SIST ISO 1996-1:2016

Oznaka standarda: SIST ISO 1996-1:2016
Koda projekta: 059765
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and assessment procedures
Naslov (slovenski): Akustika - Opis, merjenje in ocena hrupa v okolju - 1. del: Osnovne veličine in ocenjevalni postopki
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 1996-1:2016 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 13.140 17.140.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-07
Področje projekta (angleško): This part of ISO 1996 defines the basic quantities to be used for the description of noise in community environments and describes basic assessment procedures. It also specifies methods to assess environmental noise and gives guidance on predicting the potential annoyance response of a community to long-term exposure from various types of environmental noises. The sound sources can be separate or in various combinations. Application of the method to predict annoyance response is limited to areas where people reside and to related long-term land uses. Community response to noise can vary differently among sound sources that are observed to have the same acoustic levels. This part of ISO 1996 describes adjustments for sounds that have different characteristics. The term “rating level” is used to describe physical sound predictions or measurements to which one or more adjustments have been added. On the basis of these rating levels, the long-term community response can be estimated. The sounds are assessed either singly or in combination, allowing for consideration, when deemed necessary by responsible authorities, of the special characteristics of their impulsiveness, tonality, and low-frequency content, and for the different characteristics of road-traffic noise, other forms of transportation noise (such as aircraft noise), and industrial noise. This part of ISO 1996 does not specify limits for environmental noise. NOTE 1 In acoustics, several different physical measures describing sound can have their level expressed in decibels (e.g. sound pressure, maximum sound pressure, and equivalent continuous sound pressure). The levels corresponding to these physical measures normally will differ for the same sound. This often leads to confusion. Therefore, it is necessary to specify the underlying physical quantity (e.g. sound pressure level, maximum sound pressure level, and equivalent continuous sound pressure level). NOTE 2 In this part of ISO 1996, quantities are expressed as levels in decibels. However, some countries validly express the underlying physical quantity, such as maximum sound pressure, in pascal or sound exposure in pascal-squared seconds. NOTE 3 ISO 1996-2 deals with the determination of sound pressure levels.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 1996 opredeljuje osnovne veličine, ki se uporabljajo za opis hrupa v bivalnem okolju, in opisuje osnovne postopke ocenjevanja. Določa tudi metode za ocenjevanje okoljskega hrupa in podaja navodila za napovedovanje možnega odziva skupnosti na motnjo s hrupom pri dolgoročni izpostavljenosti različnim vrstam okoljskega hrupa. Zvočni viri lahko delujejo ločeno ali v različnih kombinacijah. Uporaba metode za napovedovanje odziva na motnjo s hrupom je omejena na območja, kjer bivajo ljudje, in z njimi povezano dolgoročno uporabo prostora. Odziv skupnosti na hrup zvočnih virov, ki dosegajo enake zvočne ravni, je lahko različen. Ta del standarda ISO 1996 opisuje popravke zvokov, ki imajo različne značilnosti. Izraz »ocenjena raven« se uporablja za opis fizikalnih napovedi zvoka ali za meritve, ki jim je bil dodan vsaj eden popravek. Na podlagi ocenjenih ravni je mogoče oceniti dolgoročni odziv skupnosti. Zvoki so ocenjeni posamezno ali v kombinaciji, kar po potrebi omogoča, da pristojni organi upoštevajo posebne značilnosti impulznosti, tonalitete in zastopanosti nizkih frekvenc ter različne značilnosti hrupa cestnega prometa, drugih oblik prevoza (na primer letalski hrup) in industrijskega hrupa. Ta del standarda ISO 1996 ne določa mejnih vrednosti za okolijski hrup. OPOMBA 1: V akustiki je več različnih fizikalnih kazalnikov, ki opisujejo zvok, izražen v decibelih (npr. raven zvočnega tlaka, najvišja raven zvočnega tlaka in enakovredna neprekinjena raven zvočnega tlaka). Ravni, ki ustrezajo tem fizikalnim kazalnikom, se za isto vrsto zvoka običajno razlikujejo. To pogosto vodi do zmede. Zato je treba opredeliti osnovne fizikalne veličine (npr. raven zvočnega tlaka, najvišjo raven zvočnega tlaka in enakovredno neprekinjeno raven zvočnega tlaka). OPOMBA 2: V tem delu standarda ISO 1996 so veličine izražene kot ravni v decibelih. Vendar v nekaterih državah je uveljavljeno izražanje z osnovnimi fizikalnimi veličinami, kot sta najvišja raven zvočnega tlaka v paskalih ali zvočna izpostavljenost v paskalkvadrat sekundah. OPOMBA 3: Standard ISO 1996-2 obravnava določanje ravni zvočnega tlaka.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST ISO 1996-1:2006 - Akustika - Opis, merjenje in ocena hrupa v okolju - 1. del: Osnovne veličine in ocenjevalni postopki 01-jul-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi