SIST ISO 13611:2017

Oznaka standarda: SIST ISO 13611:2017
Koda projekta: 054082
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Interpreting -- Guidelines for community interpreting
Naslov (slovenski): Tolmačenje - Smernice za tolmačenje za potrebe skupnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 13611:2017 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija
ICS: 01.020 03.080.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: ISO 13611:2014
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes criteria and recommendations for community interpreting during oral and signed communication that enables access to services for people who have limited proficiency in the language of such services. Community interpreting occurs in a wide variety of private and public settings and supports equal access to community and/or public services. This International Standard addresses community interpreting as a profession, not as an informal practice such as interpreting performed by friends, family members, children, or other persons who do not have the competences and qualifications specified in this International Standard or who do not follow a relevant Code of Ethics. This International Standard is a guidance document. It establishes and provides the basic principles and practices necessary to ensure quality community interpreting services for all language communities, for end users, as well as for requesters, and service providers. Furthermore, it provides general guidelines that are common to all forms of community interpreting. This International Standard is applicable to settings wherever speakers of non-societal languages need to communicate to access services. The settings vary and can include, among others, the following: — public institutions (schools, universities, community centres, etc.); — human and social services (refugee boards, self-help centres, etc.); — healthcare institutions (hospitals, nursing homes, etc.); — business and industry (real estate, insurance, etc.); — faith-based organizations (rituals, ceremonies, etc.); — emergency situations (natural disasters, epidemics, etc.). Interpreting that enables access to services may include services provided in legal settings (police stations, courts, prisons, etc.) that facilitate equal access to justice. In some countries, legal interpreting, a broad field that includes court interpreting, is not considered part of community interpreting. This International Standard does not supersede national standards or legislation which addresses any sector of interpreting, including court or legal interpreting (See Annex A for further details). This International Standard also provides guidance for the provision of community interpreting services. As a result, this International Standard addresses and refers to all parties involved in facilitating any communicative event that enables access to community services, such as members of linguistic minorities, community interpreters, community-interpreting service providers, public institutions, and other stakeholders who provide services to diverse linguistic communities.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa merila in priporočila za tolmačenje za potrebe skupnosti med ustno ali pisno komunikacijo, ki omogoča dostop do storitev osebam z omejenim poznavanjem jezika teh storitev. Tolmačenje za potrebe skupnosti se pojavlja v različnih zasebnih in javnih prostorih ter podpira enakovreden dostop do skupnostih in/ali javnih storitev. Ta mednarodni standard obravnava tolmačenje za potrebe skupnosti kot poklic in ne kot neuradno tolmačenje, ki ga na primer izvajajo prijatelji, družinski člani, otroci ali druge osebe, ki niso usposobljene ali kvalificirane v skladu s tem mednarodnim standardom oziroma ne ravnajo v skladu z zadevnim etičnim kodeksom. Ta mednarodni standard se uporablja kot vodilo. Določa in podaja osnovna načela in prakse, potrebne za zagotavljanje kakovosti storitev tolmačenja za potrebe vseh jezikovnih skupnosti, končnih uporabnikov ter tudi prosilcev in ponudnikov storitev. Podaja tudi splošne smernice, skupne vsem oblikam tolmačenja za potrebe skupnosti. Ta mednarodni standard se uporablja v okoljih, kadar morajo govorci nedružbenih jezikov komunicirati za dostop do storitev. Okolja se razlikujejo in lahko med drugim vključujejo naslednje: – javne ustanove (šole, univerze, kulturna središča itd.); – človekoljubne in socialne storitve (odbori za begunce, centri za samopomoč itd.); – zdravstvene ustanove (bolnišnice, domovi za starejše itd.); – poslovni svet in industrija (nepremičnine, zavarovalništvo itd.); – verske organizacije (rituali, obredi itd.); – primeri v sili (naravne katastrofe, epidemije itd.). Tolmačenje, ki omogoča dostop do storitev, lahko vključuje storitve v pravnem okolju (policijske postaje, sodišča, zapori itd.), ki omogočajo enakovreden dostop do pravice. V nekaterih državah se pravno tolmačenje, široko področje, ki vključuje sodno tolmačenje, ne obravnava kot del tolmačenja za potrebe skupnosti. Ta mednarodni standard ne nadomešča nacionalnih standardov ali zakonodaje, ki obravnava eno od področij tolmačenja, vključno s sodnim ali pravnim tolmačenjem (za dodatne podrobnosti glej dodatek A). Ta mednarodni standard podaja tudi smernice za zagotavljanje storitev tolmačenja za potrebe skupnosti. Ta mednarodni standard posledično obravnava in se nanaša na vse strani, vključene v komunikacijske dogodke, ki omogočajo dostop do storitev skupnosti, kot so člani jezikovnih manjšin, tolmači za potrebe skupnosti, ponudniki storitev tolmačenja za potrebe skupnosti, javne ustanove in drugi deležniki, ki ponujajo storitve različnim jezikovnim skupnostim.

Najbolje prodajani standardi