SIST EN 301 549 V2.1.2:2018

Oznaka standarda: SIST EN 301 549 V2.1.2:2018
Koda projekta: 50127
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Accessibility requirements for ICT products and services
Naslov (slovenski): Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKT
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 301 549 V2.1.2:2018 slovenski jezik Active SISTP-SR: 202.07 EUR
PDF
Papir
SIST EN 301 549 V2.1.2:2018 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih
ICS: 35.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-11
Področje projekta (angleško): The present document specifies the functional accessibility requirements applicable to ICT products and services, together with a description of the test procedures and evaluation methodology for each accessibility requirement in a form that is suitable for use in public procurement within Europe. The present document might be useful for other purposes such as procurement in the private sector. The relationship between the present document and the essential requirements of Directive 2016/2102 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies [i.28] is given in Annex A. The present document contains the necessary functional requirements and provides a reference document such that if procedures are followed by different actors, the results of testing are similar and the interpretation of those results is clear. The test descriptions and evaluation methodology included in the present document are elaborated to a level of detail compliant with ISO/IEC 17007:2009 [i.14], so that conformance testing can give conclusive results. All clauses except those in clause 12, related to documentation and support services, are self-scoping. This means they are introduced with the phrase 'Where ICT '. Compliance is achieved either when the pre-condition is true and the corresponding test (in Annex C) is passed, or when the pre-condition is false (i.e. the pre-condition is not met or not valid). NOTE 1: Compliance issues are covered in normative clause C.1. The inherent nature of certain situations makes it impossible to make reliable and definitive statements that accessibility requirements have been met. In those situations therefore, the requirements in the present document are not applicable: • when the product is in a failure, repair or maintenance state where the ordinary set of input or output functions are not available; • during those parts of start-up, shutdown, and other state transitions that can be completed without user interaction. NOTE 2: Even in the above situations, it is best practice to apply requirements in the present document wherever it is feasible and safe to do so.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve za funkcijsko dostopnost proizvodov in storitev IKT, vključno z opisom preskusnih postopkov in metodologije ocenjevanja, za vsako zahtevo za dostopnost v obliki, ki bi se lahko uporabila pri javnem naročanju znotraj Evrope. Ta dokument je morda uporaben tudi za druge namene, kot je naročanje v zasebnem sektorju. Razmerje med tem dokumentom in bistvenimi zahtevami Direktive 2016/2102 o dostopnosti spletnih mest in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja [i.28] je podano v dodatku A. Ta dokument vsebuje potrebne funkcijske zahteve in predstavlja referenčni dokument, tako da so rezultati testiranja podobni in je razlaga teh rezultatov jasna, tudi če postopke spremljajo različni akterji. Opisi testov in metodologija ocenjevanja, ki so vključeni v trenutnem dokumentu, so opredeljeni na nivoju podrobne skladnosti s standardom ISO/IEC 17007:2009 [i.14], zato da je mogoče s preizkušanjem skladnosti zagotoviti prepričljive rezultate. Vse točke, razen tistih iz točke 12, ki se nanašajo na dokumentacijo in storitve podpore, so samoocenljive. To pomeni, da so vključene ob uporabi izraza »pri čemer IKT «. Skladnost je zagotovljena, če je predpogoj resničen in ustrezen preskus (v dodatku C) opravljen ali če je predpogoj napačen (tj. predpogoj ni izpolnjen ali ni veljaven). OPOMBA 1: Skladnost je navedena v normativni točki C.1. Zaradi značilnosti nekaterih situacij ni mogoče podati zanesljivih in dokončnih izjav, da so zahteve za dostopnost izpolnjene. Zato se v takih situacijah zahteve v trenutnem dokumentu ne uporabljajo: • če je izdelek okvarjen, v popravilu ali se na njem izvaja vzdrževanje, kar pomeni, da običajni nabor vhodnih ali izhodnih funkcij ni na voljo; • med zagonom sistema, zaustavitvijo sistema in med drugimi prehodnimi stanji, ki se lahko izvedejo brez pomoči uporabnika. OPOMBA 2: Tudi v že omenjenih primerih je najbolje, da zahteve v trenutnem dokumentu upoštevamo, kadar je to mogoče in varno.

Najbolje prodajani standardi