SIST EN 16230-1:2014+A1:2015

Oznaka standarda: SIST EN 16230-1:2014+A1:2015
Koda projekta: 00354008
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Leisure karts - Part 1: Safety requirements and test methods for karts
Naslov (slovenski): Gokarti za prosti čas - 1. del: Varnostne zahteve in preskusne metode za gokarte
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16230-1:2014+A1:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 43.100 97.220.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-02
Referenčna oznaka: EN 16230-1:2013+A1:2014
Področje projekta (angleško): This European Standard is applicable for karts, according to 3.1, that are not intended to be used on public roads. This European Standard applies to: - leisure karts only; - karts propelled by a combustion engine, including LPG combustion engines; - karts used on indoor and outdoor tracks, permanent or temporary; - karts used on supervised tracks designed for leisure karting, with a sealed ground (such as asphalt, concrete, ice or snow). This European Standard does not apply to: - karts used for competition organised by and under the responsibility of the CIK-FIA and/or ASN, ensuring through the granting of licenses by an ASN or one of its affiliated members as defined in the International Sporting code, compliance with the safety, sporting, disciplinary and technical rules of the CIAK-FIA and/ or ASN; - karts designed exclusively for competition and toys; - cross country karts; - karts with two or more seats; - karts used on tracks not mentioned above (such as mud, earth); - karts used in amusement parks. The requirements related to the hazards of electrical propulsion are not covered in this European Standard. The requirements related to whole-body vibration are not covered in this European Standard. This European Standard specifies appropriate measures to eliminate or reduce the risks arising from significant hazards, hazardous situations and events (see Clause 6) during operation and maintenance of the karts, when carried out as intended by the manufacturer. Safety in karting activities is dependent on a correct interaction between leisure karts and the track equipment and facilities. General recommendations for tracks to be used for leisure karting are included in this part of the standard. This document is not applicable to karts that are manufactured before the date of publication of this European Standard by CEN. NOTE Specific requirements for tracks design and operation will be included in a future Part 2 of this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za gokarte v skladu s točko 3.1, ki niso namenjeni uporabi na javnih cestah. Ta evropski standard se uporablja: – samo za gokarte za prosti čas; – za gokarte, ki jih poganja motor z notranjim zgorevanjem, vključno z motorji z zgorevanjem, ki jih poganja utekočinjeni naftni plin; – za gokarte, ki se uporabljajo na notranjih in zunanjih progah, stalno ali začasno; – za gokarte, ki se uporabljajo na nadzorovanih progah, namenjenih vožnji z gokarti za prosti čas, z zatesnjeno površino (kot je asfalt, beton, led ali sneg). Ta evropski standard se ne uporablja za: – gokarte, ki se uporabljajo za tekmovanja, ki jih organizirata CIK-FIA in/ali ASN ter sta za njih odgovorna, pri čemer se prek podeljevanja licenc, ki ga izvaja ASN ali eden od njegovih pridruženih članov, kot je opredeljeno v Mednarodnem športnem pravilniku, zagotovi skladnost z varnostnimi, športnimi, disciplinskimi in tehničnimi pravili CIAK-FIA in/ali ASN; – gokarte, zasnovane izključno za tekmovanje in kot igrača; – terenske gokarte; – gokarte z dvema sedežema ali več; – gokarte, ki se uporabljajo na progah, ki niso navedene zgoraj (kot so blato, zemlja); – gokarte, ki se uporabljajo v zabaviščnih parkih. Zahteve, povezane z nevarnostmi električnega pogona, niso obravnavane v tem evropskem standardu. Zahteve, povezane z vibriranjem celotnega telesa, niso obravnavane v tem evropskem standardu. Ta evropski standard določa ustrezne ukrepe za odpravo ali zmanjšanje tveganj, ki izhajajo iz pomembnih nevarnosti, nevarnih razmer in dogodkov (glej točko 6) med delovanjem in vzdrževanjem gokartov, kadar se ti izvajajo v skladu z namenom proizvajalca. Varnost pri vožnji z gokarti je odvisna od pravilnega medsebojnega vplivanja med gokarti za prosti čas ter opremo in funkcijami proge. Splošna priporočila za proge, ki se uporabljajo za vožnjo z gokarti za prosti čas, so vključeni v ta del standarda. Ta dokument se ne uporablja za gokarte, izdelane pred datumom izdaje tega evropskega standarda s strani CEN. OPOMBA: Posebne zahteve za zasnovo in delovanje prog bodo vključene v prihodnji 2. del tega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 16230-1:2014/kFprA1:2014 - Gokarti za prosti čas - 1. del: Varnostne zahteve in preskusne metode za gokarte 01-Feb-2015
Konsolidira SIST EN 16230-1:2014 - Gokarti za prosti čas - 1. del: Varnostne zahteve in preskusne metode za gokarte 01-Feb-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi