SIST EN 14885:2019

Oznaka standarda: SIST EN 14885:2019
Koda projekta: 00216115
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Chemical disinfectants and antiseptics - Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics
Naslov (slovenski): Kemična razkužila in antiseptiki - Uporaba evropskih standardov za kemična razkužila in antiseptike
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14885:2019 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 11.080.20 71.100.35
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-01
Referenčna oznaka: EN 14885:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the European Standards to which products have to conform in order to support the claims for microbicidal activity which are referred to in this European Standard. This European Standard also specifies terms and definitions which are used in European Standards. It is applicable to products for which activity is claimed against the following microorganisms: vegetative bacteria (including mycobacteria and Legionella), bacterial spores, yeasts, fungal spores and viruses (including bacteriophages). It is intended to: a) enable manufacturers of products to select the appropriate standards to be used in order to provide data which support their claims for a specific product; b) enable users of the product to assess the information provided by the manufacturer in relation to the use for which they intend to use the product; c) assist regulatory authorities in assessing claims made by the manufacturer or by the person responsible for placing the product on the market. It is applicable to products to be used in the area of human medicine, the veterinary area and in food, industrial, domestic and institutional areas. In the area of human medicine, it is applicable to chemical disinfectants and antiseptics to be used in areas and situations where disinfection or antisepsis is medically indicated. Such indications occur in patient care - in hospitals, in community medical facilities and dental institutions, - in clinics of schools, of kindergartens and of nursing homes, - and may also occur in the workplace and in the home. It may also include services such as in laundries and kitchens supplying products directly for the patient. In the veterinary area it is applicable to chemical disinfectants and antiseptics to be used in the areas of breeding, husbandry, veterinary care facilities, production, transport and disposal of animals. It is not applicable to chemical disinfectants used in the food chain following death and entry to the processing industry. In food, industrial, domestic and institutional areas it is applicable to chemical disinfectants and antiseptics to be used in processing, distribution and retailing of food of animal or vegetable origin. It is also applicable to products for all public areas where disinfection is not medically indicated (homes, catering, schools, nurseries, transports, hotels, offices etc.) and products used in packaging, biotechnology, pharmaceutical, cosmetic etc. industries. This European Standard is also applicable to active substances and products under development for which no area of application has yet been specified. This European Standard does not refer to methods for testing the toxicological and ecotoxicological properties of products or active substances.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa evropske standarde, s katerimi morajo biti skladni izdelki za dokazovanje trditev o mikrobicidnem delovanju, zajetih v tem evropskem standardu. Ta evropski standard določa tudi izraze in definicije, ki se uporabljajo v evropskih standardih. Uporablja se za izdelke, ki delujejo proti naslednjim mikroorganizmom: vegetativnim bakterijam (vključno z mikobakterijami in legionelo), bakterijskim sporam, glivam, glivnim sporam in virusom (vključno z bakteriofagi). Nameni standarda so: a) omogočanje proizvajalcem izdelkov, da izberejo primerne standarde za pridobivanje podatkov, ki podpirajo njihove trditve za določen izdelek; b) omogočanje uporabnikom izdelkov, da ocenijo informacije, ki jih zagotovi proizvajalec, glede na namen uporabe izdelka; c) pomoč regulativnim organom pri ocenjevanju trditev proizvajalca ali osebe, ki izdelek da na trg. Uporablja se za izdelke, ki se uporabljajo v humani medicini in veterini ter živilski in drugih industrijah, javnih ustanovah in gospodinjstvu. Na področju humane medicine se uporablja za kemična razkužila in antiseptike, ki se uporabljajo na področjih in v primerih, kjer obstajajo zdravstvene indikacije za razkuževanje ali antisepso. Te indikacije se pojavljajo pri negi bolnikov: – v bolnišnicah, javnih zdravstvenih in zobozdravstvenih ustanovah; – v ambulantah šol, vrtcev in domov za starejše; – in lahko nastanejo tudi na delovnem mestu ali doma. Vključujejo lahko tudi storitvene prostore, kot so pralnice in kuhinje, ki proizvode dostavljajo neposredno bolnikom. Na področju veterine se uporablja za kemična razkužila in antiseptike, ki se uporabljajo na področjih vzreje, živinoreje, veterinarskih ustanov, proizvodnje, prevoza in odstranjevanja živali. Ne uporablja se za kemična razkužila, ki se uporabljajo v prehrambeni verigi po smrti in so del predelovalne industrije. V živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah se uporablja za kemična razkužila in antiseptike, ki se uporabljajo pri predelavi, distribuciji in prodaji živil živalskega ali rastlinskega izvora. Uporablja se tudi za izdelke za vsa javna področja, kjer ni zdravstvenih indikacij za dezinfekcijo (domovi, gostinstvo, šole, vrtci, prevozna sredstva, hoteli, pisarne itd.), ter za izdelke, ki se uporabljajo v industriji pakiranja, biotehnologije, farmacevtski industriji, kozmetični industriji itd. Ta evropski standard se uporablja tudi za aktivne snovi in izdelke v razvoju, za katere področje uporabe še ni bilo določeno. Ta evropski standard se ne nanaša na metode za preskušanje toksikoloških in ekotoksikoloških lastnosti izdelkov ali aktivnih snovi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14885:2015 - Kemična razkužila in antiseptiki - Uporaba evropskih standardov za kemična razkužila in antiseptike 01-jan-2019
Revidiran oSIST prEN 14885:2020 - Kemična razkužila in antiseptiki - Uporaba evropskih standardov za kemična razkužila in antiseptike 01-nov-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi