which applies to the data within the application. The inclusion of process in the standard means that similar data will be treated in a similar way by all external services and terminals leading to true interoperability that can be achieved and maintained through this European Standard. In addition, acknowledgement that the application specifies both data and process also implies that it needs to consider security both at the level of access rights to data and the security of the overall environment in which it operates. The security related clauses in this European Standard define the minimum requirement of functionality necessary such that interoperability may be supported while protecting information stored within the application from unauthorised access and accidental or malicious damage. This European Standard defines an abstract card to card accepting device application interface which may be implemented, entirely at the card edge, or may include some logic in the card accepting device dependent upon the capability of the card. The view of security is similar in terms of an external system accessing, via the abstract interface, Machine Readable Cards, which may be just a card or a card – card accepting device combination. This means that security controls may exist in the card, the card accepting device or a combination of both. Additional descriptions of security architecture and expected implementation issues are described in Clauses 7 and 8. This European Standard describes the minimum requirements for an interoperable transport application that may exist on a Machine Readable Card, either alone or together with other applications, and it is therefore a description of data sets and formats at the logical level. The abstract interface needs to support many Machine Readable Card varieties that conform to a contactless interface compatible with ISO/IEC 14443. ISO/IEC 14443 Parts 1 to 3 need to be supported. While this European Standard applies specifically to Machine Readable Cards, others may wish privately to use it with other customer media such as key fobs, subject to the customer media being able to interface with card acceptance devices supporting this European Standard where interoperability is required. (...)
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa nize podatkov, predstavljene pri vmesniku in pri podsistemskem vmesniku za kartice ter v strukturirani obliki, in pravila za obravnavo teh podatkov, da omogočajo proizvodom, kot so vozovnice, da se napišejo na strojno berljive kartice v taki obliki, ki bo minimizirala količino podatkov, ki jih mora kartica vsebovati, medtem ko dopušča pristojni stranki, da dostopa do podatkov in jih razlaga preprosto in učinkovito. To je osnova za praktično interoperabilnost in kot tak ta evropski standard tvori temelje meobratovalnosti pri sistemih, ki so predmet gospodarskih dogovorov in izmenjave podrobnosti, ki zadevajo način fizične razlage tega evropskega standarda. Kot del te zmožnosti načrt podatkovnega okolja dopušča dodajanje novih nizov podatkov za predstavitev novih ali prilagojenih transportnih proizvodov, ne da bi bila ogrožena zmožnost obstoječih terminalov, da nadaljujejo obvladovanje vseh nizov podatkov, ki jih kartica vsebuje, ne glede na to, ali se bodo razlagali in po možnosti uporabili. S podatki je povezan niz procesov, ki veljajo za podatke v aplikaciji. Vključitev procesov v standard pomeni, da bodo podobne podatke obravnavali podobno vse zunanje storitve in terminali, kar vodi do prave interoperbilnosti, ki se lahko doseže in vzdržuje s tem evropskim standardom. Poleg tega potrditev, da aplikacija določa podatke in procese, pomeni tudi, da je treba upoštevati varnost obeh na nivoju dostopnih pravic do podatkov in varnost celotnega okolja, v katerem deluje. Z varnostjo povezani členi v tem evropskem standardu določajo minimalne zahteve glede funkcionalnosti, potrebne, da je lahko interoperabilnost podprta med varovanjem informacij, hranjenih v aplikaciji, pred nepooblaščenim dostopom in nezgodno ali zlonamerno škodo. Ta evropski standard določa abstraktno aplikacijsko povezavo sprejemne naprave kartica-kartica, ki je lahko izvedena v celoti na robu kartice, lahko pa vključi nekaj logike v napravo za sprejemanje kartic, odvisno od zmogljivosti kartice. Pogled na varnost je podoben pri dostopanju zunanjega sistema, ki skozi abstraktno povezavo dostopa do strojno berljivih kartic, ta pa je lahko samo kartica ali kombinacija kartica-naprava, ki sprejema kartice. To pomeni, da lahko obstajajo varnostne kontrole v kartici, napravi za sprejemanje kartic ali kombinaciji obeh. Dodatni opisi varnostne arhitekture in pričakovanih izvedbenih vprašanj so opisani v klavzulah 7 in 8. Ta evropski standard opisuje minimalne zahteve za interoperabilno transportno aplikacijo, ki lahko obstaja na strojno berljivi kartici ali sama ali skupaj z drugimi aplikacijami in je potemtakem opis nizov podatkov in formatov na logičnem nivoju. Abstraktni vmesnik mora podpirati več različnih strojno berljivih kartic, ki so v skladu z brezkontaktnim vmesnikom, združljivim z ISO/IEC 14443. Dele ISO/IEC 14443 od 1 do 3 je treba podkrepiti. Čeprav ta evropski standard velja posebej za strojno berljive kartice, ga bodo morda drugi želeli zasebno uporabiti z drugimi mediji strank, kot so žepni ključki, ob upoštevanju, da so se mediji strank zmožni povezati z napravami za sprejemanje kartic, na katerih temelji ta evropski standard, kadar je potrebna interoperabilnost.

Najbolje prodajani standardi