SIST EN 14211:2012

Oznaka standarda: SIST EN 14211:2012
Koda projekta: 00264115
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence
Naslov (slovenski): Zunanji zrak - Standardna metoda za določevanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega monoksida s kemiluminiscenco
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14211:2012 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2012
Refer. št. objave: Sporocila 2012-12
Referenčna oznaka: EN 14211:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a continuous measurement method for the determination of the concentrations of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide present in ambient air based on the chemiluminescence measuring principle. This standard describes the performance characteristics and sets the relevant minimum criteria required to select an appropriate chemiluminescence analyser by means of type approval tests. It also includes the evaluation of the suitability of an analyser for use in a specific fixed site so as to meet the data quality requirements as specified in Annex I of Directive 2008/50/EC [1] and requirements during sampling, calibration and quality assurance for use. The method is applicable to the determination of the concentration of nitrogen dioxide present in ambient air up to 500 µg/m3. This concentration range represents the certification range for NO2 for the type approval test. The method is applicable to the determination of the concentration of nitrogen monoxide present in ambient air up to 1 200 µg/m3. This concentration range represents the certification range for NO for the type approval test. NOTE 1 It is possible to use other ranges depending on the levels present in ambient air. NOTE 2 When this European Standard is used for other purposes than for measurements required by Directive 2008/50/EC, the ranges and uncertainty requirements may not apply. The method covers the determination of ambient air concentrations of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide in zones classified as rural areas, urban-background areas and traffic-orientated locations and locations influenced by industrial sources. The results are expressed in µg/m3 (at 20 °C and 101,3 kPa). NOTE 3 500 µg/m3 of NO2 corresponds to 261 nmol/mol of NO2 at 20 °C and 101,3 kPa. 1 200 µg/m3 of NO corresponds to 962 nmol/mol of NO at 20 °C and 101,3 kPa. This standard contains information for different groups of users. Clauses 5 to 7 and Annexes B and C contain general information about the principles of NOx measurement by chemiluminescence analyser and sampling equipment. Clause 8 and Annex E are specifically directed towards test houses and laboratories that perform type-approval testing of NOx analysers. These sections contain information about: - Type-approval test conditions, test procedures and test requirements; - Analyser performance requirements; - Evaluation of the type-approval test results; - Evaluation of the uncertainty of the measurement results of the NOx analyser based on the type-approval test results. Clauses 9 to 11 and Annexes F and G are directed towards monitoring networks performing the practical measurements of NOx in ambient air. These sections contain information about: - Initial installation of the analyser in the monitoring network and acceptance testing; - Ongoing quality assurance/quality control; - Calculation and reporting of measurement results; - Evaluation of the uncertainty of measurement results under practical monitoring conditions.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa metodo stalnega merjenja za določitev koncentracij dušikovega dioksida in dušikovega monoksida v zunanjem zraku na podlagi kemoluminiscenčnega merilnega principa. Ta standard opisuje lastnosti delovanja in vzpostavlja ustrezna minimalna merila, ki so potrebna za izbiro primernega kemoluminiscenčnega analizatorja s homologacijskimi preizkusi. Vključuje tudi oceno ustreznosti analizatorja za uporabo na specifičnem fiksnem mestu, da se izpolnijo zahteve o kakovosti podatkov, kot je opredeljeno v Prilogi I Direktive 2008/50/EC [1], ter zahteve med vzorčenjem, kalibriranjem in zagotavljanjem kakovosti za uporabo. Ta metoda velja za določitev koncentracije dušikovega dioksida v zunanjem zraku do vrednosti 500 µg/m3. Ta razpon koncentracije predstavlja razpon certificiranja za NO2 za homologacijski preizkus. Ta metoda velja za določitev koncentracije dušikovega monoksida v zunanjem zraku do vrednosti 1.200 µg/m3. Ta razpon koncentracije predstavlja razpon certificiranja za NO za homologacijski preizkus. OPOMBA 1: mogoča je uporaba drugih razponov, odvisno od ravni v zunanjem zraku. OPOMBA 2: ko se ta evropski standard uporablja za druge namene, ne za meritve v skladu z Direktivo 2008/50/ES, zahteve glede razponov in negotovosti ne veljajo. Ta metoda pokriva določitev koncentracij dušikovega dioksida in dušikovega monoksida v zunanjem zraku na področjih, ki so uvrščena med podeželska območja, območja v urbanem okolju, prometna območja in lokacije, na katere vplivajo industrijski viri. Rezultati so izraženi v µg/m3 (pri 20 °C in 101,3 kPa). OPOMBA: 3.500 µg/m3 NO2 ustreza 261 nmol/mol NO2 pri 20 °C in 101,3 kPa. 1.200 µg/m3 NO ustreza 962 nmol/mol NO pri 20 °C in 101,3 kPa. Ta standard vsebuje informacije za različne skupine uporabnikov. Določbe od 5 do 7 ter dodatka B in C vsebujejo splošne informacije o načelih merjenja NOx s kemoluminiscenčnimi analizatorji in opremo za vzorčenje. Osrednji predmet obravnave določbe 8 in dodatka E so laboratoriji, ki izvajajo homologacijske preizkuse analizatorjev NOx. Ti razdelki vsebujejo informacije o naslednjem: – pogoji homologacijskega preizkusa, preizkusni postopki in zahteve; – zahteve glede učinkovitosti analizatorja; – ocena rezultatov homologacijskega preizkusa; – ocena negotovosti rezultatov analizatorja NOx na podlagi rezultatov homologacijskega preizkusa. Osrednji predmet obravnave določb od 9 do 11 ter Dodat F in G je spremljanje delovanja mrež pri praktičnih meritvah NOx v zunanjem zraku. Ti razdelki vsebujejo informacije o naslednjem: – začetna namestitev analizatorja v mreži za spremljanje stanja in preizkušanje ustreznosti; – tekoče zagotavljanje kakovosti/nadzor kakovosti; – računanje in poročanje rezultatov merjenja; – ocena negotovosti rezultatov merjenja v okviru pogojev praktičnega spremljanja.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14211:2005 - Kakovost zunanjega zraka – Standardna metoda za določanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega monoksida s kemiluminiscenco 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 14211:2005 - Kakovost zunanjega zraka – Standardna metoda za določanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega monoksida s kemiluminiscenco 01-Dec-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi